Jdi na obsah Jdi na menu
 


BIBLE Králická - 1613 a Stříbrná BIBLE

18. 5. 2008

BKBKBKBKBKBKBKBKBKBKBKBKBKBK

Bible kralická. Ilustrační foto

Bible Kralická - Bible Kralická - Bible Kralická

Obrazek

Zjevení, 1.kapitola

Bible Kralická ( 1613 ):

 

1. Zjevení Ježíše Krista, kteréž dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se díti brzo, [on] pak zjevil, poslav je skrze anděla svého služebníku svému Janovi.

 

2. Kterýž osvědčil slovo Boží, a svědectví Jezukristovo, a cožkoli viděl.

 

3. Blahoslavený, kdož čte, i ti, kteříž slyší slova proroctví tohoto, a ostříhají toho, což napsáno jest v něm; nebo čas blízko jest.

 

4. Jan sedmi zborům, kteříž [jsou] v Azii: Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, a kterýž byl, a kterýž přijíti má, a od sedmi duchů, kteříž jsou před oblíčejem trůnu jeho,

 

5. A od Ježíše Krista, [jenž jest] svědek věrný, ten prvorozený z mrtvých, a kníže králů země, kterýž zamiloval nás, a umyl nás od hříchů našich krví svou,

 

6. A učinil nás krále a kněží Bohu a Otci svému, jemuž [buď] sláva a moc na věky věků. Amen.

 

7. Aj, béře se s oblaky, a uzříť jej všeliké oko, i ti, kteříž ho bodli; a budou plakati pro něj všecka pokolení země, jistě. Amen.

 

8. Jáť jsem Alfa i Oméga, [totiž] počátek i konec, praví Pán, kterýž jest, a kterýž byl, a kterýž přijíti má, ten všemohoucí.

 

9. Já Jan, i bratr váš, i spoluúčastník v ssoužení, i v království, i v trpělivosti Ježíše Krista, byl jsem na ostrově, kterýž slove Patmos, pro slovo Boží a pro svědectví Ježíše Krista.

 

10. [A] byl jsem u vytržení ducha v den Páně, i uslyšel jsem za sebou hlas veliký jako trouby,

 

11. An dí: Já jsem Alfa i Oméga, ten první i poslední, a což vidíš, piš do knihy, a pošli sedmi zborům, kteříž jsou v Azii, do Efezu, a do Smyrny, a do Pergamu, a do Tyatiru, a do Sardy, a do Filadelfie, i do Laodicie.

 

12. I obrátil jsem se, abych viděl ten hlas, kterýž mluvil se mnou, a obrátiv se, uzřel jsem sedm svícnů zlatých,

 

13. A u prostřed těch sedmi svícnů podobného Synu člověka, oblečeného v dlouhé roucho, a přepásaného na prsech pasem zlatým.

 

14. Hlava pak jeho a vlasové bílí, jako bílá vlna, jako sníh, a oči jeho jako plamen ohně.

 

15. Nohy pak jeho podobné mosazi, jako v peci hořící; a hlas jeho jako hlas vod mnohých.

 

16. A měl v pravé ruce své sedm hvězd, a z úst jeho meč s obou stran ostrý vycházel; a tvář jeho jako slunce, když jasně svítí.

 

17. A jakž jsem jej uzřel, padl jsem k nohám jeho, jako mrtvý. I položil ruku svou pravou na mne, řka ke mně: Neboj se. Já jsem ten první i poslední,

 

18. A živý, ješto jsem byl mrtvý, a aj, živý jsem na věky věků. Amen. A mám klíče pekla i smrti.

 

19. Napiš ty věci, kteréž jsi viděl, a kteréž jsou, a kteréž se mají díti potom.

 

20. Tajemství těch sedmi hvězd, kteréž jsi viděl v pravici mé, a sedm svícnů zlatých: Sedm těch hvězd jsou andělé sedmi zborů, a sedm svícnů, kteréžs viděl, jest sedm zborů.

Obrazek

,,Bible Kralická - promlouvá stále k nám i přes několik staletí !"

 Bible Kralická, foto: Moravské zemské muzeum

 

 BIBLE KRALICKÁ - BIBLE KRALICKÁ

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

heart  Stříbrná bible  heart

Stříbrná bible z 6. století (zdroj world.picdatabase.com)

STŘÍBRNÁ BIBLE pochází ze 6.století a je vystavena ve vitríně v Uppsalské univerzitě

,,Mezi nejstarší a nejvzácnější kulturní památky Švédska patří tzv. Stříbrná bible, kterou můžete spatřit ve vitríně v přízemním sále Uppsalské univerzity. Codex Argenteua (Stříbrná bible) je ruční přepis z 6. století, který obsahuje gótský překlad bible biskupa Wulfily ze 4. století. Z původních 336 listů se podařilo zrestaurovat 188. Obsahem těchto listů je překlad významné části čtyř evangelií. Část tohoto materiálu je vystavena v knihovně Carolina Rediviva v Uppsale. Text je napsán stříbrným a zlatým písmem na purpurově zbarveném pergamenu. Stříbrné jsou i desky, které leží zvlášť. Spis byl psán gótským písmem, které vzniklo za účelem sepsání Wulfilova překladu. Toto písmo je známo právě díky tomuto spisu. Stříbrná bible byla součástí sbírek českého krále a císaře Rudolfa II. Habsburského, ale byla ukradena švédskými vojáky při dobývání Prahy v posledních dnech třicetileté války."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO