Jdi na obsah Jdi na menu
 


ANDĚLÍČKU,MŮJ STRÁŽNÍČKU - Váš strážný anděl - Vzkazy od Andělů - Archanděly můžete oslovit přímo!

16. 1. 2007

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

,,Čas vánoční je spojován s andělským zvoněním."

 

 

Karty - Andělské poselství na každý den

 ,,Andělíčku, můj strážníčku...“

 ,,Čas vánoční, který je spojován s andělským zvoněním a narozením dítěte jménem Ježíš. Jeho příchod na svět zvěstoval Panně Marii posel Boží - anděl, zrovna tak anděl oznámil ženám jeho velikonoční zmrtvýchvstání."

  ,,Anděl provází i každého z nás - a pokud nad námi drží svou ochranou ruku nic zlého se nám nestane. Někdo se stane andělem již tady na Zemi, někdo v jejich existenci vůbec nevěří - jak to tedy s těmi anděly je ?"

 ,,Zmínky o andělech lze nalézt nejen v teologických textech - anděl jako vyslanec vystupuje u Xenofonta nebo v Homerově eposu Illias. Andělé bývali posly, strážci, vykonavateli božích i pozemských zákonů, ochránci nebo těmi, kdo pohybem hvězd ovlivňují roční doby i lidské osudy. Zjevovali se většinou v duchovní podobě ve snech, popřípadě získávali éterickou podobu lidského těla."

 ,,Víra v existenci andělů se rozšířila mezi Židy za dob jejich vyhnanství v 6. století před naším letopočtem díky kontaktu s babylonským náboženstvím. Ve Starém zákoně se o andělech hovoří poměrně často a jak soudí odborníci, nejde patrně až o starší doplňky. Anděl se zjevil Sáře, Lotovi, Abrahámovi, Jákobovi i dalším biblickým postavám. Od té doby sehrávali andělé stále důležitější úlohu a v jistém smyslu byli protikladem démonů a nečistých duchů ovládaných Satanem. Byl to konečně ďábel, kdo pokoušel Krista, mohl za zradu Jidáše, zaséval neshody mezi lidi a naváděl ke hříchu. Po dlouhá staletí byl hlavním původcem a viníkem některých nemocí, především psychických."

 ,,Nový zákon víru v existenci andělů přejal. Je to přece archanděl Gabriel, kdo oznamuje Zachariášovi narození syna, pozdějšího Jana Křtitele a stejná bytost také zvěstuje Panně Marii, že porodí mesiáše. Andělé sdělují pastýřům radostnou novinu o narození Vykupitele, anděl je průvodcem svaté rodiny při jejím útěku do Egypta a nebeské bytosti také vysvětlují ženám, proč je Boží hrob prázdný."

 ,,Pod vlivem Starého a Nového zákona se andělé dostali rovněž do koránu. Plní tam podobnou úlohu jako v judaismu a křesťanství a jsou jedním z dogmat víry: "Dobrým člověkem je ten, kdo věří v Alláha, Soudný den, anděly, Písmo a proroky." Naopak nevěrníkem je každý, kdo "je nepřítelem Alláha, jeho andělů, apoštolů Gabriela a Michaela."

 ,,Andělé zaujímají v církevních kánonech důležité místo a někteří znalci dokonce soudí, že jsou jakýmisi polobohy, jaké známe z pohanských náboženství. Těžko říci, jak moc dnešní teologové věří v existenci andělů, protože mnozí z nich ty ze Starého zákona považují spíše za legendární nebo literární postavy. Také výklad andělů z Nového zákona není jednoznačný - například andělské chóry z listu sv. Pavla jsou vysvětlovány jako antický motiv, přenesený do biblického pohledu na svět."

,,Andělé vždy byli hodné bytosti a lidé je měli rádi. Jsou zakořeněné hluboko v našem podvědomí a neustále se vracejí. Především v umění, kde jsou velmi oblíbeným motivem."

 Jak napsal německý básník Reiner Maria Rilke:

,,Anděl symbolizuje bytost v níž se zhmotňuje přeměňování viditelného v neviditelné.“

Obrazek

Modlitbička :

 ,,Andělíčku můj strážníčku, opatruj mi mou dušičku,

opatruj ji ve dne v noci, od škody a od zlé moci.

Duši, tělo opatruj, andělíčku, strážce můj!"

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Váš strážný anděl

,,S příchodem na tento svět získáváte strážného anděla, aby vám po celý život poskytoval láskyplnou podporu. Tento zvláštní anděl vám po dobu vašeho pozemského života pomáhá s vytyčením vhodných cílů a při pokusech o dosažení duchovni zralosti."

,,Pokud dokážete určit jméno svého strážného anděla, můžete jej díky tomu i přivolat. I když to bývá těžké, existuji způsoby, jak jeho jméno zjistit. Často ho lidé uslyší ve snu nebo při meditaci. Můžete také vysílat ke svému andělovi lásku a klást mu otázky. Pak vám možná jeho jméno vytane na mysli. Pokud na něj narazíte ještě dvakrát (třeba v rádiu, televizi nebo v novinách), jde skutečně o jméno vašeho strážného anděla. Trojka je totiž číslo Boží pravdy.

Strážní andělé jsou přidělení i hvězdám, živlům, zvířatům, stromům, barvám a vůbec všem konkrétním smyslovým věcem, kterým pomáhají hledat pravý cíl jejich existence. Zabývají se i obtížnými otázkami lidského života - řeší problémy, udržuji naději a tvořivost, vedou k sebezdokonalování. Všichni tito andělé přinesou s velkou radostí do života vašeho i vašich blízkých láskyplnou podporu. Můžete je také poprosit, aby pomohli věcem, které máte rádi. Přitom však stále mějte na mysli, že andělé usilují jen o nejvyšší dobro."

Příběh: ,,Anděl strážný"

,,Už od dětství jsem vídávala věci a bytosti, které ostatní neviděli. Jako malému dítěti mi to připadalo normální, a když se na to podívám z pohledu času, který od té doby uběhl, nepřemýšlela jsem nad tím, co na to říkají dospělí a jestli mi věří. V pubertě jsem tuto schopnost jakoby ztratila, ale spíše jsem ji podvědomě zatlačila do pozadí. Duše pubertální dívky je dost zmatená a citlivá, nat ož aby se zaobírala takovými tématy."

,,Teprve po letech, kdy mě život a běh událostí, které se mi děly, přinutil vrátit se k bytostem, které jsem potkávala jako dítě a které tu byly jen pro mě. Znovu jsem navázala kontakt se svými anděly, kteří již sice vypadali jinak, než když jsem byla dítě, přesto jsem cítila, že jsou to oni. Zjistila jsem, že mě vlastně nikdy neopustili, jen stáli v pozadí a hlídali každý můj krok. Někdy nás v životě potkají věci, kdy i ateista prosí Boha o pomoc, protože už neví, jak dál. Kdo je vnímavý, ten ví, že má své ochránce, kteří nad ním bdí a hlídají jeho počínání a v lehkých, mnohdy opakujících se impulsech nabádají své svěřence, aby udělali to či ono, nebo naopak to či ono nedělali. Je už na nás samých, jestli poslechneme takzvaný vnitřní hlas, který nás přesně vede a říká nám, co dělat. Je to taková ta vtíravá myšlenka, která se stále vrací a ne a ne ji zapomenout, dokud to, co nám říká, neuděláme."

,,Pak je tu ještě druhá strana, která některé z nás nabádá, abychom udělali něco špatného. To už je potom psychóza a tu je třeba přenechat k posouzení odborníkovi. Zdravý jedinec nemá sebezničující myšlenky a hlasy, aby někomu ublížil, nejsou normální. Normální jsou pouze ty myšlenky, vnuknutí - je jedno jak to nazveme, které nás vedou dopředu a které mají vliv na rozvoj naší osobnosti a toho, jak budeme žít a jací lidé z nás jsou."

,,Jak rozpoznat přítomnost andělů? Je jedno, jak jim budeme říkat - anděl, osud, prozřetelnost, hlas, pocit, vnuknutí nebo myšlenka. Řešíme nějaký problém a stále neznáme žádný způsob, jak ho vyřešit, co udělat. Přemýšlíme, ale nic nás nenapadá. Pokud to není nic, na čem by závisel náš nebo něčí život, odsuneme tuto záležitost do pozadí. Zdánlivě máme pocit, že jsme na tento problém zapomněli, ale jednoho dne uvidíme nebo uslyšíme něco, co lze dát do souvislostí právě s naším problémem. Okamžitě jsme si jisti, že tento způsob, člověk nebo okolnost jsou nejlepší variantou pro nás. Pokud uděláme přesně to, co je nám nabídnuto, řešení je vždy nejlepší. Jakmile se dopustíme té chyby, kterou většinou děláme, že začneme o nabízené možnosti přemýšlet, zvažovat, převracet a kalkulovat, většinou se ztratí náboj, který do toho andělé vložili a věc nevyjde tak, jak potřebujeme, nebo vůbec nevyjde. Poučení z toho plyne: měli bychom dělat to, co nás napadne jako první, ať se to zdá nemožné, přesto je to obvykle nejlepší řešení."

 Milena V.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Vzkazy od Andělů

Andělé k nám často promlouvají pomocí čísel, sdělují nám takto svá poselství, zašeptají jemně do ucha, takže zvednete oči právě v čas. Stalo se vám určitě už také, že se podíváte na hodiny vždy ve stejný čas, kde se opakují stejné kombinace čísel, vaši andělé vám neustále předávají svá poselství, často prostřednictvím znamení, jako když si povšimnete duhy, opakujících se číselných sekvencí, najdete mince nebo pírka a zaslechnete příznačný text nějaké písničky. Andělské vzkazy často obsahují kombinace dvou nebo více čísel.
Čísla kolem nás upozorňují na to, jak je důležité vidět nebeská poselství trojrozměrně, abychom tak pochopili lekce, které se máme naučit, příležitosti k růstu i vedení obsažené v každé naší zkušenosti. Andělé říkají, že každá kombinace čísel má specifický význam. Když například uvidíte tři nebo více čísel, zaměřte se na prostřední z nich. Andělé říkají, že toto číslo představuje „jádro věci". Pokaždé když uvidíte nějakou řadu číslic několikrát po sobě nebo vás nějaké číslo jen zaujme, podívejte se na výklad. Naslouchejte, co vám při tom andělé sdělují prostřednictvím vašich myšlenek, pocitů a vizí. V případě, že vám smysl poselství není jasný, požádejte anděly o objasnění tím způsobem, že jim v duchu nebo nahlas řeknete: „Vysvětlete mi to prosím tak, aby mi to bylo jasné." Považujte své vlastní vnitřní poznání za svou nejvyšší autoritu. Jinak řečeno, jestliže ve vás vzniknou nějaké pochybnosti, důvěřujte svému vnitřnímu pocitu.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Podle okultistů jsou nejdůležitější čtyři archandělé:

Michael, Rafael, Uriel a Gabriel.

V andělské hiearchii stojí nejvýše, mají největší moc.

Gabriel souvisí s astrologickým znamením Raka, Ryb a Štíra, s modrozelenou barvou. Je duchovním poslem a strážcem posvátných míst, jeho kamenem je smaragd.

Rafael je andělem „východním“, patří k Váhám, Vodnáři a Blížencům. Proto je nositelem modré barvy a zastupuje vesmírné (boží) léčitele.

Michael, to je ohnivý bojovník, jeho atributem je planeta Mars a rudá červeň, kamenem rubín. Je proto logické, že v astrologii bývá řazen ke znamením ohnivým, ke Střelci, Lvu a Beranovi. Michael platí za strážce nejhlubších mystérií, bojuje s nečistými silami a ochraňuje před netvory a nebezpečím všeho druhu. Na legendárním „strašidelném“ hradě Houska tohoto archanděla najdete přímo poblíž tajemné díry, ze které prý ve středověku vylézaly podivné příšery.

Zbývá nám poslední z mocné čtyřky, archanděl Uriel. Přísluší k Býkům, Kozorohům a Pannám, ke znamením stálým a zemským. Uriel „kočíruje“ přízraky (duchy), dbá na rovnováhu mezi pozemskými a paralelními světy. Podle alchymistů jeho oči vidí až na věčnost.
Všechny archanděly můžeme po náročné duchovní přípravě oslovit přímo. Je zapotřebí nezapomenout na „podporu“ (svíce, vůně, tyčinky, barvy), uvolnit se a věřit svému konání. Po dechovém cvičení prý stačí anděla pomalu přivolávat jeho jménem, nejlepší je toto jméno vyslovovat po slabikách. Když uvidíte dveře se „strážcem prahu“, kontakt byl úspěšně navázán. Závěrem je ale dobré připomenout, abyste podobné amatérské pokusy vždy vykonávali pod vedením zkušeného odborníka, jinak mohou skončit fiaskem a nepříjemným zážitkem. Musíme si uvědomit, že bílá (andělská) magie je stejně nebezpečná jako její černá sestra, proto opatrně!

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO