Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzkum umírajících lidí - Karma a reinkarnace a Zjevení zemřelých a komunikace s nimi

19. 5. 2009

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 ,,Výzkum umírajících lidí“

Obrazek 

,,Na přelomu devatenáctého a dvacátého století se výzkum umírajících lidí zaměřil na mimosmyslové a fantastické zkušenosti a fyzické jevy v souvislosti s umírajícími. Prvotní výzkumníci shromáždili mnoho zpráv evidující tyto zkušenosti od příbuzných, přátel aj. osob z okolí umírajících. Objevovaly se bez ohledu na pohlaví, typ nemoci, úroveň dosaženého vzdělání a náboženské vyznání. Dále se zaměřili na specifickou podskupinu věcí týkajících se tzv. "vrcholu v Darienu". Ten stojí na předpokladu, že duše mrtvých bližních přicházejí na pomoc umírajícímu. Za silný důkaz existence vědomí po smrti bylo v tomto období považováno, když umírající viděl osobu, o jejíž smrti nebyl informován.“

,,Jedním z průkopníků výzkumu zážitků blízkých smrti (NDE) byl Albert Heim, jež zkoumal nehody při pádu z výšek. Zjistil, že 95% obětí má tváří v tvář smrti téměř totožný stav mysli: bez bolesti, zoufalství, lítosti nebo úzkosti. Potvrdilo se také, že osoby se zkušeností životního nebezpečí, nebo ty, co skutečně umírají, mají zpravidla neobvyklé stavy vědomí. R. C. A. Hunter zavedl rozlišení mezi smrtí jako stavem a zkušeností umírání. Vznesl také názor, ze při nečekaném příchodu umírání prochází jedinec popsatelnými a předpověditelnými fázemi. Podle Noyese umírání a stavy blízké smrti prochází třemi následnými fázemi: vzdorem, přehledem života a transcedencí. Z aktivního odporu přechází jedinec do pasivního odevzdání se, kde už není žádný boj o život a často se dostavují mimotělní zkušenosti, kdy aktér vidí své vlastní tělo. Z této fáze se často posouvá do transcendentní, vrcholné zkušenosti, která má obvykle pozitivně působí na změnu hodnot a strategie života. Karlis Osis a Russell Notes našli zajímavé paralely mezi vizemi v těchto stavech vědomí a stavy vyvolanými psychedelickými látkami.“

,,K znovuoživení zájmu o NDE došlo v 70. letech pracemi Elizabeth Kübler-Ross a Raymonda A. Moodyho. Větší pozornost vzbudily i mimotělní zkušenosti (OOBE), které se s fenoménem NDE často vyskytují společně. Další běžnou zkušeností z NDE jsou vize světelných bytostí, které přinášejí lepší náhled na život a důležité hodnoty v něm. Někteří také referují o pomyslném bodu na "druhé straně", který když překročí, nebudou se již moci vrátit zpět do svého těla. Mnoho lidí s NDE ztrácí strach ze smrti a vyvinou si k ní pozitivní pocit.“

,,Moody právě především zkoumá, jak NDE ovlivnilo život lidí, které zasáhlo. Více se zaměřují přítomné žití bez přemítání o minulém a snění o budoucím a život jim přijde mnohem vzácnější. Stejné pozitivní efekty lze sledovat také u dobře začleněných mystických zkušeností a psychospirituálních krizí, psychedelických sezení a po účasti na přechodových rituálech. NDE jsou proto pro Grofa vždy pozitivní jevy. NDE byly dokonce uměle navozeny u zkušebních pilotů, kteří upadli do bezvědomí při extrémním přetížení.“

,,NDE se objevuje se stejnou frekvencí u všech skupin lidí. Nejneobvyklejší aspekt NDE je mimotělní zkušenost, jež je charakterizována jako stav oddělení vědomí od těla, při kterém je zachována schopnost smyslově vnímat své okolí. OOBE však není omezeno jen na stavy blízké smrti, objevuje se i v jiných životních ohroženích a u případů klinických smrtí. Přední výzkumník OOBE, Robert Monroe, dokonce vyvinul laboratorní techniku, jak je možno tento stav uměle navodit. Dalším aspektem doprovázejícím NDE je přehled života. Často probíhá v neuvěřitelně krátkém časovém okamžiku a nejčastěji má formu lineární nebo i panoramatickou.U jedinců se často objevuje také téma cesty temným tunelem za zlatým nebo bílým světlem nezměrné krásy a hodnoty. Podle Grofa je tento obraz blízce spojen s podobnými zkušenostmi z holotropních zkušeností z perinatální úrovně, kdy se jedinec přesouvá z prenatální fáze existence do fáze postnatální. I když dřívější literatura NDE referovala o mnoha bolestivých, stresujících a pekelných NDE, je většina z nich naopak silně pozitivních. U lidí, jež si prošli NDE se projevuje rozvinutí lásky k jiným lidem, zvířatům, přírodě a životu obecně. Zlepšuje se také intuice, vnímavost a mění se vnímání času (méně spěchu a časové tísně).“

,,Pokusy o vysvětlení NDE z hlediska biologie byly neúspěšné. Stejně neuspokojivý byl pokus vyložit fenomén jako odraz náboženské víry nebo kulturních podmínek. Naopak byla zpozorována velká podobnost mezi NDE a psychedelickými zkušenostmi, zvláště těmi z perinatální oblasti. Pacienti, kteří zakusili obojí zkušenost potvrdily, že se navzájem velice podobají a psychedelickou zkušenost označily za neocenitelnou přípravu k umírání. Na druhou stranu však tato podobnost podporuje chemický výklad vzniku NDE.“

 

 ,,Karma a reinkarnace je základním kamenem“

Obrazek

 ,,Karmické zkušenosti jsou transpersonální fenomény vybavení zkušeností a episod z různých historických období a oblastí spojené s přesvědčivým pocitem déjá vu nebo déjá vécu - silným pocitem osobního rozpomenutí se na zkušenost, kterou jedinec v minulosti zakusil. Koncept karmy a reinkarnace je základním kamenem Hinduismu, Buddhismu, Jainismu, Shikismu, Zoroastrismu a Taoismu. Vyskytuje se u různých skupin lidí, jako přírodních národů Ameriky, Galů, phytagorejců, orfiků, druidů a dalších. Až do období sv. Jeronýma (340-420 po Kr.) byla navíc reinkarnace součástí křesťanství."

 

,,Důležité důkazy podporující skutečnost reinkarnace pocházejí z mnoha případů malých dětí, které si pamatují a dokáží popsat život ve svém předchozí těle. Ian Stevenson vedl na tomto poli výzkum, a to nejen v zemích, kde je reinkarnace součástí kulturně přijímaných faktů, ale i v západních zemích jako USA nebo Velké Británii.“

,,Spontánní vybavení vzpomínek na minulé životy se často objevuje spontánně při holotropních stavech vědomí. Někdy k nim však dochází i v obvyklém stavu vědomí - během každodenní činnosti. Vzpomínky na minulé životy mohou být vyvolány také různými technikami, které zprostředkovávají přístup do hlubokých úrovní psychiky, jako meditace, hypnóza, senzorická deprivace, bodywork nebo psychedeliky. Prožitek vzpomínek na minulé inkarnace je často spojen se silným emotivním nábojem a jedinec se hluboce ztotožňuje s protagonistou a plně přijímá jeho roli.“

,,Karmické zkušenosti spadají do dvou skupin podle druhu emocí. Jedny odrážejí pozitivní spojení s druhými lidmi, jako hluboké přátelství, vášnivá láska, duchovní partnerství aj., druhé (a častěji se vyskytující) obsahují intenzivní negativní emoce jako nenávist, žárlivost, nenasytnou pomstychtivost, nekontrolovatelná touhu a další. Podle vhledů lidí, kteří měli zkušenost minulého života, platí, že kdykoli se dostanou dva jedinci do situace, kdy emoce dosáhnou takovéto vysoké úrovně, budou pak opakovat stejný vzorec v budoucích životech, ale v jiných rolích, dokud nedosáhnou úrovně vědomí nezbytné k překonání karmického pouta. Aby byly překonány, musí si jedinec plně prožít všechny bolestné emoce, které v události dřívější inkarnace byly přítomny, a dále je musí transcendentovat na etické, filosofické, emotivní a duchovní úrovni, aby dokázal odpustit a bylo mu také odpuštěno. Karmické zkušenosti často obsahují podrobné informace o rozličných historických dobách, kulturách i konkrétních událostech, které jedinec nemohl nabýt běžnou cestou. V některých případech mohou být a byly ověřeny.“

 

 ,,Zjevení zemřelých komunikace s nimi“

Obrazek

,,Zjevení zemřelých a komunikace s nimi se často děje v kontextu NDE. Jejich relevance jako výzkumných dat však musí být pochopitelně kriticky přehodnocena. Mezi zprostředkovanými zprávami se někdy objevují takové, jejichž pravost lze ověřit, nebo jiné, které jsou spojeny s podivnými synchronicitami. Za vysoce kontroversní zdroj "jakoby vědeckých" důkazů je považován výzkum s médii. Nejlepší z nich jsou schopna úspěšně napodobit hlas, řeč, gesta, chování, zvyky a další charakteristiky zemřelého.“

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX