Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ošetřovatelská a pečovatelská SLUŽBA - Jak volat ZÁCHRANKU - TELEFONNÍ PŘÍSTROJ pro nemocné - PRÁVA a POVINNOSTI pojištěnce

13. 10. 2007

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Ošetřovatelská a pečovatelská služba v rodinách"

Obrazek

Posláním ošetřovatelské a pečovatelské služby v rodinách je především umožnit seniorům, lidem se zdravotním postižením, těžce nemocným a osamělým setrvat v prostředí, které je jim vlastní, uprostřed svých přátel, svých rodin. Služby jsou určeny lidem, kteří potřebují denně jen časově omezenou pomoc a podporu, nikoliv celodenní zajištění.

Ošetřovatelská služba je poskytována zdravotní sestrou dle určení ošetřujícího lékaře.

Ošetřovatelská služba zajišťuje:

 odběry krve

 aplikace inzulínu a injekcí

 měření krevního tlaku, pulsu, tělesné teploty

 ošetření a převazy bércových vředů

 prevence a ošetření proleženin

 ošetřovatelské rehabilitace

 komplexní péče při ošetřování náročných pacientů

 pomoc při opatřování zdravotnických pomůcek, hygienických potřeb při inkontinenci

 zaučování rodinných příslušníků při péči o nemocného

 Pečovatelská služba je poskytována pečovatelkou na žádost klienta nebo rodinných příslušníků, na doporučení ošetřujícího lékaře nebo sociálních pracovníků OÚ nebo nemocnic.

Pečovatelská služba zajišťuje:

 rozvoz obědů

 nákupy

 pochůzky

 pomoc při úkonech osobní hygieny

 běžné práce spojené s udržováním domácnosti

 úklidy

 další služby dle individuálních potřeb klientů

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Potřebujete nutně zdravotní pomoc ?"

,,JAK  VOLAT  ZÁCHRANKU !"

Obrazek

,,Jak volat záchrannou službu"

 Záchrannou službu volejte vždy, pokud jste svědky náhlého a neočekávaného zhoršení zdravotního stavu pacienta, závažného úrazu nebo děje, který zřejmě bude mít za následek úraz nebo jiné poškození zdraví. Volejte i tehdy, pokud si třeba i jen nejste jisti, zda se o takový stav nejedná. Dispečer záchranné služby, kvalifikovaný zdravotník, vám pomůže situaci posoudit a najít optimální řešení.

 Záchranná služba má v celé ČR jednotné číslo 155, které se vytáčí z jakéhokoliv telefonu veřejné telefonní sítě (včetně mobilních sítí) bez předvolby a volání je bezplatné.

 Pozor u pobočkových podnikových ústředen: většina z nich umí automaticky odeslat volání na 155 do jednotné ("veřejné") telefonní sítě (JTS). V některých případech je ale třeba před vytočením "155" volit ještě provolbu do JTS, tj. zpravidla nulu, nebo "9".

 Zdravotní sestra na dispečinku záchranky zpravidla ověří číslo, z něhož voláte, a adresu (popis místa), kam je třeba poslat pomoc.

 V dnešní době jsou hovory stále častěji odbavovány na úrovni krajských měst. Aby se předešlo nedorozumění, zejména při volání z mobilního telefonu vždy aktivně uveďte město (obec), ve které se nacházíte.

 

Pro upřesnění místa události je důležité zjistit co nejvíce údajů:

 V bytě, na pracovišti nebo v jiném uzavřeném prostoru:

 - adresu a čísla domu (jsou důležitá obě čísla - červené i modré)

- patro a jméno majitele bytu

- jak najít dům (hlavně na sídlištích)

 Na veřejné komunikaci nebo na volných prostranstvích:

 - stručný a výstižný popis místa události, např. typická budova poblíž, park, křižovatka, poslední vesnice, odbočka, kilometrovník na dálnici, správné číslo dálnice apod.

Dále bude pracovník dispečinku pravděpodobně zjišťovat určité podrobnosti o tom, co se na místě děje.

 To není otázka zvědavosti, ale jde o významné informace, sloužící jako podklad pro rozhodování jakou pomoc, v jakém rozsahu a s jakou naléhavostí na místo poslat, případně jaké oddělení nemocnice informovat o pravděpodobném přijetí pacienta. 

 V neposlední řadě poskytují moderně pracující operační střediska jako standard informaci, jakým způsobem poskytnou postiženému (postiženým) první pomoc, a to zejména ve stavech bezprostředního ohrožení života (zástava oběhu, dušení, tepenné krvácení), ale třeba i v případě náhlého porodu.

 Technologické vybavení moderních zdravotnických operačních středisek dovoluje předat informace posádce datovým přenosem, bez nutnosti přerušit hovor s volajícím. Zatímco tedy hovor pokračuje, posádky záchranky je již na cestě na místo zásahu.

U nemocných v bezvědomí se zástavou dechu, pulzu, nebo obojího provádějte buď sami, nebo podle instrukcí dispečinku záchranky nepřímou masáž srdce a případně umělé dýchání až do příjezdu posádky na místo. Jen tak má postižený šanci dožít se odborné pomoci!

I když nejde o bezprostřední ohrožení života a není třeba např. resuscitovat, měl by být součásti poučení volajícího také návod,

co dělat do příjezdu záchranky:

zjednat přístup k postiženému (např. odemknout dveře od domu),

sepsat seznam léků, které nemocný pravidelně užívá,

připravit doklady,

zabezpečit domácí zvířata apod.

Pokud by se po ukončení hovoru stav nemocného (nemocných) výrazně změnil - zhoršil, ale i zlepšil), neprodleně znovu zavolejte linku 155 a informujte dispečink o změně stavu. V každém případě nechte přístupný/zapnutý telefon, z něhož jste volali.

 Pravděpodobně nikdo nebude ztrácet čas „ověřováním“, zda nejde o plané volání, nicméně může se stát, že posádka sanitky nebude moci najít místo zásahu, narazí na zamčené domovní dveře, nebo dojde k jiné komplikaci a dispečink záchranky bude potřebovat s vámi ještě hovořit.

 Pokud je to možné, volejte vždy přímo záchrannou službu na čísle 155.

Alternativní tísňové číslo 112 vede pouze do tzv. „telefonního centra tísňového volání“, jehož pracovník po zjištění základních informací stejně hovor přepojí na dispečink záchranky. Je zřejmé, že při tom vždy dochází k většímu či menšímu zdržení a za určitých okolností může dojít i ke zkreslení informací. Centrum linky 112 nemá k dispozici žádné zásahové prostředky – jde pouze o jakousi „výhybku“ pro ty, kteří nemohou volat přímo potřebnou tísňovou složku.

 Číslo 112 je určeno především pro cizince, kteří neznají národní tísňová čísla, a dále pro ty, kteří z jakéhokoliv důvodu národní tísňová čísla volat nemohou. Týká se to např. případů, kdy mobilní operátor volajícího nemá v daném místě pokrytí. Pokud je zde pokrytí jakéhokoliv jiného operátora, lze volat číslo 112 z libovolného mobilu, a to i bez SIM karty.

 Co dělat, než záchranka dorazí ?

Pokud je potřeba, je samozřejmostí poskytnou postiženému první pomoc.

Základní návod, jak na to, obvykle poskytne dispečerka záchranné služby. Nicméně zpravidla je dostatek času i na některá další užitečná opatření:

 1.) pokud jde o událost v uzavřeném místě a na místě je více osob, vyšleme někoho na ulici, aby zajistil optimální přístupovou cestu (odemknul všechny dveře "v cestě", přivolal výtah apod. a dále signalizoval přijíždějící posádce, kde se přesně nachází místo zásahu

 2.) v noci rozsvítíme co nejvíce světel směrem do ulice

 3.) pokud je to možné, nachystáme doklady nemocného, lékařské zprávy a léky, které nemocný trvale užívá

 4.) pokud došlo k otravě, připravíme obaly od léků či jiných látek, jimiž se postižený mohl otrávit

 5.) bezpečně zajistíme domácí zvířata, která by mohla napadnout posádku záchranné služby ( zejména psy )

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

Sociální péče

,,Speciální telefonní přístroj pro staré,

nemocné či postižené."

 

 

TÍSŇOVÝ TELEFON NEO

 

NEO-Telefon pro seniory a hendikepované

Špičkové řešení používané v domácnostech i profesionálními organizacemi sociální péče dohlížejícími nad větším počtem domácností seniorů.
Tísňový telefon NEO je navržen tak, aby zajišťoval maximálně komfortní a
spolehlivý provoz s minimem falešných poplachů.

 

 

MOBILNÍ TELEFON PRO SENIORY MAXCOM S TÍSŇOVÝM TLAČÍTKEM

 

MM715

Mobilní telefon pro seniory, který má mimo běžných funkcí u této kategorie výrobků navíc vodotěsné tísňové tlačítko, zajišťující možnost přivolat pomoc i když není telefon na dosah.

,,Společnost MULTITONE.CZ je jedním z mála dodavatelů na českém trhu, kteří věnují pozornost pomůckám pro tzv. sociální péči. Jde o zařízení určená pro seniory, nemocné a invalidní spoluobčany. Ti se vzhledem ke svému stáří nebo zdravotnímu stavu mohou snadno dostat do situací, kdy potřebují pomoc od dalších osob. Přivolat tuto pomoc však za daných okolností nemusí být vůbec snadné. A právě tomuto účelu slouží zařízení, které naleznete v nabídce."

www.multitone.cz 

Více informací Vám podají tyto stránky - telekomunikační systémy a zařízení

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

,,Práva a povinnosti pojištěnce"

Obrazek

Víte, že existují i případy, kdy může lékař odmítnout přijetí do své péče nebo vás naopak ošetřovat proti vaší vůli ? Udělejte si jasno v právech a povinnostech pojištěnce a zjistěte, co ostatní ani netuší.

 

Práva pojištěnce

Volba a změna zdravotní pojišťovny

Každý pojištěnec má právo svobodně si zvolit svou zdravotní pojišťovnu, měnit ji však může jen jednou za 12 měsíců, a to vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí. Narozené dítě se automaticky stává pojištěncem té pojišťovny, u které je pojišťěna jeho matka. Za osoby nezletilé jinak provádí změnu ZP zákonný zástupce.

 

Volba a změna lékaře

Obrazek

Všichni kromě pacientů závodní zdravotní péče, vojáků z povolání a osob ve výkonu trestu mají právo na volbu i změnu lékaře či odborného zdravotního pracovníka, kteří jsou ve smluvním vztahu k příslušné ZP. Změnu lze provést jednou za tři měsíce.

Odmítnutí pacienta lékařem – kdy je možné ?

Obrazek

Lékař může odmítnout přijetí pojištěnce do své péče pouze pokud by tím bylo překročeno jeho únosné pracovní zatížení nebo je-li pacientovo místo bydliště příliš vzdálené od místa bydliště. Nikdy jej však nesmí odmítnout, jedná-li se o neodkladnou péči. Každé odmítnutí převzetí pojištěnce do péče musí být lékařem písemně potvrzeno.

Odsouhlasení a odmítnutí zdravotní péče

Obrazek

Lékař je vždy povinen ústně poučit vhodným a srozumitelným způsobem pacienta, popř. členy jeho rodiny, o povaze onemocnění a potřebných výkonech. Pacient má ale také právo poučení odmítnout. Žádná vyšetření ani léčebné výkony nesmí být prováděny proti vůli pacienta. Písemný souhlas pacient dává u náročnějších vyšetření a u operací.

Zdravotní péče však může probíhat i proti vůli pacienta, a to v těchto výjimečných případech :

- pacient jeví známky duševní choroby nebo intoxikace, ohrožuje své zdraví nebo okolí

- jedná-li se o akutní případ, kdy je výkon nutný k záchraně života či zdraví

- trpí-li pacient nemocí, u kterého je uloženo tzv. povinné léčení (TBS, mor, syfilis aj.)

Povinnosti pojištěnce

Pojistné

Každý pojištěnec má povinnost platit pojistné. Nejpozději do 8 dnů od zániku smluvního vztahu s pojišťovnou musí začít platit pojistné státu sám. Osoba samostatně výdělečně činná předkládá pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné vypočtených podle vyměřovacího základu. Pokud tato osoba nesplní oznamovací povinnost, hrozí jí pokuta až do výše 200 000 Kč.

Oznamovací povinnost

Pojištěnec musí do 30 dnů oznámit příslušné zdravotní pojišťovně změny týkající se adresy trvalého pobytu, jména či příjmení. Do 8 dnů musí nahlásit také ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce, narození pojištěnce či zahájení nebo ukončení samostatně výdělečné činnosti. Případnou změnu zdravotní pojišťovny musí ihned ohlásit svému zaměstnavateli.

Preventivní prohlídky

Obrazek

Pacient je povinen podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám.

Průkaz pojištěnce

Obrazek

,,Pojištěnec je povinen prokazovat se při poskytování zdravotní péče platným průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem vydaným příslušnou ZP. V případě zániku nebo změny zdravotní pojišťovny či při dlouhodobém pobytu v zahraničí musí příslušné ZP průkazku do 8 dnů vrátit."

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%