Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kniha: Tajemství ČÍSEL - Všudypřítomná ČÍSLA - Magické ČÍSLO 666 - Provázanost ČÍSEL - Mystická ČÍSLA - Energie DEVÍTKOVÝCH dní

9. 12. 2018

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

KNIHA

Tajemství čísel

Mystika a magie čísel v různých kulturách

Tajemství čísel : mystika a magie čísel v různých kulturách, 2000

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

Vesmírný kód - ilustrační obrázek

Všudypřítomná ČÍSLA

,,Čísla nás doprovázejí na každém kroku, proto v našem životě hrají daleko větší úlohu, než si dokážeme vůbec představit. Není divu, že bez čísel nelze na tomto světě existovat, poněvadž tyto imaginární jednotky - ČÍSLA, ovládají civilizační pokrok ve všech jeho aspektech."

,,Čísla řídí výpočetní techniku, což znamená, že na jejich bázi funguje také internet, který je dnes markantní dominantou civilizačního vzestupu. Lze s nimi vyjádřit cokoliv, třeba hudbu můžeme zapsat do číselné podoby, atp. Tudíž bychom měli především pochopit to, v čem tkví jejich tajemná moc? Co je to číslo, případně jaký je rozdíl mezi číslem a číslicemi?"

,,Dnes používáme arabské číslice, jež se nazývají podle arabských matematiků, kteří je v průběhu 10.století zanesli do Evropy, nicméně tyto numerické znaky pocházejí ze starověké Indie. S největší pravděpodobností čísla vzešla z kultu a nauk o staroindických kosmických bozích. V hinduistických spisech se můžeme dozvědět, že nad celým vesmírem bdí Svatá trojice, čímž je takzvaná Trimúrti. Jedná se o bohy Brahmá, Višnu a Šivu."

,,Naši předci ve starověku důsledně pozorovali vesmír, konzistentně sledovali hvězdnou oblohu a pohyb planet. A na základě toho, co viděli nebo zjistili, mohli dojít k závěru, že planety mají svou duchovní povahu a vliv na člověka. Tudíž nebeským objektům přiřadili zvláštní symboly, z nichž se mohly kvůli efektivnějšímu značení zrodit, nám dobře známá čísla a číslice."

,,Jak je tedy patrné, v číslech je obsaženo vše potřebné, včetně vesmírného řádu, proto lze o číslech hovořit, jako o písmu kosmickém, v němž se nalézá pravda o životě, ale i budoucnosti tohoto či jiných vesmírných světů."

,,Aby jsme tohle vše dokázali uceleně pochopit, je nutné se vydat přímo do středu tajuplných čísel, v nichž se nalézá vstup do imaginárního světa, v němž se neskutečné stává skutečným, což je z exaktního pohledu jakýsi rébus, jemuž se v tomto příspěvku podíváme na zoubek."

,,Čísla jsou elementárním zdrojem obsahu Složený grafický znak o šesti číslech, např. 111222, představuje soustavu čísel, čímž není - jedno, nýbrž skupina čísel. S pomocí čísel tak získáváme v běžném životě potřebné informace, o všem možném i nemožném. Například - přehled o stavu vašeho bankovního konta udávají čísla, datum spotřeby, nebo den vašeho narození, ale i různé identifikátory jsou zapsané v číslech, tj. občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, rodné číslo, telefonní číslo, aj. Čísla v našem světě vytvářejí nechaotickou realitu, na jejímž fundamentu je postaveno naprosto vše, čímž je systém ovládající chod společnosti, který utvářel minulou i současnou civilizaci. S pomocí čísel nežijeme v chaosu, poněvadž neuspořádanost je předchůdkyní stávající uspořádanosti, z níž se zrodil dávno před naší existencí v plné své kráse a neuchopitelné velikosti - VESMÍR, v jehož strukturách se nalézáme i my."

,,Naskýtá se proto otázka, jak mohou čísla v lidské mysli rezonovat s kosmickým řádem, pakliže jsou imaginární povahy, jak se dočítáme v odborné literatuře? Jde o to, že čísla jsou fragmentem domnělé mozaiky, kterou je zapotřebí složit dohromady, abychom z nich mohli vytvořit ucelený obraz skutečnosti, navzdory tomu, že realita představuje jistý matematický kód transcendentálního charakteru, který skrz numerické znaky - čísla, pronikl až do našeho nevědomí, z čehož můžeme vyvodit, že čísla jsou skrytou řečí a komunikačním jazykem Tvůrce kosmu. Chápu, že těmto myšlenkám lze jen dost těžko porozumět, a tak raději uvedu konkrétní příklad. Aby svíčka svítila, tak musí hořet, jinak by z ní nevzešlo světlo, jenž tma nemůže pohltit. Svíčka v tomto příkladu představuje čísla, jimž porozumíme jen tehdy, když je spatříme. Jakmile v temnotě nebude svíčka hořet, čili svítit, neuzříme svíčku ani čísla."

,,Naši předci v dávnověku používali čísla ve všech možných oblastech a životních situacích, zejména v posvátné geometrii, ale také při výstavbě monumentálních chrámů a nadčasových pyramid, které vzešly z dokonalosti seslaných čísel. Staří Babyloňané již před 3700 lety, využívali šedesátkovou soustavu, kterou při měření času používáme dodnes, to jsou minuty a sekundy. Čas počítáme po šedesáti jednotkách. Minuta má 60 sekund, hodina 60 minut. S čísly souvisí takzvaný - ZLATÝ ŘEZ (latinsky: sectio aurea), o němž se můžeme dozvědět, že jej mnozí vědci a badatelé považují za samu dokonalost, která pochází od vyspělých mimozemšťanů, nebo dokonce od Boha. Zlatý řez vznikne rozdělením úsečky na dvě části tak, že poměr větší části k menší je stejný jako poměr celé úsečky k větší části. Hodnota tohoto poměru je rovna iracionálnímu číslu. Zlatý řez je číslo iracionální, nelze jej tedy zapsat konečným počtem číslic - 1,61803398874989484820458683436563811772030917980576286213544862270526046281 Já osobně v tomto čísle spatřuji složitý model exaktně vypočteného vesmíru, který trefně připomíná vlastnosti operačního systému."

Tajemné sdělení - ilustrační obrázek

,,Vzhledem k tomu, že starověké kultury z kosmických poznatků získaly úctyhodné znalosti, mohly se tyto dosažené vědomosti promítnout do společenského zřízení, z něhož vzešly legendami opředené civilizace, jež se striktně řídily mystickou moudrostí, co vibruje s textem na takzvané - Smaragdové desce. Co je to Smaragdová deska? Smaragdová deska je považována za dílo, které je připisováno - Hermu Trismegistovi, to jest řecké jméno egyptského boha Thovta. Obsažený text na této desce tvoří základ hermetismu, který značně ovlivnil směřování a vývoj středověké alchymie. A co je na tomto textu vlastně tak mimořádného, že jej mnozí badatelé a hermetici považují za Svatý grál esoterického konceptu a poznání? Posuďte sami zde níže otištěný text… "

,,Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci. A jako všechny věci byly učiněny z jediného, prostřed - kování jediného, tak všechny věci zrodily se z této jediné věci přizpůsobením. Slunce jest jeho otcem, měsíc jest jeho matkou, vítr nosil jej ve svých útrobách, země jest jeho živitelkou. On jest otcem universálního telesmatu celého světa. Jeho síla jest celá, když byla proměněna v zemi. Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a na- nejvýš moudře. On vystupuje od země k nebi a zase znova sestupuje z nebe na zemi a přijímá sílu věcí hořeních i doleních. Takto budeš míti slávu celého vesmíru; veškerá hmota prchne před tebou. Tu sídlí síla, ze všech sil nejmocnější, která překoná každou jemnou věc a pronikne každou věc pevnou. Takto stvořen byl vesmír. Odtud vzejdou přizpůsobení podivuhodná, jichž způsob jest zde. Proto jsem byl nazván Hermes Trismegistos, maje tři části filosofie celého vesmíru. Co jsem pověděl o magisteriu slunce jest úplné.

(Překlad Pierra de Lasenica) 

,,Cosi takového můžeme interpretovat ve shodě s tím, že vesmírné zákonitosti založené na číslech universa, mají stejnou hodnotu napříč celým kosmickým prostorem, naši planetu nevyjímaje. Z výše uvedeného vyplývá především to, že za implementací čísel z vesmíru do společenského zřízení v dávné minulosti, stála kosmická inspirace, v níž je možné odhalit skrytost poznání a také inteligenci, co představuje možnost k překonání materiálních tužeb a klamů, upevňující nepochopenou existenci, kterou náš mozek sugestivně převádí do viděného spektra vyobrazené reality. A právě tohle dokazuje, že v číslech lze spatřit vše, čím jsme obklopeni, neboť čísla jsou jako zářící hvězdy na nebi, které můžeme počítat a zapsat do numerické podoby. Z tohoto důvodu představují čísla „VYŠŠÍ ZÁMĚR“, o němž exaktní věda začíná hovořit a uvažovat, jako o kvantové mechanice."

,,Pozn. Kvantová mechanika se věnuje pohybům částic v mikrosvětě pod vlivem působících mechanických sil. Když se zamyslíme nad tím, že je náš současný svět ovládán všudypřítomnou digitalizací, která používá přijatých čísel ze starověku, čímž jsou numerické znaky s božským obsahem, protože v minulosti se za vším vyskytoval Stvořitel, nyní je to Náhoda, musí být každému naprosto jasné, že se v tomto současném pokroku reflektuje nejenom vesmír, ale i zmiňovaný kosmický Bůh, Jehož si lze z číselných matematických vzorců a rovnic vypočítat, a přímo do naší reality jako konečný výsledek dosadit. Pokud je za těmito čísly skryta myšlenka kosmického Tvůrce, proč je tento svět tak moc nespravedlivý?! Možná je to kvůli tomu, že v číslech vidíme jenom čísla, nikoliv „VYŠŠÍ HODNOTU“, za jejíž clonou se vyskytuje právě ON."

,,Říká vám něco ve vztahu k počítačovým technologiím a telekomunikacím termín: On-line? Ano, On-line znamená připojení, zatímco Off-line je režim nepřipojení. Ještě jednou si v tomto kontextu vzpomeňte, na výše uvedený příklad se svíčkou! Jakmile je nějaké zařízení Off-line, pak není stoprocentně funkční, spíše se taková technologie chová destruktivně, a v tom je zakopaný pes. Globální společnost si ztotožňuje čísla pouze s ekonomikou a financemi, to lze považovat za Off-line stav, zatímco On-line charakter vypovídá o duchovních číslech, sounáležitosti člověka s jednotou vesmíru, principy Boha, atd. Co to přesně znamená? Čísla, jimiž jsme v tomto světě obklopeni, jsou zhoubné povahy (Off-line), nejsou připojená k životadárnému zdroji, a to z nich činí zjevnou katastrofu, která se projevuje chamtivostí, válkami a bezprávím, agresí i utrpením lidí. Za veškerým zlem hledejme peníze, což jsou Off-line čísla. Jestliže žijeme ve světě, který je řízen digitální technikou a Off-line čísly, jsme tak odtrženi od prožívané skutečnosti, proto jsme manipulováni výdobytky technického pokroku. Kdyby veškerá elektronika na světě zkolabovala, tak se už ani nenajíte, protože by civilizační systém přestal během chvíle fungovat!"

On-line - ilustrační obrázek

,,Co myslíte, na jakém principu asi tak pracují moderní aplikace a programy, čili software ovládající současnou elektroniku? Jde o tyto Off-line čísla, jimiž je řízen nynější svět a společnost, proto vás v krátkosti s nimi seznámím. Aby mohla být jakákoliv informace v počítači uložena a zároveň znovu obnovena, používá se k tomuto účelu takzvaného binárního kódu, s jehož pomocí se informace převádějí do číselného formátu, který je oboustranného charakteru. To si můžete jednoduše představit, třeba tím, že jednotlivým písmenům přiřadíte určité číslo. Písmeno A, lze číselně (binárně) zapsat v tomto formátu - 1000001. Takže tímto způsobem se evidují jednotlivá slova, ale i věty, z nichž vznikají uložené údaje v podobě nashromážděných binárních čísel. Procesory v počítačích fungují jako převaděče - překladače, měnící znakovou soustavu (abecedu) na číselný formát, a to i obráceně. Každá instrukce je v počítači vyjádřena vybraným číslem a procesor musí toto číslo po načtení z paměti nejprve dekódovat, takže pokud převedeme tento text do kódu ASCII, vznikne číselná šifra, kterou bez zmiňovaného generátoru (procesoru) nikdo nepřečte. Tento následující a znovu použitý text, byl níže převeden do binárního kódu: Písmeno A, lze číselně (binárně) zapsat v tomto formátu - 1000001. Takže tímto způsobem se evidují jednotlivá slova, ale i věty, z nichž vznikají uložené údaje v podobě nashromážděných binárních čísel. Procesory v počítačích fungují jako převaděče - překladače, měnící znakovou soustavu (abecedu) na číselný formát, a to i obráceně.  Celá internetová síť je zapsána a uložena v této číselné podobě, takže tímto charakteristickým způsobem se zaznamenávají digitální fotografie a videa. Slovo digitální lze do češtiny přeložit jako - číselný, což znamená, že přijatá a začleněná čísla - data z kosmického prostoru, mohou vytvářet digitální stopu, čili numerickou simulaci, z níž vzešel obraz viděné a vnímané perspektivy, čímž je skutečnost nebo též realita. Co je to simulace? Odborně řečeno, s pomocí simulace se napodobují určité děje a procesy, které mohou duplikovat existující podněty. Představte si, že budete napodobovat něčí smích či nějaké chování, pokud tak učiníte, začnete simulovat (napodobovat) charakterové rysy jedince, jehož vlastní obraz (zevnějšek) bude s pomocí této techniky - simulace, ve vašich rukou, aniž by o tom dotčený člověk měl sebemenšího tušení. Pakliže neovládáte mimiku, můžete jakoukoliv záležitost či událost opisovat jinou technikou simulace. V tomto ohledu známe tři základní druhy emulujících technik, čímž je fyzikální, interaktivní a počítačová simulace. Samozřejmě mohou existovat jiné simulující prostředky, s nimiž lze cokoliv napodobovat. Pokud jste již dostatečně obeznámeni s tím, co je to simulace, snáze tak pochopíte mystérium kosmu, respektive všudypřítomných čísel. Vodítkem k odhalení hvězdného světa, jehož skutečný (reálný) obraz jsme doposud nemohli spatřit, je ve skutečnosti zakrytá simulace, která je zašifrovaná do neproniknutelných hloubek matematických struktur a vzorců. Programovací jazyk - ilustrační obrázek Hmota je výsledkem číselné simulace Jde o to, že vesmír je založen na přesně definovaných algoritmech, které odpovídají požadované úloze. V těchto kosmických algoritmech lze demaskovat cykličnost vesmírných dějů. Proto se můžeme přiklonit k názoru, že universum představuje program napsaný v programovacím jazyce. Program je zdrojový kód, což jsou čísla vytvářející zmiňovaný algoritmus. Můžeme se tedy domnívat, že čísla v jakékoliv podobě nebo specifických symbolech, jsou univerzálním jazykem poskytující objasnění, které se týká Života, Vesmíru a Stvořitele. Není těžké si proto představit, že z těchto čísel je vytvořen software - program simulující veškerou hmotu, tedy vesmírnou matérii, z níž byla kromě jiného také stvořena lidská bytost, ale i všechny neživé subjekty v nekonečném kosmu. Z tohoto úhlu pohledu můžeme tvrdit, že tajemství matérie je založené na kombinaci algoritmických a matematických číselných principů. Je pravdou, že moderní věda zastává názor, že hmotu tvoří shlukující se atomy, které vzájemně mezi sebou interagují, z čehož se utváří fundamentální charakter hmoty. Jak mohou tyto atomy souviset s číselným kódem, jemuž jsme se věnovali výše? Atomové jádro je tvořeno protony a neutrony, takže počet protonů v jádře udává protonové číslo, které se také nazývá atomovým číslem. Nemá smysl zabíhat do detailů souvisejících s atomy a fyzikou, neboť je patrné, že s číselnou skutečností se lze setkat na nejnižší možné úrovni mikrosvěta. Jestliže je možné podle počtu nukleonů atomy rozlišovat, pak tyto numerické částice hmoty, můžeme považovat za artefakty vytvářející číselnou podobu, která produkuje námi vnímanou realitu. Kdybychom dokázali materii vyjádřit číselně, mohli bychom pak tvořit jakoukoliv hmotu. Z tohoto úhlu pohledu můžeme dospět k poměrně zásadnímu poznání, které se týká nezodpovězené otázky - proč byl vesmír zašifrován do proměnných čísel, z nichž povstala simulace, jenž je nerozpoznatelná od skutečnosti? Můžeme se přiklonit k tomu či onomu závěru, nicméně, abychom mohli vůbec proniknout do tajů geneze, ale i veškerých záhad a tajů universa, musíme nejprve porozumět zmiňovaným číslům v domnělém podhoubí mikrokosmu. Proč bychom se měli domnívat, že vesmír v jeho nekonečné velikosti včetně našeho pozemského světa, představuje úspěšnou simulaci okopírované skutečnosti, která byla vpravena do číselných algoritmů vytvářejících všudypřítomnou realitu? Kdo nebo co, vytváří svět? Částice hmoty - ilustrační obrázek Co říci na závěr Jestliže jsou čísla imaginární povahy, jak už jsem uvedl na začátku tohoto článku, mohou být číselné symboly ve vesmíru, produkující a šířící všeobklopující hmotu, čistě simulačního charakteru, o čemž lze pouze ve fantazijních představách přemýšlet, alespoň do té doby, než nám reverzní inženýrství (zpětné inženýrství) umožní stvořit to, z čeho jsme i my sami byli stvořeni, čímž je matérie působící na prostor a realitu. Kdyby se jednoho dne cosi takového skutečně událo, proces evoluce by byl tím dovršen. Tudíž se přikláním k názoru, že ten, kdo tvoří realitu, stává se sám Bohem, přinejmenším na úrovni materiální."

Svět složený z čísel - ilustrační obrázek

,,Kdo ví, zdali smyslem naší existence není z tohoto úhlu pohledu, dosažení oněch božských kvalit a atributů, což je v číslech předurčený záměr, k němuž jsme od nepaměti věků nevědomě vedeni. Jen nezapomeňme na to, že svět postavený na Off-line číslech nemůže dlouho existovat, poněvadž takováto realita bude dříve či později samovolně ukončena, protože bez energetického zdroje se ani žárovka nerozsvítí. Jakmile nebudeme On-line, zcela nás pohltí temnota společně s nicotou, však to znáte, když jste na svém počítači v režimu Off-line, že je vám počítačové zařízení v podstatě k ničemu."

Autor článku - Josef Čáp

Čísla - ilustrační obrázek

www.odrazy-tajemna.wz.cz

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Magické číslo 666

Napadlo mě, zda je v magickém čísle 666 uložena informace vztahující se k věku Vodnáře, ve kterém žijeme a jehož energie přijímáme.  Začal jsem bádat a výsledek mě překvapil.

Z dostupných informací jsem získal následující letopočty - konec a závěr Ryb, první a druhé přechodové období věku Vodnáře a jeho plného působení. Koumal jsem, jestli jsou níže uvedené hodnoty obsaženy v magickém čísle. Použil jsem trojúhelník se stranami 6, 6, 6, který jsem osou rozdělil na dva. Uvádím postup.

Číslo 666 vynásobíme třemi stranami trojúhelníku a dostaneme číslo 1998 (666 x 3 = 1998)

Číslo 666 vydělíme třemi a získáme číslo 222.

Číslo 222 odečteme od čísla 1998, vyjde nám 1776.

Číslo 222 vydělíme třemi a dostaneme se k číslu 74.

K číslu 1776 přičteme číslo 74 a vznikne letopočet 1850. Ten udává konec věku Ryb a začátek první poloviny přechodného období věku Vodnáře.

Sečtením čísel 1850 a 1998 dostaneme číslo 3848.  Když kněmu přičteme tři strany trojúhelníku, dostaneme 3866.

Číslo 3866 vydělíme dvěma (jde o první a druhý trojúhelník - vznikly osovým rozpůlením) a získáme letopočet 1933,který udává druhé přechodové období věku Vodnáře.

Sečteme-li čísla 1850 a 1933, dojdeme k výsledku 3783.

Od tohoto čísla odečteme trojku (tři strany trojúhelníku) a získáme číslo 3780.

Když číslo 3780 vydělíme dvěma (dva trojúhelníky z jednoho osovým rozdělením), vznikne číslo 1890.

Znovu číslo 666 vydělíme třemi a máme 222. Toto číslo přičteme k číslu 1890 a dostaneme se k číslu 2112.  Když od něj odečteme  82, dostaneme letopočet 2030. Číslo 82 jsem získal rozdílem mezi čísly 2112 a 2030. Číslo 2030 - jde o letopočet, kdy začne plně působit věk Vodnáře.

Srovnáme-li si to, pak…

Podle dostupných informací: Rok 1844 - závěr věku Ryb a začátek první poloviny přechodného obdob věku Vodnáře. Rok 1937 - začátek druhé poloviny přechodového období věku Vodnáře. Rok 2029 - začátek plného působení věku Vodnáře.

První přechodové období trvalo od roku 1844 do roku 1937 (93 let). Druhé přechodové období trvá do roku 1937 do  roku 2029 (92 let).

Podle magického čísla 666: Rok 1850 - závěr věku Ryb a začátek první poloviny přechodového období věku Vodnáře. Rok 1933 - začátek druhé poloviny přechodového období věku Vodnáře. Rok 2030 - začátek plného působení věku Vodnáře. První přechodové období trvalo do roku 1850 do roku 1933 (83 let). Druhé přechodové období věku Vodnáře  trvá od roku 1933 do roku 2030 (97 let).

V současné době se nacházíme ještě v přechodovém období věku Vodnáře. Záření éry Vodnáře stimuluje vývoj naší planety a jejích obyvatel,  a to tak účinně, že se nikdo nemůže jeho vlivu vyhnout.

J. R., Pečky

Numerologie: Čísla, která pomohou i s výchovou

Foto - spektrumzdravi.cz

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

... PROVÁZANOST ČÍSEL - PROVÁZANOST ČÍSEL ...

,,Pro někoho je číslo třináct záhadou, někdo se ho bojí, z jiným to ani nehne. Moje sestra má s tímto číslem spojený celý život. Vdávala se 13.dubna v pátek, sňatek dlouho nevydržel. Při tom přímo na svadbě zemřela naše babička. Potom si sestra koupila auto a také třináctého v pátek a hned jak bylo v kalendáři třináctého opět pátek ji někdo automobil ukradl. Já jsem vliv třináctky takto nepocítila, ale když se něco děje, je to na datum sedmadvacátého. Dvacátého sedmého května byl manžel brutálně přepaden, lékaři mu dávali jen malou naději na přežití. Byl v komatu, oslepl a ohluchl, hrozilo oslepnutí a trvalé ochrnutí mozku. Byla jsem v té době v jiném stavu a po třech měsících se nám dvacátého sedmého srpna narodilo třetí dítko, dcera Markéta. Podotýkám, že i další dítě, starší syn je narozen dvacátého sedmého, ale října. Soud s pachateli, kteří přepadli mého manžela se odehrál dvacátého sedmého března a potom později dvacátého sedmého srpna. Proč se to všechno děje, nevím. Je to asi provázanost čísel a osudu."

Svaťka z Pohořelic

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Matematika není suchá věda, jak se mnoha lidem zdá. Mystické působení některých čísel je nápadné. Pro náš národ je to známé a osudové číslo 8, které provází dějinné změny věrně a pravidelně. Všichni známe významná data, kterými jsou pro náš národ:
1848 - Jaro národů, Svatodušní povstání potlačené Windishgraetzem  
1918 - konec I. světové války  a vznik ČSR
1938 - Mnichovská dohoda a rozbití ČSR
1948 - únorový puč  a vítězství KSČ
1968 - Pražské jaro a následné obsazení ČSR vojsky Varšavské smlouvy Snad nebude rok 2018 - třeba díky očekávaným povolebním změnám - dalším z neblahých dat?

Ještě pozoruhodnější je ale číslo 29, které provází evropské dějiny spojené se vznikem revoluční teorie založené na chápání dějin z ekonomického hlediska, s Marxovým Kapitálem. Ten byl sepsán a dokončen synem židovského rabína Karlem  Heinrichem Marxem v roce 1866 a následně vytištěn v roce 1867. Byl to jakýsi šém, který měl moc oživit Golema revoluce a dát mu sílu změnit svět. Karl Marx sám osobně nežil životem proletáře, jeho i manželku Jenny von Westphalen velmi bohatě podporoval továrník Friedrich Engls, který byl pokračovatelem a šiřitelem revolučních myšlenek. Marx sám byl rovněž autorem několika matematických pojednání. U něho začíná podivná shoda intervalů v úmrtí politiků, kteří přišli do styku s jeho myšlenkami.

1866 + 29  - 1895: Tehdy umírá Marxův spolupracovník, vydavatel jeho díla a pokračovatel, F. Engels.

1895 + 29  - 1924:  V tomto roce umírá člověk, který onoho Golema revoluce uvedl v život, V. I. Lenin.

1924 + 29  - 1953:  Umírá pokračovatel a Leninův následovník J. V. Stalin.

1953 + 29  - 1982:  Umírá jeden z posledních velkých Leninových pokračovatelů, L. Brežněv.

1982 + 29  -  2011: Řada čísla 29 končí úmrtím jednoho z vítězů nad oním Golemem, V. Havla.

2011 + 29 -   2040: Bude tato řada čísel 29 ještě dále pokračovat?

Je to náhoda? Tolikrát se opakující interval 29 let? Pokud ano, pak je to zvláštní shoda okolností, ze které až mrazí. Pětkrát se opakující interval překonává počet pravděpodobností a vede k zamyšlení. 

Ing. arch. Petr Talanda

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Každý den má určité naladění. Lze to posuzovat z různých hledisek, ale když to pojmeme numerologicky, pak můžeme říci, že každý den má v souvislosti s datem jinou energii, je nakloněn jiným činnostem. Chcete-li zjistit, zda ten který den přeje vašim záměrům, tedy například je-li lépe věnovat pozornost vztahům nebo spíše financím, můžete si to v několika krocích celkem jednoduše spočítat.

Energie dne vám může být nápomocná a popostrčit štěstí vaším směrem.

Jak postupovat?

Celé datum, tedy číslo dne, měsíce a příslušného roku lineárně sčítejte tak dlouho, dokud nedostanete jednoduché číslo.

Například chcete vědět, jaký bude den s datem 9. 7. 2021

9 + 7 + 2 + 0 + 2 + 1 = 21, 2 + 1 = 3

Výsledek ukazuje, že obecně je to den, v němž se bude dařit trojkovým aktivitám. Ovšem zda je v tomto směru tím pravým i pro vás, to zjistíte až dalším výpočtem.

Narodili jste se třeba 23. 1. 1970 a potřebujete zjistit, jakou energii má pro vás již zmíněný den 9. 7. 2021, v němž chcete něco důležitého zařídit.

Sečtěte tedy ještě den a měsíc svého narození: 2 + 3 + 1 = 6

Následně sečtěte výsledná čísla z obou výpočtů, tedy číslo data dne a měsíce vašeho narození a číslo součtu dne s datem 9. 7. 2021.

3 + 6 = 9

Výsledek je číslo devět, pro vás tak bude tento den DEVÍTKOVÝM.

K čemu jsou vhodné dny s energií čísla devět?

Devítka je synonymem pro dokončení, zmoudření, hledání víry a humanity i určitého "moudrého bláznovství". Vyjadřuje techniku, vědu, smysl pro detail, zkoumání a objevování, hledání řádu v chaosu, absolutní pravdu a dokonalost, soucit, obětavost, nalézání řešení i univerzální pravdy, stálý vývoj, aktivitu. Zároveň v sobě přináší nebezpečí idealismus neslučitelného s každodenní realitou, nepraktičnost, snílkovství a fanatismus, perfekcionistické puntičkářství, dogmatismus. V devítkových dnech se doporučuje plánovat budoucí aktivity a dlouhodobé cesty, lze konat tvůrčí a umělecké počiny, věnovat se vědeckým výzkumům, vypořádávat resty, rázně a nekompromisně řešit potíže dlouhodobého charakteru. Jednání by mělo být nesobecké, je třeba se vyvarovat nesplnitelných přání a ideálů, vyjadřovat se upřímně. Svěří-li vám někdo tajemství, neposílejte ho dál. Právě v devítkových dnech snadno vznikají drby a pomluvy, šíří se dezinformace. Raději pomáhejte potřebným, buďte oporou svým blízkým. Lze se s úspěchem vzdělávat, napravovat chyby, řešit dlouhodobá nedorozumění s nadhledem, bez zbytečných emocí, se schopností využívat či poskytovat služby všeho druhu. V těchto dnech se člověk snáze vyrovná s rozchodem nebo odloučením. Zakončujte dříve započaté aktivity, dařit by se mělo i prodejcům nemovitostí, úspěchem by měl skončit výprodej nějakého zboží. Na devítkové dny si plánujte zahraniční cesty. Co se domácnosti týká, praní prádla a generální úklid jsou vítanými aktivitami.

Lucia di Moriani

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO