Jdi na obsah Jdi na menu
 


Město JEVIŠOVICE - Městečko BOROVANY a ŽLUTICE

17. 6. 2020

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Znak města Jevišovice

,,Historie města Jevišovice"

 ,,Krajina okolo malého městečka Jevišovice bylo osídlena již v pravěku. Archeologové Jaroslav Palliardi a František Vildomec zde našli zbytky pravěkého hradiště a nálezy byly takového významu, že tato kultura byla pojmenována podle místa naleziště - Jevišovická kultura."
,,První zmínka o Jevišovicích pochází z roku 1289, kdy se připomíná jako majitel Boček z Kunštátu. Tomuto rodu patřily po více než tři soletí."
,,V místě hradiště byl na konci 13. století postaven hrad. Jeho nejznámějším držitelem byl Hynek z Kunštátu, který se proslavil jako úspěšný a odvážný obránce Znojma proti Uhrům a Rakušanům, ale současně byl postrachem kraje pro svoji divokost a loupeživost, že ho později charakterizoval František Václav Peřinka ve Vlastivědě Moravské "Hynek z Kunštátu a na Jevišovicích zvaný Suchý Čert byl své doby pověstným rušitelem zemského míru a lupičem nad jiné nebezpečným."

,,Jevišovice se staly jednou z bašt husitství na jihozápadní Moravě. Tuto část jevišovických dějin připomíná památník na vrchu Žalově."

,,Poté co byl dobyt a rozbořen starý hrad, postavili pánové s Kunštátu na protějším ostrohu nový hrad, který získal Ludvík Raduit de Souches, za své zásluhy při obraně Brna proti Švédům v roce 1645. Ve "Starém zámku" prý žila i tajná láska Prokopa Diviše."

,,Po roce 1736 přešly Jevišovice a přilehlé statky na rod Ugartů. Ten zde vládl 161 let. V roce 1898 koupil jevišovické panství vídeňský bankéř Biederman, v roce 1916 je koupil vídeňský průmyslník Vilém Offenheim (nechal vystavět historickou budovu ,,Komenium,, které je součástí Základní školy Jevišovice) a v roce 1932 Larisch-Monnich."

,,V době boje ze národní svobodu se Jevišovice postavily do čela zápasu proti poněmčenému Znojmu. Na protest proti germanizmu byl uspořádán v Jevišovicích v září 1871 mohutný tábor lidu (16 tisíc občanů Znojemska) pod vedením notáře Jana Vlka kde se poprvé na Znojemsku zpívala píseň ,,Kde domov můj ..."!!!

,,Před koncem první světové války se Jevišovice jako první z měst přihlásily k národní přísaze vyjadřující požadavek svobody, vyslovené dne 13. dubna 1918 Aloisem Jiráskem."
,,V roce 1990 bylo historické jádro Jevišovic vyhlášeno městskou památkovou zónou."
,,Jako nádherná perla svítí ve slunci tzv. "Nový zámek" postaven koncem 17. století. Jeho okolí dodnes zdobí krásné sochy od Mattielliho ze zrušeného kláštera v Louce u Znojma."

,,Na řece Jevišovce byla postavena r. 1897 kamenná přehradní nádrž, která ve své době byla první přehradou na Moravě. K její výstavbě byli povoláni inženýři až z Itálie."

 Kostel sv. Josefa - Jevišovice

Obrazek

,,Farní kostel sv. Josefa z roku 1830. V tomto kostele jsou umístěny varhany z let 1748."

 Obrazek

 

Nový zámek - Jevišovice

Nový zámek v Jevišovicích | Jevišovice a okolí

Foto-jevisoviceinfo.cz

,,Počátkem 80. let 17. století vybudoval Ludvík Raduit de Souches (1608 - 1683) na jihu města dřevěný barokní lovecký zámeček. V roce 1879 nechal na jeho místě Karel Locatelli postavit objekt, který se v nezměněné podobě dochoval dodnes. Jeho posledními soukromými majiteli byli Larischové - Mönnichové. Dnes je zámek využíván jako domov důchodců."
V současné době je zámek nepřístupný z důvodů výše citovaného využití.
Doporučujeme ovšem vzhlédnout nádherný zámecký park, který je přístupný celoročně.

http://www.jakubnahodil.cz/images/fotky/foceni-svatby-jevisovice.jpg
Vstup do zámeckého parku umožňují dvě dobové brány :

  • první brána je situována ze směru od Znojma
  • druhá brána je situována přímo v městečku kde ve směru od Znojma se dostanete až k historické sýpce od které je vidět zámecký park.

 

Památník na vrchu Žalově - Jevišovice

 

Obrazek

,,V čase husitství byly Jevišovice baštou hnutí na Znojemsku, a proto na místním kopci Žalově byl vybudován pomník s typickým symbolem husitů - ."

 

Přehrada Jevišovice

Obrazek

,,Jedna z nejstarších kamenných přehrad ve Střední Evropě, vystavěna v letech 1894 - 1897. Díky svému technickému řešení byla vyhlášena technickou památkou.
V současné době je využívána převážně k rybolovu a k rekreaci."

 

Pustý hrad - Jevišovice

,,Hrad založil někdy před rokem 1289 významný rod pánů z Kunštátu, k tomuto datu se na něm poprvé připomíná. Rod byl sice významný, ale jeho jevišovická větev statky rozhodně neoplývala."

,,O Jevišovický hrad se tak ve 14. století dokonce dělilo až šest rodin. Není tudíž divu, že si někteří členové rodu zlepšovali svoji materiální situaci loupežemi, jak o tom svědčí případ Petra a Jindřicha Zajímače z Jevišovic (ti byli za své protizákonné aktivity v roce 1409 v Brně dokonce popraveni) a zejména slavného loupeživého rytíře Hynka Jevišovického z Kunštátu, zvaného Suchý Čert. Ten se proslavil zejména úspěšnou obranou města Znojma v roce 1404."

,,Společně s Janem Sokolem z Lamberka dokázali tehdy odolat útoku silnějšího vojska uherského krále Zikmunda a vévody Albrechta Rakouského. Hynek Jevišovický zemřel roku 1408."

,,Jiným důsledkem špatné majetkové situace Jevišovických byla radikalizace rodu a jeho příklon k husitským myšlenkám."

,,Jejich nositeli se stali zejména Sezema Zajímač, Boček a Jan Suchý Čert. Postavení Jevišovic coby bašty husitství
v oblasti se ale stalo hradu osudným tím, že
vojsko rakouského vévody Albrechta jej v říjnu roku 1421 oblehlo, bez větších problémů dobylo a zbořilo. Sezema Zajímač byl zajat a převezen do Vídně."

 

 Starý zámek - Jevišovice

Obrazek

,,Po zničení starého hradu v roce 1421 si Zajímačové z Kunštátu postavili na protějším kopci nový hrad, který se poprvé připomíná roku 1432. Zanedlouho - roku 1468 - odolal nový hrad pokusu o dobytí vojskem uherského krále Matyáše Korvína."

,,Jevišovická větev pánů z Kunštátu přestavěla hrad v 16. století na renesanční zámek, jak o tom svědčí nápis na schodišťové věži s datem 1564; ten pak držela až do svého vymření po meči v roce 1587, kdy jej dědička Kateřina odkázala knížatům z Minsterberka. V jejich vlastnictví byl zámek opět až do vymření rodu v roce 1649. Císař pak zámek i s panstvím prodal Ludvíku Raduitovi de Souches, který si získal skvělé renomé obranou Brna proti Švédům. On a jeho potomci se zasloužili o další, raně barokní přestavby zámku. Některé stavební úpravy na zámku provedla v 19. století i hrabata Ugarte, která vlastnila zámek v letech 1736 - 1879. Posledními soukromými majiteli zámku byli Offenheimové z Potexinu, kteří jej drželi od roku 1916."

,,Dnes je objekt majetkem státu; Moravské zemské muzeum nedávno provedlo jeho památkovou obnovu."
,,Jevišovický starý zámek stojí na ostrohu proti zaniklému starému hradu. Původní struktura obou staveb byla velmi příbuzná, což prozradí i pouhé srovnání hmotových rekonstrukcí M. Plačka. Jádro původního hradu mělo trojúhelníkový půdorys s původně čtyřdílným palácem na západě a kaplí na severu. Hrubost obvodového zdiva jádra se pohybovala mezi 1,4 a 2 m. Vstup do jádra vedl věžovitou branou, která stála za mostem přes 20 m široký příkop. Při pozdější pozdně gotické přestavbě - snad v důsledku obležení Uhry - bylo opevnění jádra na vstupní straně zesíleno parkánem a byl rozšířen i hradní palác. Před příkopem bylo široce rozevřené obdélníkové předhradí bez větší zástavby, do nějž se opět vcházelo po mostě přes příkop na jižní straně. I přes výše uvedenou strukturální podobnost se starým hradem je ale nutno zdůraznit některé odlišnosti, jako např. minimální použití dřeva při výstavbě nové stavby, přece jen modernější přístup k aktivní obraně, kterou zajišťovaly dvě půlkruhové bašty na předhradí, i dvě příčné zdi, spojující jádro s předhradím a zabraňující útočníkovi, aby pronikl do příkopu. Renesanční přestavba hradu na zámek ovlivnila zejména severní a východní stranu jádra - východní zeď byla zbořena a na obou těchto stranách vznikly nové renesanční budovy a obdobná zástavba vyplnila i původní parkán na jihu. I starý palác byl přestavěn renesančně. K výrazným změnám došlo i na předhradí, jenž bylo obestavěno renesančními budovami. Barokní úpravy se dotkly zejména hradní kaple a přízemí východního křídla jádra."

 Obrazek

 

Interiéry

Obrazek

Obrazek

Obrazek

,,Zachována gotická a renesanční okenní ostění, v přízemí a v patře gotické a renesanční klenby, barokní kaple sv. Ludvíka. Interiér byl v 80. letech minulého století adaptován pro muzejní účely a dnes jsou v prostorách zámku umístěny již výše zmíněné stálé expozice."

Obrazek

 

 Sýpka Jevišovice

 Obrazek

,,Sýpka se nachází na okraji historické zástavby v areálu bývalého panského dvora. Čtyřboký dvůr byl hlavní branou otočen k městečku a sýpka byla jako dominantní hranolová dvoupatrová stavba s vysokou mansardovou střechou sevřenou štíty s volutovými křídly postavena v severním nároží lichoběžníkové dispozice po jejím boku. Další vjezd do dvora se nacházel na severovýchodní straně při dvorním průčelí sýpky. Dobu výstavby sýpky a zřejmě i celého dvora upřesnilo dendrochronologické datování průvlaků v jednotlivých podlažích, podle něhož bylo dřevo na stavbu káceno v roce 1746. Podle obvyklé praxe bylo stavební dříví, v tomto případě borovice, opracováno za syrova a na stavbě užito do dvou až tří let. Stavbu sýpky lze tedy přesněji datovat do doby kolem roku 1750. Po drobných stavebních úpravách byla do sýpky na přelomu 19. a 20. století vestavěna místnost. K větším opravám došlo v 50. letech 20 století, sýpka tehdy sloužila jako sklad obilí s kapacitou 50 vagónů. V roce 1956 byla provedena generální oprava spočívající ve vyztužení nosné konstrukce ve všech podlažích přízedními průvlaky nesenými sloupky se sedly. Při této opravě byly prolomeny postranní vjezdy uzavřené bedněnými branami na kolejnicích. Střední část přízemí byla snížena tak, aby do sýpky bylo možno přímo zajíždět. Na přelomu let 1957 - 1958 byl nahrazen starý krov novou konstrukcí vazné soustavy, jejíž řešení umožňovalo využití podkroví. Další užitkové úpravy ve druhé polovině století představovaly obvyklé degradující zásahy v podobě zaslepení oken ..."

 

 Budova Komenia

Obrazek

,,Hlavní historickou Offenheimova náměstí je budova Komenia, již nechal zbudovat v roce 1922 Vilém Offenheim. Na průčelí budovy je umístěna plastika J.A. Komenského."

Obrazek

 

Natáčení Četnických humoresek v Jevišovicích

Městská památková zóna v Jevišovicích

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

www.jevisovice.cz

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Městečko Borovany

Borovany ,,První zmínku o Borovanech na Českobudějovicku byste našli v listině knížete Bedřicha z roku 1186, která je dnes uložena v klášteře v rakouském Zwettlu. Ve 13. století byly v držení rodu slavného rodu Vítkovců. Pro samotné městečko byl ale nejspíš nejvýznamnějším majitelem Petr z Lindy, který tu v roce 1455 založil augustiniánský klášter. Ten je i v současnosti největší chloubou místních obyvatel. Do prostor, kde dřív řeholníci žili a oddávali se modlitbám, se společně vypravíme. Připomeneme si ovšem také další borovanské zajímavosti."

Toulavá kamera 14.6.2020

Do vyhledávače zadejte:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/220562221500024/video/773645

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/220562221500025/

Muzeum Žlutice
Velké náměstí 1
364 52 Žlutice
telefon: 739 204 982

sekretariat@kvmuz.cz
www.zlutice.cz

Historie a zajímavosti Žlutic

,,Žlutice, město bohaté historie a kulturních památek se rozkládá ve svahu nad údolím středního toku malebné říčky Střely sevřené kopci Dlouhý vrch, Hlínovec a Nevděk v blízkém sousedství majestátního vrchu Vladaře."

,,Bylo založeno asi během slovanské kolonizace, jako obchodní stanice na důležité cestě z Prahy do Chebu. První písemná zmínka o Žluticích pochází z roku 1186, kdy měly být majetkem kladrubského kláštera."

,,V období Karla IV. již měly Žlutice organizovanou městskou správu, která vydávala listiny a vedla městské knihy. Hospodářsky se město opíralo o obchod se solí a plátenictví. Během husitských válek jsou Žlutice a okolí opakovaně svědky vojenských šarvátek. Největšího rozmachu dosahuje město v období renesance po r. 1515. V této době vzniká ve Žluticích jedno z nejkrásnějších děl iluminátorského umění 16. století, Žlutický kancionál, jehož faksimile je uložena v městském muzeu."

,,Po třicetileté válce dochází v průběhu 17. a 18. století k postupné germanizaci. Období rozkvětu ukončil velký požár v r. 1761. Význam Žlutic opět stoupl poté, co se staly sídlem soudního a politického okresu (1850 - 1948) a po vybudování železnice (1897)."

,,Čtvercové Velké náměstí je přirozeným centrem města. Historické jádro se zbytky gotického opevnění a několikapatrovými zpřístupněnými podzemními sklepy je památkovou zónou. Ve středu náměstí je sloup Nejsvětější Trojice. Z dolní části náměstí se prochází nejživější ulicí ke kostelu sv. Petra a Pavla který patří k nejcennějším stavebním památkám Karlovarska. Poklidný ráz města umožňuje omezení průjezdu dálkové dopravy."

www.zlutice.cz

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO