Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obec DOLNÍ ROŽÍNKA

11. 7. 2013

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Obec DOLNÍ ROŽÍNKA

,,Historie obce Dolní Rožínka - dříve zvaná Roženka, později Zámecká Rožínka."

,,V obci Dolní Rožínka se nachází historické památky o kterých veřejnost moc neví, většinou zůstávají ve stínu známých památek v okolí."

 ,,První zmínka  pochází z roku 1348. Majetek postupně střídal drobné vlastníky a až v roce 1503 odkoupil celou obec Vilém z Pernštejna. Vlastnictví obce Pernštejny netrvalo dlouho, již v roce 1589 ji Jan z Pernštejna zastavil a v roce 1596 prodal. Majetek  postupně přecházel na další majitele. V roce 1731 jej koupil Arnošt Matyáš Mitrovský z Nemyšle a v držení hrabat Mitrovských zůstala většina objektů a pozemků až do roku 1945. V té době bylo dolnoroženecké panství přirozeným spádovým střediskem."

,,Tvrz v Dolní Rožínce je poprvé písemně doložena z let 1459 a 1503. Byla přestavěna na zámek, o kterém jsou první písemné zmínky z roku 1670."

,,Zámek je jednoduchá stavba čtvercového půdorysu. K jeho největšímu rozkvětu došlo v letech 1781 - 1799 za panství Jana Nepomuka Mitrovského, který byl příznivcem osvícenství a vtiskl svými úpravami historické části Dolní Rožínky podobu, která přetrvala dodnes. Centrem úprav byl zámek s hospodářskými budovami a zámeckým parkem. Zámek byl přestavěn a rozšířen na dvoupatrovou budovu se čtyřmi křídly. Dominuje mu barokní vížka s cibulí a rodovým heslem Mitrovských v průčelí do parku - Aeternus, guia purus /Věčný, protože čistý/. V roce 1808 zachvátil zámek a zámecký dvůr obrovský požár, ale stavby byly znovu obnoveny. Tehdejší park s bazénkem a střiženými záhony květin přetvořil Jan Nepomuk Mitrovský v klasicistní anglický park. Od zámku se hvězdicovitě rozbíhaly cesty vroubené stromořadími k jednotlivým stavbám v okolí. Na severovýchodním okraji obce byl zřízen lesopark Templ s anglickou lázní, egyptským obeliskem - symbolem vědy a společenství, potůčkem s umělými kaskádami a pohřební kaplí /chrámek osvícenství/. Současná podoba kaple s osmi sloupy s egyptskými hlavicemi pochází pravděpodobně až z poloviny devatenáctého století."

,,Na jihozápadě obce, v lesíku zvaném Jivina, byl rybník a stavba, dnes považována za umělou zříceninu kaple. Dá se však také předpokládat, že celá stavba připomíná niku, typický prvek osvícenských zahrad a parků. V okolí byly rozmístěny dřevěné romantické stavby, které se  nedochovaly."

,,Na návsi je rybník s ostrůvkem a na něm socha sv. Jana Nepomuckého. Dochovala se i boží muka s dřevěnou sochou sv. Anny u č. p. 30. U silnice ke Zvoli stojí železný kříž z roku 1857."

,,V roce 1954 se začalo v okolí Rožínky s geologickým průzkumem a za dva roky zde bylo nalezeno jedno z největších uranových ložisek, ze kterého se celkem vytěžilo 14 milionů tun uranové rudy a těží se i nadále."

Rod Mitrovských

Původ - rod Mitrovských z Nemyšle v Čechách.

,,Moravská větev pochází z konce 16.století vladyckým rodem. Hraběcí předkové se svým životním stylem příliš nelišili od prostého sedláka."
,,Teprve na přelomu 17. a 18. století  získali majetek a slávu. Do stavu svobodných pánů byli povýšeni r. 1716. Hraběcí titul jim byl udělen r. 1767 a z českého rodu se stali Mittrowští."

,,Až v 18. století, v době osvícenství, přinesli členové  tohoto rodu důležitý vklad do moravských dějin. Do našeho kraje se dostali ze Slezska, kam odešel počátkem 17.století nejmladší syn starší linie.
14.dubna 1731 koupil panství Bystřické a Rožínecké za 153.000 zl. syn nejvyššího komorníka vévodství Opavského Arnošt Matyáš sv. pán Mitrovský z  Nemyšle /1676-5.3.1748/."

,,Erb rodu byl konfirmován Arnoštu Matyášovi v cechovní listině z 12.března 1716 - při udělení baronátu."
,,Dal vybudovat  kostel Nejsvětější Trojice v Bystřici nad Pernštejnem a v něm pro sebe a svůj rod hrobku. Vchod do hrobky je uprostřed kostela a je zakrytý mramorovým kamenem, na kterém je erb Mitrovských a latinský nápis."

,,Arnošt Matyáš zemřel v roce 1748 a byl pochován v Brně v kostele sv. Maří Magdalény. Ve své závěti ze dne 4. 9.1741 ustanovil za své dědice dva syny, z nichž se ujal panství Bystřického a Rožíneckého Maxmilián Josef /1709-18.1.1782/. Byl generálem kavalerie. V Rozsochách dal v letech 1763-1765 postavit kostel sv. Bartoloměje. V hrobce pod  kostelem byl v roce 1782 pochován."

,,V závěti z 30.prosince  1780 odkázal panství svému jedinému synovi Janu Nepomukovi hr. Mitrovskému /20.1.1757-20.5.1799/. Po otci mu byla samozřejmě předurčena vojenská dráha. Na studiích ve vojenské akademii však přilnul k přírodním a společenským vědám. Po smrti svého otce z armády vystoupil a cestoval. Jeho odborný zájem spočíval především v mineralogii a balneologii. Z obou těchto disciplin připravil větší práce. Za jeho života však byly publikovány pouhé zlomky. Přesto se stal zakladatelem těchto oborů jako vědeckých disciplin na Moravě. Byl jedním z nejdůležitějších obhájců tolerance a patřil k předním osvícencům. V roce 1785 vstoupil v Brně do lóže svobodných zednářů."
www.dolni-rozinka.cz

,,Za jeho panství došlo k největšímu rozkvětu Dolní Rožínka - zámku a okolí. Jeho manželkou byla Antonie hr. ze Žerotína /13.9.1765 - 20.3.1804/. Svatbu měli 6.5.1788. Jan Nepomuk zemřel 20.5.1799 a byl pohřben v hrobce, kterou nechal postavit  v Templu. Byla zde pochována také jeho manželka Antonie."

,,V roce 1907 byly jejich ostatky převezeny do rodinné hrobky v kostele v Doubravníku. Jsou uloženy do společné rakve č. 1 bez nápisu."
,,Po své smrti odkázal  panství svému
synovi Vilémovi / 16.5.1789-7.6.1857/, za jehož nezletilosti byla poručníkem vdova. Vilém se 4.7.1813 oženil s Josefou, dcerou Ignáce sv. pána Schröffela s Mansperka, se kterou vyženil část Pernštejna. V roce 1818 odkoupil od švagrovy manželky celý statek. Tím rozšířil Rožínecké panství. Vilém Mitrovský založil v r. 1845 v Dolní Rožínce školu. Je také pochován v rodinné hrobce v Doubravníku."

,,Syn Vilémův Vladimír /17.6.1814-6.4.1899/  (první) v roce 1862 dal hrad Pernštejn pečlivě opravit a učinil jej obytným. Založil tam velkou knihovnu, přírodovědné sbírky a lovecký pokoj s trofejemi. Na stropě v síni spiklenců dal namalovat 24 šlechtických erbů."

,,Oženil se s Antonií Josefou hr. Z Dietrichsteinu. S ní vyženil zámek Sokolnice u Brna s celým panstvím. Měli spolu dva syny, kteří velice mladí zemřeli. Rovněž hr. Antonie brzy zemřela /1847/ a je pochována  v Doubravníku. Vladimír se oženil  podruhé s Julií hr. Salis-Zizers. V kostele v Doubravníku dal postavit  hrobku. V r.1865 byla stavěna a v roce 1867 brněnským biskupem Schrofgotchem vysvěcena."
,,Jeho syn Vladimír Josef Mitrovský /24.7.1864-21.1.1930/ (druhý) zdědil panství a převzal správu všech statků. Byl velký milovník myslivosti a za svůj život střelil přes 4000 ks srnčí zvěře. Vlastnil svoji dančí oboru. Trofeje byly instalovány na chodbách rodových zámků a na hradě Pernštejně. Dějiny mu přiřkly, aby prožil změny po roce 1918, zánik monarchie, němectví vyšlo z kurzu, hlavní město se vrátilo z Vídně do Prahy a používání šlechtického titulu se stalo protizákonným. Z hraběte se stal jen velkostatkář a přišla rána druhá - zákon o pozemkové reformě /1925/. Z původních téměř šesti tisíc hektarů zbylo tehdy Vladimírovi pouhých 2868 ha-převážná část náležela k velkostatku Dolní Rožínka a Pernštejn. Také ústřední správa byla tehdy přesunuta ze Sokolnic na Dolní Rožínku, kde zůstala až do roku 1945. Ze záboru bylo propuštěno: Pernštejn, cihelna v  Černvíru, pila v Černovicích a Nedvědici a část lesního hospodářství. Lihovar v Dolní Rožínce  a cihelna v Sokolnicích přešly na rolnické společnosti a on byl jen akcionářem. Některé dvory byly prodány jako zbytkové statky.
Za jeho života se již nic nového nebudovalo, jen se prováděla údržba."
,,První
manželka Eliška Gabriela krátce po narození dcery Elišky v lednu r.1888 zemřela. Dcera Eliška jako měsíční zemřela také."
,,S druhou manželkou Mariíí Pia hr. Baworowskou /2.7.1869-9.2.1930/ se oženil 23.7.1895 ve Vídni. Obě manželky i on sám jsou pochováni v Doubravníku."

V druhém manželství měl osm dětí:
Marie Eliška - nar.20.11.1896, provd. Spee, zemř. 2.2.1977
Julie Marie - 15.6.1898 v DR, provd. Dubská, zemř.4.6.1986 Vídeň
Eliška Antonie - 26.11.1899, provd. Hildprandtová  zemř. 27.12.1992
Vladimír Antonín - 18.2.1901,  zemř. 26.9.1976 Vídeň
Hubert Vladimír - 24.6.1902 v Dolní Rožínce          
Alice Josefína - 10.4.1904, provd. Teuberová
Karel František JUDr. - 28.11.1905 zemř. 8.6.1969
Františka Eleonora  -19.4.1909, provd. Velutiová

,,Posledním majitelem byl Vladimír III /18.2.1901-26.9.1976/ (třetí). Bydlel v zimě v Sokolnicích a v létě na Rožínce. Na hrad Pernštejn jezdil jen ojediněle. Byl v řádu Maltézských rytířů. Věnoval se hospodářství a honitbě. V dubnu 1945 odjel do Vídně, kde vlastnil domy. 26.9.1976 ve Vídni zemřel a je pochován v hrobce rodu Baworowských. Protože nikdo ze synů neměl mužské potomky, vymřel tím po meči rod Mitrovských - majitelů Dolní Rožínky, Pernštejna a Sokolnic."

,,S erbem Mitrovských souviselo i rodové heslo: Aeternus, guia purus / Věčný, protože čistý/, oblíbené zejména v 18.století, které vyjadřovalo hrdost na staré jednoduché erbovní znamení. Setkáváme se s ním na fasádě zámku v Dolní Rožínce a na náhrobcích jednotlivých členů rodu."

Zřícenina v lese Jivíně

,,Tuto stavbu nechal  zbudovat Jan Nepomuk hrabě Mitrovský v letech 1781 - 1789. Měla půdorys kruhové výseče, zdobena freskovou malbou, výklenky pak různými soškami. Dnes je pokládána za umělou zříceninu kaple, ale dá se také předpokládat, že tato stavba připomíná niku, typický prvek osvícenských zahrad a parků. Rovněž mohla být postavena jako romantická kulisa pro výlety panstva ze zámku a jejich hosty u příležitosti slavnostního ukončení lovu zvěře. V okolí byly rozmístěny dřevěné romantické stavby, které se však nedochovaly."

,,Strašidelný zámek Draxmoor v Dolní Rožínce, který je součástí největšího přírodního zábavního areálu v ČR. Historická budova původně barokní sýpky byla proměněna ve stylový strašidelný zámek."

www.dolni-rozinka.cz

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo