Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzestup ASTROLOGIE na počátku nového tisíciletí

6. 10. 2009

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

 

,,Vzestup Astrologie na počátku

nového tisíciletí“

 

Obrazek

 

,,ASTROLOGIE VODNÁŘSKÉHO VĚKU“


,,V dnešní technokratické společnosti jsme již nějakou dobu svědky masivního vzestupu zájmu o esoterické disciplíny. Tento zájem se projevuje v různých oblastech života. Probouzení vnitřních smyslů člověka si žádá odpovědi a naplnění svých schopností. Do všech oblastí života člověka prosakují informace o dějích, které karteziánská věda většinou odmítá jako neprůkazné. Přesto tyto děje a skutečnosti existují a jsou subjektivně vnímány a popisovány množstvím dobrovolných i vědeckých výzkumníků, kteří nelitují námahy a času aby spoluvytvářeli nový obraz světa – nové paradigma.“
,,Astrologie - bývala a dosud také je - jedním z hlavních pilířů esoterických nauk. Spolu s alchymií a magií tvořila základní disciplíny pro pronikání jedince do vnitřních zákonitostí makrokosmu i mikrokosmu. Dalo by se říct, že po úpadku civilizací způsobeném s největší pravděpodobností intervencí mimozemských mocností, zůstaly tyto nauky jedním z mála mostů, které propojovaly člověka s jeho Vyšším Já.“
,,Přes to všechno astrologie nikdy ani dočasně nezmizela z povrchu zemského, pouze se transformovala na základě vlivů společnosti, již byla součástí. Tento proces je možno pozorovat i ve dnešní době, kdy velcí duchové astrologie opět přišli, narodili se na Zemi, aby vytvořili nová pojetí a nové přístupy v této úžasné disciplíně.“

Obrazek

,,V posledních letech pozorujeme oživení zájmu o astrologii i v Českých zemích, kde po devastaci této disciplíny Hitlerem a komunisty opět nastává její vzestup. Potlačení českých astrologických škol z počátku minulého století je na jedné straně handicapem, na straně druhé však neskonalou výhodou. Destrukce předválečné astrologie sice zastavila na určitý čas její postup, ale naopak, umožnila vytvoření škol nových."
,,Pomocí studia dob minulých můžeme rozpoznat způsob a směr kvalitativního vývoje lidského vědomí. Můžeme sledovat působení kosmických energií jako kdyby ony byly tím učitelem, který svou osobností a svým vlivem dává podnět výchově lidstva po celé věky. Pro přežití, čili biologickou úroveň byly nezbytné vitální funkce Slunce a Luny. Postupně se lidstvo naučilo rozumět i dalším energiím, jako jsou například Venuše, Mars, čili hodnota a touha po ní. Komunikaci a domluvu zabezpečil Merkur, posel bohů. Jupiter zajišťoval tehdejšímu světu nové cíle, jejich rozvoj a expanzi. Dále pak zde působily energie, které rezonovaly se strukturou a řádem, energie Saturna. Řád byl nejdůležitějším prvkem pro dobu, zmítanou rozvíjejícím se lidským vědomím. Zajištění, stabilita, poznání a intelekt byly reprezentovány Saturnem, vládcem času.“


,,Jeho vláda však již pomalu končí. Saturnské energie si hledají nový způsob vyjádření a uvolňují lidstvo ze sevření své krutovlády. Novým vládcem se stává revolucionář Uran. Rovnost, bratrství, svoboda – jsou pojmy, které – mnohokrát zprofanované a degradované – opět a opět povstávají zpod útlaku Starého vládce. Lidstvo se staví na vlastní nohy, vnímá nové perspektivy svobody dalšího vývoje. Všechny oblasti života člověka získávají novou dimenzi. Mění se paradigma ve vědě, ideologii, mezilidských vztazích a vznikají nové vědní obory, takové, o kterých před několika desetiletími nikdo ani netušil. Všechno dění je poměřováno kvalitou svobody, deklarace lidských práv je na denním přetřesu.“
,,Proto dnešní doba od astrologa, stejně jako od jakéhokoliv jiného odborníka, vyžaduje nové přístupy, práci na nových výzkumech, publikování nových výsledků. Vzniká nutnost reinterpretovat původní astrologickou symboliku jinými způsoby. Zde vidím velký úkol generace nových astrologů, kteří si postupně vzpomínají na disciplínu, kterou mnohdy – v jiné době a za jiných podmínek – vykonávali. Je velice potěšující, že se tento obor dostává do stále větší pozornosti žen, převážně mladšího a středního věku. Svědčí to o probouzení se nového ducha v astrologii, který spolupůsobí na změnách přicházejících s Vodnářským věkem.“


,,Zaměření a cíle"

Obrazek

,,Vodnářská astrologie se zaměřuje především na člověka a jeho problémy vývoje na osobní úrovni prožívání.“
,,Horoskop je ukazatelem, či kompasem výchozího bodu zrození z energetického hlediska bytosti. Nově jsou zaváděny pojmy, jako "základní energetická dispozice inkarnace" ( energie nativity zrozence ), "faktor změny" a "faktor stability vývoje", "Rovina vědomí", "Osa diferenciace" apod.“
,,Evoluce – je viděna jako duchovní vzestup, tj. nejenom evoluce hmoty, ale také Ducha, pomocí cyklického přijímání zkušeností do vědomí, které se postupně ukládají do Duše.“
,,Vodnářská astrologie uvažuje o lidské bytosti, jako o multidimenzionální formaci, se základními složkami: Osobnost - Duše - Duch (Monáda).“
,,Podstatným faktorem, který vypovídá o vyšším plánu Ducha se svými nižšími složkami, je zkoumání transsaturnských planet a některých dalších prvků v horoskopu. Vodnářská astrologie doslova staví velkou část svého "know-how" na pochopení funkcí těchto tzv. "transformačních planet" a to zcela novým, zatím nikde nepublikovaným způsobem. Je známo, že archetyp každé planety musí být vysvětlován na své úrovni prožívání. Snad všichni praktikující astrologové znají z knih a příruček vágní komentáře o působení například Pluta. Tento archetyp může být správně vyložen pouze minimálně na osobní úrovni prožívání. Důvody budou každému jasné po vniknutí do této problematiky právě ze zorného úhlu Vodnářské astrologie.“
,,Důležitou roli ve Vodnářské astrologie hraje přehodnocení dalších dvou archetypů - Saturna a Jupitera, a pak také ostatních planet. Proto je podáván komplexní výklad a hodnocení všech těchto prvků novým způsobem, a také na všech úrovní prožívání.“

 

Obrazek

,,Základním úkolem Vodnářské astrologie ve vztahu ke zrozenci není pouze řešit jeho problémy osobnosti (jako např. psychoastrologie), ale opatřit si z nativity dostatek informací k tomu, aby bylo možno zjistit záměr Vyššího já a Duše s osobností. Následně pak vodnářský astrolog je schopen poradit klientovi jak v životě postupovat, aby naplnil přání těchto vyšších složek bytosti. Naplnění těchto úkolů souvisí totiž s životním plánem Duše pro konkrétní vtělení a jeho plnění má velký vliv na životní pohodu člověka. Studiem Vodnářské astrologie  získává člověk přehled o kontinuitě svých vtělení a zejména o úkolech, které je potřeba udělat, aby bylo učiněno zadost přání Duše.“
,,Tyto vhledy do klientovy životní kontinuity nejsou možné bez dokonalého zvládnutí funkce archetypů, a také bez jisté dávky intuice. Také závisí na astrologově otevřeném a nezaujatém postoji k okolní realitě. Podstatnou roli při tomto hledání hrají také osobní citlivé body, zejména lunární uzly a Lilith. Jsou to body, skrze které jsme napojeni na kontinuitu svého jednání, třeba i v jiných životech.“
,,Divinace podle Vodnářské astrologie má formu výjimečného know-how, které se vyvíjí několik let v prostředí kolektivu lidí na osobní úrovni prožívání. Účelem tohoto výzkumu je najít model nové astrologie, která by plnila své funkce právě ve vztahu k lidem ne horních dvou úrovních prožívání a vysvětlovala hlouběji vývojové zádrhele na úrovních nižších.“
,,Z tohoto hlediska systém nazvaný Astrologií Vodnářského věku jde vstříc všem důležitým energiím a poznání nadcházejícího Nového věku...“
,,Jestli ještě někdo pochybuje o tom, že Země byla vždy cílem intervence mimozemských sil, ať si důkladně prostuduje staré spisy, počínaje biblí (čili torzem bible, které je dnes k dispozici po usilovném škrtání, které proběhlo v pátém století na církevním koncilu v Konstantinopolu), přes indický epos Mahábhárata, Rámajána, staré Řecké báje, ale i moderní literaturu například od sumerologa Zecharii Sitchina, či konečně také poněkud profánní ale velice čtivé díla Ericha von Danikena.“
,,Jedním z důležitých postulátů Vodnářské astrologie je tvrzení, že Vodnářský věk započne kolem roku 2013 vstupem tropického jarního bodu do siderického souhvězdí Vodnáře. Toto tvrzení je založeno na důkazech, vyplývajících z vlastností tropického a siderického zodiaku. Toto rozhraní věků se ukazuje být velmi důležitým i v jiných zdrojích informací, například Mayské datování času apod.“

Obrazek

 Z knihy - Vodnářská Astrologie

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW