Jdi na obsah Jdi na menu
 


O duchovní stezce poznání - OM je vše - Mantra je vibrace a energie

31. 12. 2006

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

 

,,O  DUCHOVNÍ  STEZCE  POZNÁNÍ“

 

Obrazek

 

,,Kdo je schopen působit na svůj vnitřní život, kráčí v duchovním poznání stupeň po stupni kupředu. Plodem jeho cvičení bude, že se jeho duchovnímu vnímání otevřou jisté náhledy do nadsmyslového světa. Poznává, jak jsou míněny pravdy o tomto světě a získá o nich potvrzení z vlastní zkušenosti. Je-li dosaženo tohoto stupně, pak k němu přistupuje něco, co může být zážitkem jen na této cestě. Způsobem, jehož význam se mu vyjasní teprve nyní, dostane se mu od vůdčích duchovních mocností lidstva zasvěcení ( iniciace ). Stane se žákem moudrosti. Představa, kterou si o tom vytvoří, bude tím správnější, čím méně bude spatřovat v tomto zasvěcení něco, co se týká vnějšího lidského vztahu."

,,Co se s poznávajícím děje, můžeme tu jen naznačit. Dostává se mu nového domova. Stává se tak vědomým obyvatelem nadsmyslového světa. Zdroj duchovního náhledu k němu nyní proudí z vyšší sféry. Světlo poznání mu nyní nezáří zvenčí, nýbrž on sám je zasazen do zdroje tohoto světla. Záhady, jež přináší svět, v něm nabývají nového světla. Nadále pak už nehovoří s věcmi, jež jsou utvářeny duchem, nýbrž s tvořícím duchem samým. Vlastní život osobnosti je tu v okamžicích duchovního poznání jen proto, aby byl vědomým podobenstvím věčného. Pochybnosti o duchu, jež předtím mohly ještě vznikat, mizí; neboť pochybovat může jen ten, koho klamou věci o duchu v nich působícím."

,,Protože žák moudrosti je schopen s duchem rozmlouvat, mizí mu i každá falešná podoba, v níž si předtím ducha představoval. Falešná představa o duchu je pověrou. Zasvěcenec stojí nad pověrou, neboť ví, jaká je pravá podoba ducha. Osvobození od předsudků osobnosti, pochybnosti a pověry jsou znaky toho, kdo na stezce poznání vystoupil k žákovství."

,,Toto sjednocení osobnosti s obsáhlým duchovním životem nesmíme zaměňovat s ničivým rozplýváním osobnosti ve «všeduchu». K takovému «zmizení» při pravém vývoji osobnosti nedochází. Ve vztahu k duchovnímu světu, do něhož vstupuje, zůstává osobnost zachována. Nedochází k překonání, nýbrž k vyššímu formování osobnosti. Jako podobenství pro toto spojení jednotlivého ducha s duchem veškerenstva nemůžeme volit různé kruhy, které splývají v jeden, aby v něm zanikly, nýbrž obraz mnoha kruhů, z nichž každý má zcela určitý barevný odstín. Tyto různobarevné kruhy se vzájemně kryjí, ale každý odstín zůstává v celku své podstaty zachován. Žádný neztratí plnost svých vlastních sil."

 Obrazek

 ,,To, co tu bylo řečeno o duchovní stezce poznání, nesmí až příliš snadno svádět k mylnému pojetí vidět zde doporučení duševních nálad, jež by se odvracely od bezprostředního radostného a činorodého prožívání života. Proti tomu musíme zdůraznit, že nálada duše uschopňující prožívat bezprostředně skutečnost ducha nesmí být jako obecný požadavek rozšiřována na celý život. Badatel v duchovním bytí musí mít moc odpoutat pro toto bádání duši potřebným způsobem od smyslové skutečnosti, aniž by jej tato odpoutanost celkově odcizila světu."

 

,,Pro někoho z Vás tento článek je velmi poučný a já také pevně věřím, že někdo z Vás se v tomto článku konečně najde a to je mým cílem.“       Ludmilka

Obrazek

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

- OM - OM - OM - OM - OM - OM - OM 

 

OM je vše

 

Obrazek

 

,,Om , nebo také Aum, představuje prvotní zvuk stvoření, vycházející z prázdnoty, z absolutna, od Boha, či jak to kdo nazývá. Použiji krásné a výstižné české slovíčka "neprojevené" a "projevené". Zvuk je vibrace a vibrace je matérie a tedy vše v tomto celém "projeveném" vesmíru. Vše vibruje, vše má svůj vlastní zvuk. Slabika Om je úvodní vibrací, ze které vše "projevené" vyvstává. Je tedy nejblíže k onomu "neprojevenému", k tomu co jest, ale co je skryto před našimi smysly. Je to Bůh, je to Alláh, je to Absolutno. Je to to, co jest, co nazýváme tolika jmény, paradoxně jaksi vzdálenými. Vzdálenými od nás samých, ačkoliv jsme to především my Sami."

,,Dovolím si ještě jedno označení , a to "Jsem", jako stav čistého bytí, ve kterém neběhají žádné myšlenky ani představy či pocity. Cokoliv vyvstává z tohoto "Jsem", stává se projeveným."

,,Celý celičký vesmír je projevený. A slabika Om jím celým prochází. Zvuk Om je prvotní vibrací a je proto také nejblíže k onomu neprojevenému. A to je vlastní jádro významu mantry Om. Zvuk slabiky Om nás spojuje s naší podstatou, s námi Samými, s Bohem. Proto se slabika Om vyskytuje na počátku tolika manter a mnohých obřadů. Proto se tak často odříkává při meditacích a zpívá v nesčetných opakováních."

 

OMKÁRAJA NAMÓ NAMAHA   

znamená

Klaním se božskému zvuku Om

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

Mantra je vibrace a energie

 

,,Slovo Mantra znamená to, co ochraňuje (tra) mysl (manas). Když vezmeme v potaz tento rozbor slova, osvobodíme se tak od některých striktních specifikací, které určují co mantra je a co není ."

 

,,Původní Mantry pocházejí z véd a starodávných indických spisů. Takové mantry se dříve předávaly pouze ústně a s důležitostí přesné intonace, výslovnosti a melodie. Starověcí ršijové (mudrci) tyto mantry slyšeli svým vnitřním sluchem a zanechali tak, zde tyto drahocené klenoty."

,,Protože jsou Mantry v sanskrtu, jazyku, který zvukově (vibračně) ladí se skutečným prvkem, má se za to, že nesprávně interpretovaná mantra neplní svůj význam. Dnes by se však asi nenašlo mnoho těch, kdož umí naprosto správně recitovat tyto starodávné Mantry. I samotná Indie je příznačná svou rozmanitostí v jejich interpretaci, tak i v mnohabarevnosti duchovních příběhů a jejich symbolik. Oproti tomu žijí právě v Indii a nejen tam, mnozí duchovní učitelé , kteří na toto téma mají společnou odpověď: že vše záleží na člověku, na jeho pocitech, jeho myšlenkách, jeho naladění se. Pakliže člověk s oddaností v srdci zpívá k Bohu, On jej zajisté uslyší. I to je důvod, proč dnes můžeme slyšet mnoho různých interpretací Manter."  

 

,,Pokud se vrátíme k výše uvedenému rozboru slova Mantra, zajisté vás napadne, jak může takové slovo ochraňovat naši mysl. Především proto, že slovo je zvuk a zvuk je vibrace a energie. Opakování, které tuto energii zesiluje, je neméně důležité. Nevěříte? Pak si uvědomte, jak na Vás působí třeba reklama v televizi. Možná si nikdy nekoupíte reklamovaný produkt, avšak znáte jej a dokonce si i po dlouhé době vzpomenete na reklamní slogan, a vybavíte si celou scenérii se všemi pocity jaké jste přitom měli. Vaše podvědomí si takové pocity dobře pamatuje."

 

,,Slovo tedy svoji sílu má. Nelze tedy za Mantru považovat jakákoliv slova, neb riskujete že budete opakovaně-re klamáni-klama."

 

,,Mantra naopak klam rozpouští. Tím spíše, čím více budou její slova vyplývat ze základních duchovních hodnot jako jsou Pravda, Dobro či Nenásilí. Samozřejmě lze zpívat, recitovat a odříkávat mantru i v rodném jazyce, tak jako třeba mantru Já jsem láska, láska jsem já. Opakováním takové mantry, rozjímáním a meditací nad jejím významem, a necháním se prolnout jí, vás potom taková mantra opravdu ochraňuje a přináší mír a recitované vlastnosti. Už věříte? Věřte, neboť kde je víra tam je láska, kde je láska tam je mír, kde je mír tam je pravda a kde je pravda tam je Bůh ."

 

,,Mantrou tak rozumíme texty, které zpíváme všichni spolu a které se opakují stále dokola. Mantry jsou písně oslovující srdce."

Ludmilka

 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO