Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kněz buditel - KŘÍŽOVÁ CESTA v obci Mantov - Mistři pěvci Jihlavští - Co je to verpánek?

18. 2. 2009

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Kněz buditel"

Ze vzpomínek Václava Králíka

,,Dne 6. ledna 1819 se narodil kněz buditel František Josef Řezáč Polehradský. Fr. J. Řezáč se narodil v Polehradech (nyní Polerady). Jeho rodný grunt měl rod Řezáčů v držení od nepaměti (pan farář Pubal při pátrání v archivech pro svou Kroniku se setkal s tímto jménem už v roce 1420, kdy držitelkou gruntu a svobodné krčmy byla Anna Řezačka)."

,,Fr. J. Řezáč chodil nejprve do školy v Brázdimě a po dalších studiích přešel do semináře, kde se seznámil s Karlem Havlíčkem Borovským. Pojil je k sobě stejný lidový původ, stejný životní cíl, práce pro národ, hluboké národní uvědomění, nezištnost a obětavost ve službě lidu."

,,Po vysvěcení na kněze působil na několika místech, nejdéle v Lítni u Berouna. Tam tenkrát kaplanoval jiný kněz buditel, Václav Beneš Třebízský. Vztah obou kněží nebyl právě nejlepší. Třebízský si často stěžoval na svého představeného. Působila tu asi rozdílnost povah a odlišný názor na způsob práce pro národní uvědomění."

,,Řezáč se brzy začal věnovat veřejné práci. Měl pro to všechny předpoklady. Kromě studií bohosloveckých složil rigoroza z filosofie, všeobecného vychovatelství, z dějin rakouských států a z všeobecných dějin. Věnoval se hlavně školám a věznicím, dvěma zdánlivě tak odlišným zařízením. Věřil, že čím víc bude prvních, tím méně bude potřeba druhých. Vypracoval nový vězeňský řád, na tehdejší dobu velmi pokrokový, který byl v Rakousku přijat a uzákoněn."

,,Mezi jeho prvními činy bylo zřízení české vyšší dívčí školy v Praze a zřízení české střední školy na Malé Straně. Pomáhal zakládat knihovny, sám jich založil na 300 a pokusil se zřídit opatrovny pro děti pracujících rodičů. Jako kněz se zasazoval o odluku církve od státu a zavedení dozoru okresního a zemského."

,,Sepsal a spolupodepsal ono odvážné memorandum proti útisku českého národa, podané 18. června 1860 Dr. Riegerem a cukrovarníkem Macháčkem proti císaři."

,,Nejvýznačnějším činem Řezáčovým byla snaha o počeštění Prahy v době , kdy se hodně Pražanů za svůj jazyk stydělo. Je přirozené, že člověk tak zaujatý pro veřejné věci (býval též zemským a říšským poslancem) nemohl státi mimo dění ani v roce 1848. Byl zatčen, uvězněn a hrozilo mu přísné potrestání. Revoluce byla brzy potlačena a Řezáč jako kněz byl posléze propuštěn. Okolo jeho zatčení se událo prý cosi dojímavého. Řezáč byl v té době duchovním správcem ústavu pro nevidomé na Malé Straně. Když chovanci uslyšeli, co jejich milovanému knězi hrozí, tak "veliký nářek sobě vedli a ven vyrazivše způsobili povyk a pozdvižení".

,,V době svého dočasného vysazení z kněžství koupil Řezáč roku 1862 chalupu v Zárybech, v níž chtěl vytvořit základnu pro obnovení církve českobratrské, připojit se s ní k ruskému pravoslaví a tím k ruskému národu. Jeho styky s ruskou říší byly velmi živé. Charkovská univerzita ho jmenovala dopisujícím členem a ruskou vládou byl vyznamenán rytířským řádem Stanislavským - zlatým to křížem zasazeným do rudého emailu."

,,Je přirozené, jak již to bývá, že měl mnoho protivníků a závistníků, že měl proti sobě vrchnost nejen zeměpanskou, ale jako kněz i vrchnost církevní. Kdyby se byl sklonil, kynula by mu jistě skvělá budoucnost."

On však prohlašoval:

"Co se mně týče, budu tím, kým jsem býval a ještě více. Bůh a vlast, národ a církev, svoboda a pravda nepřestanou býti heslem mým".
 

,,František Josef Řezáč vysílen brzy odchází na odpočinek a o svátcích vánočních roku 1879 předčasně umírá v šedesáti letech."

V úmrtním listě v rubrice příčina smrti je uvedeno: "marasmus - všeobecná sešlost a ochabnutí sil jak tělesných, tak duševních".

*6.ledna 1819 Polerady nad Labem+ 25.prosince 1879 Praha

wikipedie

,,Pochován je na hřbitově na Olšanech. Zásluhou učitelstva okresu brandýského byla na rodném domě č. p.14 v Poleradech zasazena pamětní deska."

Ze vzpomínek Václava Králíka obce Brazdim

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Obrazek

 

Obrazek

,,Křížová cesta v obci Mantov"

Obrazek

,,Křížová cesta v obci Mantov je ztvárněná utrpením pana Ježíše na jeho poslední cestě z domu Pilátova až na horu Kalvário (Golgota)."

,,Nejčastěji vede pod širým nebem do kopce a bývá označena zastávkami nebo štacemi na nichž jsou vyobrazeny výjevy z Umučení Páně."

,,Na kopci na nejvyšším místě se nalézá kříž nebo bazilika s Božím hrobem. Bývá často vyobrazena v kostelích. Na Velký pátek se na křížové cestě konávají pobožnosti. Pobožnost, která probíhá v průběhu křížové cesty, se stává obvykle ze 14 zastavení. Původ pobožnosti není  znám."

Obrazek 

,,Tyto skupiny soch, v nadlidské velikosti, v lesním zátiší postavené, účinkující na zbožného pozorovatele mocnou a nezapomenutelnou silou."

  ,,Křížová cesta na Křížový vrch měla čtrnáct zastavení – sousoší v životní velikosti, která vytvořila plzeňská firma Galgani. Vystavění těchto soch umožnila sbírka mezi obyvateli blízkých i vzdálených měst a obcí. Jak tato sbírka umožňovala, zastavení při lesní cestě vzhůru postupně přibývala od roku 1900 do roku 1902."

Obrazek

Křížová cesta na Křížový Vrch

,,O Křížovou cestu se starala ustavená komise, ale hlavní zásluhu na pořízení této křížové cesty měl stavitel  Niklas Menzl z Losiny pod křížovým vrchem. Už roku 1929 Václav Hataj, historik z Chotěšova a okolí, však o těchto sochách napsal :

,,Dnes jsou sochy většinou již zničeny. Ruka nevynechala jediné, ničivá práce její je patrná všude, což ovšem nesvědčí o kulturní výši člověka.“

 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

 

,,Mistři pěvci jihlavští“

,,Mistrovský zpěv se objevuje na přelomu 15. a 16. století jako projev kulturní úrovně měšťanstva ve vyspělých jihoněmeckých městech: Nürnberg, Freiburg, Augsburga šíří se do dalších německy mluvících zemí. Postupně se v 16. století dostává i k nám. Ve druhé polovině 16. století stojí Jihlava na vrcholu svého středověkého vývoje díky soukenictví . sukno se vyváží, obchodníci jezdí po celé Evropě a setkávají se s pěstováním mistrovského zpěvu. Někteří se stávají dočasně členy pěveckých bratrstev v jiných městech a přiváží zpět bohaté zkušenosti.“

,,Jihlava je jediným doloženým střediskem mistrovského zpěvu v českých zemích. Kulturní úroveň jihlavského měšťanstva je vysoká - v roce 1561 vzniká humanisticky orientované gymnázium a právě pokusy o pěstování mistrovského zpěvu nacházejí oporu v pedagozích gymnázia."

,,Základní dokumenty bratrstva mistrů pěvců byly potvrzeny v roce 1571. Bratrstvo bylo organizováno podle vzoru řemeslnických cechů, mělo pevný řád, jeho činnost vymezovaly stanovy. Na rozdíl chrámového zpěvu literátských bratrstev, pěstovalo bratrstvo mistrů pěvců zpěv světský, i když bylo době poplatno tím, že texty písní vycházely z biblických námětů. Veřejným projevem bratrstva byly pěvecké soutěžní slavnosti, které se konaly čtyřikrát do roka. Mistrovský zpěv byl považován za něco víc, než obyčejné zpívání, proto se písně nesměly zpívat na ulici nebo v hospodě. Čestnou povinností byly skladby při pohřebních obřadech zesnulých členů bratrstva.“

,,Po bitvě na Bílé hoře byla svobodná měšťanská kultura potlačována

a zmizel i mistrovský zpěv.“

 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

 

,,Co je to Verpánek ?“

,,Ráda bych uvedla na pravou míru odpověď na otázku, co je to – verpánek ? Jistě teď všichni odpovídáte, že na něm sedí švec - to je naprosto zavádějící, i když vžité.“

,,Protože ševci seděli na třínožce (stoličce) u verpánku. Verpánek byl nižší a menší stoleček, na kterém měl švec svůj "vercajk". Stoleček byl vždy vyroben z modřínového dřeva, tedy verpánu, odtud jeho jméno.“

,,K ševcovskému vercajku patřil "potěh". Je to kožený řemen vcelku, spojený jako obruč, který švec používal pro přidržování kopyta, když formoval botu. Měl jej pod nohou a přehozený přes koleno, kde kopyto upevňoval a dle potřeby povolil nebo utáhl. Někdy jím přetáhl zlobivé děti - ty měly před ním respekt.“

,,Tak nezapomeňte : švec sedí u verpánku na třínožce !“     Ludmilka

 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW