Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čtyři potřeby CESTY UNIVERZÁLNÍHO SVĚTLA a Přinášejte SVĚTLO a POROZUMĚNÍ

22. 9. 2009

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

,,Čtyři potřeby cesty univerzálního světla"

 

Vypsala jsem z knihy ,,Cesta světla" od Jána Amose Komenského - Ludmilka.

 ,,K dosažení cílů všeobecného ozáření ( Panaugie ) stanovíme vhodné prostředky."

Jsou celkem čtyři : univerzální knihy, univerzální školy, univerzální sbor učených mužů a univerzální jazyk. Všechno to je nové a musí to být novou péčí od základů vybudováno.

,,Nechybějí nám jistě UNIVERZÁLNÍ KNIHY, V NICHŽ JE VŠECHNO OBSAŽENO, SVĚT. PÍSMO A SVĚDOMÍ, ani UNIVERZÁLNÍ ŠKOLA, jíž nikdo nemůže uniknout, tj.přítomný život, ani UNIVERZÁLNÍ SBOR andělů a světců, zástupy zbožně smýšlejících k slávě svého Stvořitele. Chybí JEN SPOLEČNÝ JAZYK, jímž bychom se všichni dorozuměli, ale nechyběl kdysi, ve stavu nevinnosti. Kdybychom byli u něho setrvali, nebylo by nám třeba naprosto žádných jiných knih, žádné jiné školy, žádného jiného společného sboru, žádného jiného jazyka. PROTOŽE VŠAK JSME ZBLOUDILÍ A TĚKÁME ROZPTÝLENÍ V NEOHRANIČENÝCH PROSTORÁCH, MUSÍME SE VRÁTIT.  JE TŘEBA I NĚJAKÉHO UNIVERZÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ A NÁSTRJÚ, KTERÉ BY NÁS TAK SPOJILY."

,,Takovými nástroji budou moci být na rozkaz boží ony čtyři nástroje - NOVÉ KNIHY, NOVÉ ŠKOLY, NOVÝ SBOR A NOVÝ JAZYK, VŠECHNY OPRAVDU UNIVERZÁLNÍ A OBECNÉ, PŘÍZPÚSOBENÉ VŠEM LIDEM,  JEŽ ŽÁDÁME. NEBUDOU NIČÍM JINÝM NEŽ JAKÝMISI ÚVODY DO KNIH BOŽÍCH, abychom jim už konečně lépe porozuměli. A ŠKOLY JEŽ SI PŘEJEME, NEBUDOU NIČÍM JINÝM NEŽ PŘÍPRAVKAMI DÚLŽITĚJŠÍ ŠKOLY, ŠKOLY SAMOTNÉHO ŽIVOTA - budou usilovat  jen o to, aby ve světě byl každý stejně jako ve škole, aby každý co nejlépe prospíval. TAKÉ SBOR, KTERÝ DOPORUČUJEME, BUDE MÍT NA ZŘETELI JEN TO, aby se všude všem lidem dostávalo příležitosti připojovat se k svatým zástupům. Konečně onen obecný jazyk bude mít za úkol jedině to, abychom sobě lépe rozuměli již v této přítomné pozemské společnosti  a všichni se vzájemně vzdělávali v dobru."

,,JSME PLNĚ PŘESVĚDČENI, ŽE TOHO DOSÁHNEME VŠEMI TĚMITO PROSTŘEDKY, KTERÉ JSME UVEDLI. NEBOŤ JESTLIŽE SE POŘÍDÍ UNIVERZÁLNÍ KNIHY ( obsahující pravdivé, stručné a jasně všechno potřebné věděné ), dosáhne se toho, že kdo je bude číst a rozumět jim, bude nutně znát všechno potřebné. Ale, aby mohly být všemi chápány a čteny, zaručí školy jen tehdy, jestliže budou veskrze univerzální, jestliže se v nich bude svobodně učit všechna mládež, jestliže drobnějšími předehrami ( knížkami vhodnými pro útlý věk ) se bude mládež jednak získávat ke čtení, jednak připravovat k pochopení oněch všech větších. ABY VŠAK TAKOVÉ ŠKOLY MOHLY BÝT zřízeny PRO VŠECHNY NÁRODY, TO BUDE MOCI ZAŘÍDIT ONEN SBOR VÁŽENÝCH A UČENÝCH MUŽÚ, KTEŘÍ O TO BUDOU SVORNĚ USILOVAT A JIŽ BUDE NEUSTÁLE OD NÁRODA K NÁRODU PŘIBÝVAT. Aby tito moudří mužové mohli být mezi sebou ve stálém styku, ať jsou kterékoli  národnosti a jazyka, umožní jim SPOLEČNÝ JAZYK."

 

Obrazek

,,DOSUD JSME MĚLI RÚZNÉ KNIHY RÚZNĚ ROZPTÝLENÉ NA DÍLČÍ DÚKAZY, RÚZNĚ KUSÉ A VADNÉ, SOBĚ NAVZÁJEM  RÚZNĚ PROTICHÚDNÉ. TÉMĚŘ ŽÁDNÁ NESLOUŽILA LIDSTVU, ALE STRANÁM A SEKTÁM. Proto již musíme pomýšlet na knihy opravdu obecné, objasňující vše potřebné se vší možnou snadností, avšak úplně a pravdivě, a tak nepodporující, ale odstraňující sekty."

,,MĚLI JSME ŠKOLY ZŘÍZENÉ OVŠEM JEN NĚKDE A JEN NĚČEMU UČÍCÍ ( A PRÁVĚ NEJMENŠÍ ČÁSTI Z TĚCH VĚCÍ , PRO NĚŽ JSME POSÍLALI NA UČENÍ DO ŽIVOTA ). Až se však upevní umění vyučovat ( aby kdokoli mohl učit kohokoli čemukoli ), pak všude tam, kde budou lidé, budou moci být školy, aby nikdo nezůstal nevzdělaným."

,,Bude třeba vytvořit OBECNÝ SBOR UČENCÚ Z CELÉHO SVĚTA, s jejichž pomocí a péčí by se mohlo stát všem společným všechno, co kde a kdy Bůh k rozmnožení světla a pravdy buď již odhalil, nebo později ještě odhalí, ABY NEBYL ZANEDBÁN KAŽDÝ KOUT ZEMĚ, NÁROD, JAZYK, STAV NEBO VRSTVA LIDÍ."

,,Bude třeba pomýšlet na vytvoření jediného jazyka, společného všem a uvést v užívání, budeme mít, co hledáme, tj. zcela otevřenou cestu, jak učit všechny všemu potřebnému."

,,TYTO ČTYŘI VĚCI - OBECNÉ KNIHY, OBECNÉ ŠKOLY, OBECNÝ SBOR A OBECNÝ JAZYK, PROTOŽE JSOU URČENY ZA PROSTŘEDKY ROZŠÍŘOVÁNÍ ROZUMOVÉHO SVĚTLA PO CELÉ OBLASTI LIDSKÉHO ROZUMU, MOHOU TAKÉ PŘIJMOUT NÁZEV OD SVĚTLA, ABY VELMI PŘILÉHAVÉ MĚLY NÁZEV KNIHY SVĚTLA, ŠKOLY SVĚTLA, SBOR SVĚTLA A JAZYK SVĚTLA. NEBOŤ ČÍM BUDOU UNIVERZÁLNÍ KNIHY než svíceny nesoucími ono univerzální světlo ? A čím budou UNIVERZÁLNÍ ŠKOLY než svícny zavěšenými v domě světa a nesoucími ony svítilny dané k použití všem, kdo jsou v domě ? A čím budou učenci tak univerzálně shodní mezi sebou než služebníky světla, kteří ony svícny rozvěšují, přilévají oleje, očisťují plamen ? A KONEČNĚ ČÍM BUDE UNIVERZÁLNÍ JAZYK NEŽ PRÁVĚ POTRAVOU ONOHO SVĚTLA ( tj. NEJČISTŠÍM OLEJEM ), jakousi oční MASTÍ zraku ducha, účinně zbystřující hled myslí k lepšímu pronikání do povahy věcí ?"

,,Samotné věci, jež máme znát prostřené k požití ve svazcích knih, zavlažované vínem různých chutí, budou představovat onu hostinu, tak jako školy ony připravené stoly. K této svaté hostině budou zváni členové sboru, vybízející s čistou a bezúhonnou myslí všechny lidi na posvátnou svatbu nevěsty moudrosti. Konečně nové a účinné způsoby pozvání poskytne onen nový jazyk, všem snadno srozumitelný."

Jan Amos Komenský - CESTA SVĚTLA

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Přinášejte Světlo a Porozumění“

Obrazek

 ,,Přinášejte Světlo a Porozumění a tím získáte přístup k Otci tak, jak činil jeho Syn …“

,,První lekcí by měla byt jednota – jednota Boha, jednota všech sil, jednota času, jednota cíle, jednota všech snah, jednota, jednota ! Protože jednota je klíčem k úspěchu ve všech oblastech našeho života. Jednota představuje centrální téma.“

,,Člověk nedosáhne ničeho, pokud nepochopí, že se musí spoléhat pouze sám na sebe …!“

,,Věříme, že Bůh existuje, avšak cítíme se od něj odloučeni. I jako dospělí toužíme po bezpečí, jenž jsme cítili jako malé děti. Přejeme si, aby nás naši nebeští rodiče objali.“

TÉMA SAMOTY A RADA, JEŽ MÚŽE NÁM POMOCI VŠEM :

,,Nacházíme zde pocity osamělosti, vrozenou touhu po přátelství, jisté pocity méněcennosti. Věz však, že pokud tvé ideály budou dostatečně vysoké a budeš-li žít tak, že se pro mnohé staneš vzorem a budeš-li si uvědomovat, že v očích Boha jsme si všichni rovni, pak tyto pocity budou postupně ztrácet na intenzitě. Bůh nejvyšší význam připisuje lásce, laskavosti, trpělivosti, schopnosti snášet utrpení – pokud budeš tato charakteristiky manifestovat ve svém životě, staneš se krásným člověkem.“

,,Láska, kterou projevujeme ve svých vztazích, je součástí Boha. Ve své podstatě se naše duše neliší od duší ostatních lidí – v každém z nás je tatáž duše. Na této úrovni vnitřní krásy, kterou všichni máme jeden s druhým a s Bohem - tvoříme celek.“

,,Je nutné, abychom si tuto jednotu uvnitř sebe sama uvědomili, že všechny energie, všechny činnosti pocházejí z jednoho zdroje.“

,,Všechny síly tvoří jednu sílu. Veškeré poznání lze získat z jedné univerzální síly.“

 

AKAŠICKÝ ZÁZNAM JE – čtení z takzvaných Akašických záznamů – v níž jsou zaznamenány všechny myšlenky a skutky. Je to vlastně ,,kniha vzpomínek“ či ,,Boží kniha vzpomínek.“

,,Stopa, již bytost za sebou zanechává svými myšlenkami, pocity a skutky – mohou ji spatřit ti, jež se naladí na nekonečno.“

,,Co bylo řečeno i vykonáno se neztrácí a všichni jež jsou schopni se na příslušný záznam naladit mají k němu přístup. Je to takzvané unifikované pole informací, na něž se může naladit každý a které je univerzálním vědomím či Bohem."

Obrazek

 ,,Všichni spolu s Bohem tvoříme jeden celek a uvnitř každého z nás se nachází vědomí Boha. Naším cílem by mělo být toto vědomí v sobě objevit. Ne, že to je jen možné, ale dokonce je to naši povinností – chceme-li vyřešit veškeré problémy a chceme-li splnit úkol, kvůli němuž jsme se do této úrovně bytí narodili.“

,,Pamatujte si, že pravdou je, že naše duše tj. kousek Boha uvnitř nás, se neustále snaží dát o sobě vědět." Ludmilka

 Vypsáno od Edgara Cayce

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO