Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hrad ZLENICE opředený tajemnem a zachráněná DRSLAVICKÁ TVRZ

6. 3. 2014

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Nechat bez povšimnutí chátrat krásné, vznešené, ale až příliš často opomíjené a nezadržitelně zanikající památky je snadné, dalo by se snad i říct, že pro dnešní dobu přirozené. Hrdost na naší vlast, spolu s úctou k její slavné, ale i pohnuté tisícileté historii, nám však nedovoluje pohodlně podlehnout této všeobecné lhostejnosti k naší bohaté minulosti a s rukama v klíně jen tiše přihlížet postupnému zániku kulturního dědictví po našich předcích. Vždyť je na každém z nás, co po sobě zachováme dalším generacím! Přidejte se také."

www.zlenice.cz

HRAD ZLENICE OPŘEDENÝ TAJEMSTVÍM

http://www.hrady-zriceniny.cz/img/stare/Zlenice_1880.jpg 

,,V malebné krajině nad překrásným údolím sázavským se tyčí zřícenina hradu Zlenického, který je opředen tajemnem." ,,Pravděpodobnými zakladateli gotického hradu Zlenice byli páni z Dubé a jeho stavba na ostrohu při vtoku říčky Mnichovky do Sázavy spadá časově do období kolem roku 1320. Téměř sto let svého života na Zlenicích prožil pan Ondřej z Dubé, který působil jako nejvyšší zemský sudí při dvoře císaře Karla IV. Pan Ondřej se vždy snažil blahodárně působit na ostatní lidi kolem sebe. Patřil k velmi pilným a sečtělým. Dodnes je známé jeho celoživotní dílo Výklad na právo země české. Chvíle odpočinku trávíval ve společnosti milých, mladých a usměvavých lidí, a ještě raději na mostě, který vedl k malé čtverhranné hradní věži."

,,Jako nejvyšší zemský sudí se pan Ondřej po dlouhá léta setkával především s odvrácenou stránkou lidského bytí, takže zášť i zlobu potkával mnohem častěji než radost. Snažil se vždy po právu a spravedlivě rozhodovat, což ovšem u některých odsouzených vyvolávalo nevoli a hněv. Ti, kteří se zabývali černou magií, jej proto i proklínali, zaklínali a přivolávali na něho síly temnot. Díky tomu, že byl narozen ve šťastném znamení, dostávalo se mu proti temným silám jisté ochrany. Až teprve v kmetském věku k němu přízraky pronikly poněkud blíže. Mezi ně patřila například bílá paní Zlenická, která se za nocích zjevovala a procházela po hradě. Nikdy sice nikomu neublížila, pouze při setkání s člověkem kývla hlavou na pozdrav. Nicméně se tajuplně vyprávělo, že bývala viděna zejména v předvečer katastrof a úmrtí zdejších rodinných příslušníků. Tak tomu údajně mělo být i jednoho večera roku 1412, než tady bez dědiců zemřel pan Ondřej z Dubé."  

  ,,V dobách husitských obýval Zlenice rod vladyků z Konojed a po nich se o hrad přeli nejrůznější věřitelé. Krátce poté, co tu opět zahlédli bílou paní Zlenickou, byl hrad zničen v následných bojích krále Jiřího z Poděbrad se zelenohorskou jednotou. V roce 1460 hrad zpustl a poté se o něm hovořilo už jako o zbořeném, kde se to duchy a nejrůznějšími strašidly jen hemžilo, takže se tomuto místu raději každý vyhýbal. Nejnápadnější částí zříceniny zůstaly trosky velké věže, zvané Hláska. Právě tady bylo nejednou spatřeno zjevení někdejšího sudího a majitele hradu. Místo se však stávalo dostaveníčkem i dalších duchů, různých světélkujících přízraků, ohnivých psů, čertů, víl i čarodějnic. Mezi lidmi se zde vyprávělo ledacos. Z vodní hladiny Mnichovky i Sázavy též mnohdy v noci vystupovaly mlžné bizarní útvary podobné strašidelným postavám, které se vznášely až k hradním zříceninám. Strašidelná vidění pak nabírala na síle v určitých dnech roku, kdy síly temnot mají k našemu světu nejblíže."

 Kostkové z Postupic

Kostkové z Postupic

,,Ještě počátkem 20. století patřily zdejší strašidelné historky k velmi aktuálním a právě před sto lety roku 1912, kdy se připomínalo 500 let od úmrtí Ondřeje z Dubé ve Zlenicích, docházelo v okolí hradu k dalším strašidelným zjevením i k některým paranormálním jevům. Tehdy už sem také chodil i známý malíř Josef Lada z nedalekých Hrusic malovat své obrázky, přičemž zřícenina hradu Zlenice i s vodníkem pod ní se stala častým motivem jeho díla."

 ,,Zříceniny hradu nad pravým břehem Sázavy na klesající ostrožně obtékané řekou a Mnichovickým potokem jižně od Senohrab."
  
,,Archeologický výzkum v roce 2001 definitivně potvrdil, že již prvá historická zpráva, uvádějící k roku 1318 jméno Zlenice (Oldřich ze Zlenic), náleží k dnešnímu hradu, jehož stavbu archeologické nálezy dovolují spolehlivě klást do doby kolem roku 1300. Nedlouho poté přešel hrad do rukou pánů ze sousední Dubé. V roce 1377 se Zlenice staly královským manstvím a v průběhu prvé poloviny 15. století se zde vystřídalo několik majitelů. V roce 1444 získali hrad do zástavy a později do přímé držby Kostkové z Postupic. Příčinou jeho zániku byla vojenská aktivita poděbradských válek mezi lety 1463 a 1465, neboť posledního zmíněného roku, kdy byl zrušen manský závazek, se hrad uvádí již jako zbořený."
    ,,Příchozí musel nejprve nejspíše skrz předložené zemní opevnění přes čelní příkop projít věžovitou branou přístupným předhradím s hospodářskou zástavbou na straně nad řekou, ležícím na klesající části ostrožny, tedy vlastně za jádrem. Pak po mostě přes čelní příkop jádra mohl poměrně subtilní věžovou branou vstoupit na prvé nádvoří této části hradu. Součástí jeho ohrazení ve straně nad řekou byla i okrouhlá, nejspíše studniční věž. Do vnitřního hradu se vstupovalo branou mezi obytnou věží se zaobleným nárožím a čelem palácového křídla. Palácová křídla zřejmě tvořila tři strany vnitřního hradu, nejspíše předěleného ještě příčnou hradbou na dvě části. Jižní křídlo bylo zřejmě srostlé s obytnou věží (jejíž severovýchodní stěna je neobvykle k severozápadní přiložena ke spáru), která obsahovala i valeně zaklenutou místnost s hrotitým oknem (snad kaple) a v předposledním podlaží i roubenou komoru. Z roubené komory bylo možné portálkem vstoupit na pavlač či podsebití na severozápadní straně donjonu. V další stavební fázi, v níž došlo ke zvýšení věže, byl tento vstup zrušen. Na severozápadní straně vystupovala z obrysu hradního jádra věžice, která měla poněkud překvapivě v podstatě dvouboký obrys. Parkán mezi do břitu nad širokým zadním příkopem protaženou obvodovou hradbou nejspíše překračoval můstek (nejspíše k prevétu), opřený o čtverhranný, k vnitřnímu líci přizděný pilíř, odkrytý velmi nešťastným neodborným výkopem. Jihovýchodní stranu jádra a zřejmě i předhradí obíhal ještě parkán. Stoupající hřbet ostrožny nad hradem přetíná příkop, který je zřejmě pozůstatkem obléhacích prací."

 ,,Nebuďme lhostejní nejen k minulosti, ke svému okolí a lidem kolem sebe, ale ani k budoucnosti. Najděme v sobě dostatek síly k tomu jít příkladem."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 Tvrz_Drslavice_b 

Erb Drslaviců, rozdělený na štít červený se třemi pruhy bílými v pravé nebo levé polovici štítu.

Erb Drslaviců

Drslavická tvrz

,,DRSLAVICKÁ TVRZ náleží nesporně k nejpozoruhodnějším útvarům ve skupině architektury, jakožto sídlo nižší šlechty. Tvrz je souborem staveb vzájemně stavebně souvisejících, obklopující těsné nádvoří. Navíc je obklopena budovami bývalého hospodářského zázemí /poplužního dvora/, jehož rozsah je v obci dobře patrný. Objekty jsou na svahu kaskádovitě uspořádány, což podmíňuje malebné pohledové uplatnění i v dálkových pohledech. Průčelí nesou stopy pozdně gotické i starší výstavby."

Majitelé Tvrze Drslavice

 • 1384 Štěpán z Drslavic
 • 1390 Petr z Drslavic
 • 1396 Štěpánek z Drslavic
 • 1415 Petr Rychart z Drslavic
 • 1479 Jaroslav a Petr Boubínský z Újezda
 • 1499 Jan z Újezda
 • 1522 Diviš Boubínský z Újezda
 • 1538 Wolf  Wienar z Murau
 • 1548 Zikmund Robmháp
 • 1551 Vilém z Rožmberka
 • 1589 Petr Vok z Rožmberka
 • 1603 Volf Novohradský z Kolovrat
 • 1612 Jáchym Novohradský z Kolovrat
 • 1627 Jan Oldřich z Eggenberku
 • 1633 Jan Antonín z Eggenberku
 • 1649 Jan Kristián z Eggenberku
 • 1719 Adam František ze Schwarzenberka
 • 1732 Josef Adam ze Schwarzenberka
 • 1782 Jan ze Schwarzenberka
 • 1789 Josef Jan ze Schwarzenberka
 • 1833 Jan Adolf ze Schwarzenberka
 • 1859 Jan Adam ze Schwarzenberka
 • 1888 Adolf Josef ze Schwarzenberka
 • 1931 Marie a Josef Švejdovi
 • 1991 Věra a Zdeněk Švejdovi

,,Počátky tvrze spočívají v temnotách středověku. Vesnice Drslavice je písemně doložena až na sklonku 14. století, mnohem později, než napovídá český čelední typ jejího názvu, nasvědčující vzniku v rámci vnitřní kolonizace nejméně o dvě století dříve. Někdy během 14. století sem vlastnicky pronikla i moc jihočeských velmožů – Rožmberků. Do jejíž závislosti upadl i dnešní rod."

(Drslavice – tvrz | Pravděpodobné foto: Antonín Lukesle | Ze sbírek městského muzea ve Volyni)

,,První písemná zmínka z 1384 se vztahuje k Petru a Janu z Rožmberka. Místní rod, a tedy nepřímo i jeho sídlo, jsou nepřímo doloženy prediktátem Petra z Drslavic, po kterém byla tvrz roku 1395 provolána jako královská odúmrť. Jiný Petr z Drslavic přitiskl svou pečeť k památnému stížení listu české šlechty kostnického koncilu z 2. září 1415. Někdy v polovině 15. století získali tvrz vladykové z Újezda, kteří měli před rokem 1479 dobnou válku s pasovským biskupem. Další majitel Volf Vindar z Muranu prodává roku 1549 tvrz prostřednictvím Zikmunda Robmhapa ze Suché nezletilým posledním Rožmberkům Vilému a Petru Vokovi."

10439442_652254951530807_9086667380172445859_n

,,V roce 1603 bylo celé panství, jehož centrem byly Drslavice, pro svou zadluženost, prodáno i s tvrzí císařskému radovi a nejvyššímu zemskému sudímu Volfovi Novohradskému z Kolovrat. Nový majitel také zabředl do značných dluhů, pro které se snažil drslavické panství tak, jak jej získal po Rožmbercích, opět prodat. Kolovratovo sjednávání prodeje přerušilo stavovské povstání a bojové operace na jihu Čech. Za nich byly roku 1619 Drslavice přepadeny uherskými husary z císařské armády a celé vypáleny. Jednání vyústilo v prodej šlechtického sídla Drslavic s celým panstvím až 22. dubna 1628 krumlovskému vévodovi, knížeti Janu Oldřichovi z Eggenberku. Po dalších stopadesát let nejsou v dosti dobře zachované staré spisovně vimperského panství o panských objektech v Drslavicích záznamy. Až roku 1776 se stala drslavická tvrz předmětem pozonosti. 22. září toho roku tlumočil ředitel panství Hluboká vimperskému řediteli rozhodnutí prince ze Schwarzenberku, aby v nejbližších dnech polír z Netolic prohlédl starý zámek v Drslavicích, zaměřil jej a plán odeslal princi, který podle něj rozhodne o dalším osudu."

Tvrz Drslavice

,,Příkaz vyplynul z princovy předcházející osobní návštěvy objektu, při které se mu patro objektu zdálo vhodným jako sýpka pro žito a podkroví pro oves. Pro využití ostatních místností chtěl vidět plány. Nakonec se v roce 1777 rozhodlo, že celý zámek se přestaví na panské sýpky. Adaptece se uskutečnila roku 1778. Jako sýpka fungoval objekt do roku 1803, kdy v rámci rušení a parcelace nerentabilních dvorů bylo rozhodnuto o likvidaci dvora v Drslavicích. Všechny objekty dvora včetně starého zámku byly rozděleny na malé obytné díly a za odhadní ceny roprodány poddaným. Nejstarší část tvrze byla ponechána v panském vlastnictví. Až 11. listopadu 1931 prodala správa vimperského velkostatku tuto nejstarší část tvrze Josefu a Marii Švejdovým /majitelům větší části tvrze/ pro zlepšení provozu jejich hostinské živnosti za 1000,- Kč. Kupující se ve smlouvě zavázali odebírat pivo ze schwarzemberských pivovarů a minerálku Praga."

picture

,,V roce 1947 Josef a Marie Švejdovi čp.1, tj hostinec a hospodářské objekty tvrze, prodávají. Také jako Schwazemberkové si ponechávají nejstarší část tvrze, kde zřídili taneční sál a šenkovnu. Tu dávají i s celým přislušenstvím do bezplatného užívání novým majitelům."

1908019_652254908197478_6505972946671680854_n

,,Po roce 1948 začal tvrz z větší části neoprávněně užívat stát, i přestože pět rodin nadále tvrz vlastnilo. Za krátkou dobu ji užíval celou a to byl začátek největšího úpadku tvrze. Co přestálo téměř děvět století, to nevydrželo 40 let špatného zacházení. Materiál z tvrze se používal na stavby kravínů a několik set let staré trámy a prkna se používalo jako palivo. Do roku 1994, kdy tvrz odkoupil od ostatních spolumajitelů vnuk Josefa a Marie Švejdových, byly objekty z poloviny zřícené a značně staticky narušené. V současné době probíhá za částečné pomoci státu rekonstrukce s nutným statickým zabezpečením a zastřešením. Noví majitelé předložili ústavu památkové péče studii, která řeší komerční využití tvrze. Na tvrzi by se mělo ve středověkém stylu vybudovat 32 pokojů, galerie, kaple, rytířský sál, hostinec, vinný sklep, stáj apod."

,,Pan Zdeněk Švejda jde statečně a s nadějí za svým cílem."

www.tvrzdrslavice.cz

Na těchto stránkách nalezenete ještě více informací a videa.

O Drslavické tvrzi se dočtete také v knize ,,TOULAVÁ KAMERA", Česká televize 2005.

Praktické informace:

Kontakt: Zdeněk Švejda

384 21 Drslavice 1

Tel: 731 416 111

Prohlídka je možná po telefonické domluvě s majitelem.

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

NAPSALA JSEM PANU ŠVEJDOVI

,,Dobrý den pane Švejda,
děkuji Vám za Vaše velmi poutavé stránky, kde jsem si přečetla o Vaši tvrzi v Drslavicích. Dozvěděla jsem se o Vás z prvního vydání knihy Toulavá kamera, kterou nyní čtu. Také velkou pochvalu za to, že úmyslem Vaši rodiny bylo tvrz v tak žalostném stavu zachránit. Samozřejmě dlouholeté odříkání a dřina Vám přinesla velmi krásné a pozitivní okamžiky, které jsou jistě naplněny po všech stránkách - zkušenostmi, dobrým pocitem, úsměvy lidí, seznámením se s mnoha osobnostmi."
,,Přidala jsem si Vaše stránky na mé stránky.
Snad jsem Vás potěšila, a tímto pozdravuji Vás i celou Vaši rodinu a přeji do budoucna jen samé pohodové dny naplněné krásnou energií z dobře vykonané práce."
                        Ludmilka
(Věřím, že se na Vaši překrásnou tvrz přijedu podívat
s celou svou rodinou).

ODPOVĚĎ PANA ŠVEJDY

,,Přeji krásný večer paní Ludmilo."

,,Omlouvám se za pozdní odpověď Vám, obzvlášť když jde o tak přiíemné psaní a odkaz na zajímavé Vaše stránky. Přečetl jsem si Vás až dnes. Bouřka mi vypálila PC a moc jsem nespěchal s jeho opravou. Naše tvrz mi toho již toliko řekla o časech minulých, vede mne cestou přítomnosti a pomáhá mi k utváření si obrazu budoucnosti. A to nejen v čase živočišného bytí na této planetě. Daleko dříve a mnohem dále. Odpovídá mi na mé otázky o čemkoliv a na cokoliv. Je to její odměna nám za její záchranu. Odměna a poděkování za záchranu její hmoty a tím i v ní její nastřádané energie. Staří římané říkali, že objekty mají duši. Ano mají. Když zemře bytost tak jí duše opustí. Když zanikne objekt stane se totéž. Přeji klidnou noc."          

Zdeněk Švejda   

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO