Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zákon JEDNOTY aneb jednoho BOHA a Zákon DUALITY aneb dvě cesty životem

16. 11. 2010

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,,Zákon Jednoty aneb jednoho Boha"

 

Obrazek

,,Zákonem Jednoty jsou zformulovaná, systémová pravidla hry, kterými zakladatelé/tvůrci Kristovských vesmírů známí jako (skuteční) Vzestoupení mistři Yanas, vyjádřili vlastní, intrinsické-niterné zákonitosti, na kterých fungují Kristovské vesmíry."

 

,,Zákon Jednoty odráží Primární Božský řád, řídící vzájemné vztahy mezi všemi věcmi a účinkujícími v těchto vesmírech. Podstatou těchto vztahů jsou koncepty jeko Bezpodmínečná láska, Kauzální/zrcadlová spravedlnost, mírové vzájemné soužití a nápomocnost mezi všemi rasami."

 

,,Zákon Jednoty nám dále říká, že ty z bytostí, které se vydaly po tuto skutečnost neakceptující, tedy jakoby ,,bezbožné" cestě životem, jsou těmi, kdo pouze hluboce zapoměli na vyše uvedený fakt jediné Boží identity. Tuto amnézii však lze léčit a to prostřednictvím probuzení své vnitřní BOŽÍ JISKRY či signatury, kterou je vybavena každá žijící a indívidualizovaná bytost. Tato vnitřní Boží jiskra je v energetické anatomii každé manifestované bytosti obsažená na Kristovské úrovni D12 a je známá jako tzv. VNITŘNÍ KRISTUS. Pokud se tedy podaří vrátit paměť takto postižené bytosti, opět se výše uvedené koncepty Bezpodmínečné lásky a sdílených tvůrčích vlastností Božského řádu stanou jejími přirozenými, implicitními instinkty a takováto bytost začne opětovně účinkovat (vést vlastní život) s vědomím toho, že Bůh sídlí ve všech manifestovaných bytostech a věcech (organických i anorganických). Takováto bytost tím opětovně dosáhne na plnohodnotné a správné využívání svého klíčového Božího daru - Svrchované Svobodné a tvůrčí vůle."

 

Obrazek

,,Pokud však tento Primární Božský řád není žijící bytostí akceptován, což si vzhledem k daru Svobodné vůle může zvolit, postupně dochází k limitování jejich tvůrčích možností Svobodné vůle a postupně vede takovou to bytost k přesvědčení o postupné degradaci vlastních sil a možností a o své vlastní smrtelnosti, kterou nakonec i realizuje. Po této své vlastní sebedestrukci se takováto bytost vrací k Bohu v podobě nediferencované jednotky/fragmentu vědomé energie, ale bez individuální paměti a bez uvědomění si svého předchozího nabytí vlastní individuální identity. Zde dochází k recyklaci těchto ne-sebe-vědomých jednotek energie, které se následně účastní dalšího Božského tvoření v jiné formě."

 

,,A právě smyslem a užitkem zmíněného probuzení své vlastní Vnitřní Božské jiskry v sobě je opětovně učinit ze sebe plnohodnotně vědomou jednotku energie, která si prostřednictvím tohoto probuzení obnoví vědomost o své vlastní spirituální identitě a následně se skrze proces hierarchického vzestupu (odstupňovaného dle míry svého zapomění), vědomě spojí nejen se svojí Duchovní rodinou, ale cílově se Zdrojem, Bohem a tak se k němu navrátí."

 

,,Prostřednictvím tohoto zpětného s Bohem sjednocovacího vzestupu takováto bytost postupně znovu nabývá svých limitovaných tvůrčích schopností Svobodné vůle až na plnohodnotnou úroveň, která umožní takovéto bytosti udělat mistrovskou zkušenost známou jako chvíle OSVÍCENÍ či SJEDNOCENÍ s Bohem. Tato zkušenost pro bytost znamená, že se dostala na trvalou a nesmrtelnou životní dráhu přirozeného a nekonečného cyklu lásky a vědomého spolutvůrčího působení uvnitř rozpoznané Boží jednoty a to BEZ ZTRATY INDIVIDUÁLNÍ PAMĚTI A SVÉ OSOBNÍ IDENTITY vedoucí až k cílovému plnému splynutí s Božskou jednotou."

 

,,Vědomí a respektování toho, že Bůh sídlí v každém manifestovaném atomu a molekule, by se mělo stát našim trvalým stavem mysli, terapií vedoucí ven ze zapomění své vlastní Božské podstaty. Z této pozice se pak stavějme k jakémukoliv svému rozhodování. To je celá podstata etiky našeho vztahu k našemu okolí a podstata porozumění Zákonu Jednoty."

 

Obrazek

,,Když začneme rozumět tomu, že všechny bytosti, které se manifestují v našem osobním hologramu (přicházíme s nimi z ,,nějakého,,důvodu do vztahu) jsou nenáhodným zrcadlem nás samotných (protože jsme všichni jedním a tím samým Bohem), uvědomíme si, že vše, co si o těchto druhých bytostech myslíme, či jak s nimi zacházíme je odrazem toho, jak smýšlíme a jak zacházíme sami se sebou a jak tedy smýšlíme a zacházíme s Bohem. Vše je tedy takto vzájemně provázáno a je na čase si uvědomit, že skutečné primární datum narození všech manifestovaných bytostí a věci je jeden a ten samý okamžik."

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

,,Zákon duality aneb dvě cesty životem"

 

Obrazek

,,Kristovské cíle a kristovská cesta životem, tedy způsob života vedený v duchu respektování Zákona Jednoty vytváří a přináší postupnou expanzi našeho Já/Vědomí, které ústí do zařazení se do přirozeného a nesmrtelného životního cyklu lásky (nádechů a výdechů této primárné energie)."

 

,,Tato cesta životem, CESTA BOŽSKÉHO ŘÁDU vytváří to, co bychom mohli vyjádřit jako RADOSTNÝ OSUD jednotlivce."

 

,,Nicméně, naše Svobodná vůle nás může zavést i na cesty, kdy se neřídíme Zákonem Jednoty. V tomto případě se vydáváme na takovou cestu, kdy se naše energie přidává na stranu anti-kristovských snah a cílů (Soupeřů) s tím důsledkem, že postupně ztrácíme možnost participovat na Božském daru evolučního vzestupu, zdokonalovat si své spolutvůrčí schopnosti a nastoupit na cestu nesmrtelného životního cyklu lásky (Strážců)."

 

,,Anti-kristovský životní způsob tak vytváří limitované zkušenosti a smršťující se tvůrčí schopnosti a ztrátu povědomí o vlastní spirituální identitě vedoucí ke konečnému návratu k Bohu prostřednictvím CESTY CHAOSU a cílového nevědomého sebe-zapomění. Tato cesta životem vytváří to, co bychom mohli vyjádřit jako STRASTIPLNÝ OSUD jednotlivce."

 

,,Je na místě vědět, že žádná naše aktivita není neškodná. Myšlenky, které našim aktivitám předchází jsou reálně existující kvanta vědomé energie, kterou jsme do světa vypustili a jako takové se samy vydavají na cestu životem/evolucí a to podle své povahy buď na cestu Božský řád respektující a nebo na cestu bezbožného chaosu. Avšak CESTA BEZBOŽSKÉHO ŘÁDU ZAHRNUJE V SOBĚ I MOŽNOST VOLBY CESTY CHAOSU. Znamená to, že volba Cesty chaosu se odehrává coby specifická, očekavatelná a možná volba, není to tedy něco, s čím by nebylo ze strany Boha a jeho Řádu počítáno. Je to nezbytný a logický důsledek  daru Svobodné volby."

Obrazek

 

,,Jako takto primárně vyprojektované, obě dvě tyto protisměrné cesty životem, známé jako Zákon Duality, vedou individualizovanou jednotku vědomé energie k cílovému sjednocení s Bohem."

 

,,Konstruktívní cesta Božského řádu na rozdíl od destruktívní, anti-kristovské Cesty chaosu přináší svým volitelům kvantitatívní a kvalitatívní nárust lásky, radosti, tvůrčích schopností, expanzi vědomí a vědomý, dimenzionálně hierarchický vzestupný/evoluční návrat k Bohu s následnou tvůrčí expanzí nabytých životních zkušeností a novou, vyšší možností individuálního sebevyjádření. Naopak, Cesta chaosu vede k životním omezováním, strádáním, uzavřeností a utrpením, končící nevědomým, sestupným, involučním návratem k Bohu s následnou recyklací individualizované energie vědomí a nevratným zánikem získaných osobních zkušeností."

 

,,Myšlenky, víra, slova a skutky tak jsou různě mocnými tvůrčími nástroji, kterými je manifestované, individualizované Vědomí ( my sami ) vybaveno se záměrem uplatňovat jejich prostřednictvím svůj Božský dar - Svobodnou vůli a to buď na Cestě Božího řádu nebo na Cestě chaosu."

 

,,Kristovská cesta Božského řádu je tou variantou, která je Bohem zamýšlená jako přirozená, láskyplná, radostná a samozřejmě preferovaná. Oproti tomu CESTA CHAOSU JE SICE CESTOU POVOLENOU, ALE SOUČASNĚ NENÍ CESTOU PODPOROVANOU. Existuje pouze jako výraz Boží lásky ke všem svým dětem, kterým tak Bůh umožňuje návrat této své všdomé energie k sobě samotnému i z těch nejbezbožnějších situací, do kterých se v důsledku své Svobodné volby může ta či ona individualizovaná bytost ( Boží dítě ) dostat a pro kterou se tak jedná o konečné vykoupení se z používané beznaděje žalostné a strastiplné situace, byť za cenu ultimativní. Bez této Svobodné volby by samozřejmě neexistovaly ani ony dvě primární cesty/možnosti pro průchod individualizované vědomé energie Božím stvořením (vesmíry)."

Obrazek

 

  ,,Každý z nás je vybaven Božskou silou tvůrčí myšlenky, kdy naše volby jsou našimi nástroji, kterými si sami vytváříme své zkušenostní a potřebné životní okolnosti - projektuje svůj osobní hologram. Individuálně i kolektivně jsme tvůrci našich zrcadlových zkušenostních realitních polí ( hologramů ). V co skutečně vnitřně věříme, to si v sobě a kolem sebe reálně vytváříme či zhmotňujeme. A tak, jak si postupně vzpomínáme na svoji božskou podstatu, ukotvujeme v sobě naši originální identitu v podobě individuálně manifastovaného/přítomného Boha, se naše volby a naše světy postupně stávají více zbožnými či na Boha orientovanými a víc a víc reflektují pravdivou a skutečnou milující a láskyplnou podstatu tohoto jednoho Boha. A toto je i pravý božský cíl mnoha a mnoha bytostí, jdoucích po cestě Božského řádu a tomu odpovídá i nabývání transformačně-transmutačních schopností, nezbytných k vědomému dimenzionálnímu vzestupu a návratu k Bohu."

 

,,Pro nás je tím hlavním nástrojem na Cestě Božského řádu naše Svobodná volba. Přemýšlejme o tomto daru častěji ! Každý den děláme mnoho vědomých i podvědomých rozhodování, ale vědomou souvislost s naši tvůrčí cestou životem si nemusíme vždy až tak uvědomovat. Snažme si být více vědomi toho, že naše každodenní volby jsou našími tvůrčími/konstrukčními energetickými nástroji pro tvorbu našich každodenních zkušeností. Zde prostě a jednoduše platí ono staré a všeobecně známé - KAŽDÝ SVÉHO ŠTĚSTÍ STRŮJCEM."

 

,,Učme se ,,řešit,, sebe a nikoliv své okolí. A tak, pokud skutečně zaměříme naši Svobodnou vůli na spolupracující vztahy, respektující zákony energie a Božího záměru, můžeme nakonec dosáhnout kýženého výsledku v podobě stavu osvícení, známého jako tzv. BOŽÍ REALIZACE. Tento stav vytváří osobní zkušenost slovy zcela nedostatečně popsatelnou jako plnohodnotné ukotvení Boží přítomnosti v nás, doprovázenou reálnými prožitky bezpodmínečné lásky, míru, spirituálního i materiálního mistrovství a extatické radosti uvnitř našeho manifestovaného hologramu - tedy nás samotných."

 

Obrazek

,,Cílem našeho snažení by mělo být dosažení probuzení a realizace stavu vědomé ( a prožité ) Boží přítomnosti uvnitř nás samotných, stavu zmíněné Boží realizace. Osobní zkušeností s tímto stavem jsou manifestované bytosti schopny dosáhnout prostřednictvím průchodu jakoby ,,vnitřními obousměrnými dveřmi k Bohu,, neboli v nás žijícím, tzv. NESMRTELNÝM VNITŘNÍM AMORACA OHNĚM, energetickou, skalárně-vlnovou kompozicí Ducha Svatého našeho vesmíru ( známého pod pojmem ManU ), který v nás přebývá a to uvnitř centra osobního KRISTOVSKÉHO ZÁRODEČNÉHO ATOMU tzv. AZUR-A, v ústředním místě osobní VNITŘNÍ KRISTOVSKÉ BOŽSKÉ MAHARATA MATRICE. Duch Svatý je reálný, kvantifikovatelný a ,,elektromagnetický,, objekt, žijící vědomá Boží síla či jiskra či signatura ( fraktální povahy ) v nás."

 

,,Životní lekce, které jako jednotlivci či kolektiv děláme na své cestě životem tak můžeme dělat právě proto, že můžeme pozorovat obě dvě tyto životní volby a výsledky, které přinášejí, tedy skrze tento ZÁKON DUALITY A JEHO MECHNISMUS AKCE A REAKCE. Tuto okolnost chápejme jako velký Boží dar, kdy jsme schopni se učit, jak nejlépe či nejefektivněji dosáhnout na vědomý vzestup, návrat a sjednocení se s Bohem a to i prostřednictvím metody pokus/omyl."

 

,,Platí, že čím více času budeme vědomě věnovat snaze stavu Boží realizace, náš osobní hologram bude odrážet či reflektovat životní okolnosti korespondující s Cestou Božího řádu a Radostného osudu ( a naopak ). Žádná vnější událost nám pak nebude schopna stát nám v cestě a my budeme v jednom proudu s Kristem a touto úrovní evolučního Vědomí. Na tuto cestu životem, Cestu Božího řádu se může vydat každý, bez ohledu na rasu, náboženství, energetický či karmický stav. Toto je cesta definována Smaragdovou úmluvou a protěžována Strážci. Na tuto cestu lze z Cesty chaosu kdykoliv přejít. Je to v moci bytostí vybavených Svobodnou vůli. Je to na každém z nás, čemu dá ve svém životě přednost, pro co se rozhodne."

 

,,Na rozdíl od Soupeřů, Strážci vždy dávají přednost životním přístupům, které se vyznačují pravdivostí, otevřeností, spoluprací, laskavostí a kolektívnímu sdílení všech poznatků, tedy přístupům vedoucím k bratrství, přátelství a mírové spolupráci všech bytostí. Těmito principy  naplněný život tvoří Radostný osud svých, stále více a více svrchovaných, protagonistů."

 

Jeříš Kristus řekl : ,,První ( elita ) budou poslední a poslední budou první ( při návratu k Bohu )."

 

Obrazek

,,Nanejvýš je žádoucí a aktuální to, aby ti, kteří falešnou hru s lidstvem prohlédli, pomáhali svým blížním v tom, aby i oni dosáhli téhož dílčího cíle a konečně jednou provždy vzali svůj život do vlastních rukou, myslí a voleb. Každá jedna bytost, které se i našim úsilím podaří prohlédnout svoji zmanipulovanou realitu se energeticky a karmicky počítá nejen globálně, ale i individuálně. Není lepšího cíle ( vedle vlastní bio-regenerace ), než pomáhat druhým v jejich osvobozováni se od zmanipulovaného vnímání pravé podstaty sebe samých a okolní reality. Snažme se stát spíše osobním příkladem či vzorem než argumentujícím aktivistou. Nezapomínejte na multidimenzionální podstatu ( komunikaci ) lidské bytosti a na to, že ještě stále si neseme své spirituální propojení na svoji skutečnou Duchovní rodinu. Buďme obezřetní !"

 

,,Nechť nás opětovně nalezený Bůh v nás, provází Radostným osudem na naší Cestě životem, vedeným ve smyslu Zákona Jednoty."

 

Obrazek

Vypsala jsem pro Vás z knihy Tajemství Amenti 1 - povoleno od autora Petra Penguina - Ludmilka

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO