Jdi na obsah Jdi na menu
 


Esoterismus a Telepatie

27. 2. 2015

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

wink  ,,ESOTERISMUS“  wink

  Obrazek

,,Posledních několik let přineslo oživení zájmu o esoterismus, skrytou a výlučnou podobu některých náboženství, která je přístupna pouze zasvěceným (esoterní = vnitřní). Tvoří jeden z hlavních zdrojů nové náboženské vlny, zvané hnutí Nového věku. V západním esoterismu najdeme tradice křesťanských legend (např. o svatém grálu), gnóze a mysterií, judaismu, islámu i starověkých náboženství Egypta a Předního Orientu. Podle egyptského boha Thovta, řecky nazývaného Hermes, se západní esoterismus nazývá někdy též hermetismus."

    ,,Esoterické kroužky a školy bývají soustředěny kolem publikační činnosti. Jako jádra zájmu o astrologii, magii, kabalu či alchymii tak působí časopisy Horus (Brno), Logos (Praha), Psyché (Jablonec nad Nisou) či Časopis přátel duchovních nauk (Olomouc). Česká křesťanská mystická škola navazuje na uznávaného českého esoterika KARLA WEINFURTERA. Na základě mystických zážitků vypracoval vlastní teorii o možnostech sebezdokonalování člověka G. I. GURDŽIEV. Jeho následovníci se sdružují do Společnosti přátel (Fellowship of Friends) a zakládají i v České republice Školu psychologického vývoje „Čtvrtá cesta“. Vlastní esoterickou školu filozofického vzdělání, ale současně i mesiášských vizí pro tento svět vytvořila v Čechách i na Moravě již poměrně rozšířená mezinárodní organizace Nová Akropolis."

Obrazek     ,,Esoterní kořeny mají i společenství svobodných zednářů a rosekruciánů. Zdá se však, že jmenovaní od náboženství v posledních desetiletích ustoupili a že nyní výrazně převládají společenské zájmy nad náboženskými. Na Plzeňsku zasvěcuje novice do česko-moravské provincie suverénní rytířský Řád Templářů, který odvozuje svou existenci od římskokatolického řádu templářů, který byl ovšem zrušen r. 1312."

   ,,Propracovaný systém výkladu světa - antroposofii - vložil do esoterismu 20. století RUDOLF STEINER. Pokusil se, aby tento jeho systém ovlivnil všechny oblasti lidské společnosti. Podařilo se mu to jistě ve školství díky tzv. waldorfským školám, méně již ve farmacii speciálními léčivy, připomínajícími homeopatika. Ostatně i principy homeopatie jsou esoterní. Jako takové je formuloval zakladatel homeopatie SAMUEL HAHNEMANN, a tak jsou dodnes přijímány jeho následovníky. Tento náboženský základ homeopatie však dnes již nebývá (pravděpodobně z komerčních důvodů) zdůrazňován."

 

     ,,Jiný esoterický systém přinesl v první polovině 20. století OSKAR ERNST BERNHARDT, zvaný ABD-RU-SHIN, a založil tak Hnutí Grálu. Na něho navázal u nás v 90. letech JAN DIETRICH DVORSKÝ a jeho skupina, jež bývá asi nejvhodněji označována jako imanuelité. Esoterické je také učení celosvětové organizace Most ke svobodě, která má svou komunitu i v České republice na Brněnsku."

     ,,Za esoterický směr je možno považovat i Řád ochránců Boží vůle na Zemi, v jehož sebepojetí se jedná o pravé náboženství vzniklé na základě přímých instrukcí z duchovní oblasti. Tato náboženská skupina má své duchovní centrum na okraji Karlových Varů. Naopak z ciziny k nám přichází esoterická „starobylá věda o stěhování duší“, Eckankar. Její učení je výjimečné v inspiraci, kterou jí poskytl sikhismus, monoteistické náboženství, jehož stoupenci jsou soustředěni převážně v indickém státě Paňdžáb."

     ,,Esoterismus zbavený svého duchovního základu a pokleslý na magické praktiky se označuje jako okultismus (lat. occulta = skryté věci). Nalezneme v něm spiritismus, věštecké praktiky i snahu magicky řídit nejen vlastní život, ale i životy druhých lidí. I tyto praktiky sdružují zájemce do několika kroužků."

Obrazek

,,Esoterika je krásná rostlina lidstva má přinést ovoce a má dozrát."

,,Je jako réva, která přinese nádherné ovoce. Esoterika tu už byla dávno už na počátku světa! Naši prapředkové, proroci, apoštolové a evangelisté, velcí myslitelé pohanů, filozofové Číny a Indie pěstovali tuto révu a pečovali o ní."

,,Přibližuje se, ale naplnění času dozrání ovoce! Každý je povolán k práci."

Buddhova slova k médiu: ,,Bůh je mou snahou, Bůh je má touha a můj život, Bůh je mým majetkem, mé všechno.“

Znamení času, o nichž hovořil Kristus jsou zde! Cesta je připravena, vy učedníci velkého Pána pochodujte po ní, protože všechno bojuje a volá: “Nahoru ke světlu !“

,,I dešťovka v zemi jde směrem nahoru ke světlu. Kristus je syn Boží, vznešený a vždy čistý duch. Navěky se Zvelebil obětí, kterou přinesl Otci a lidstvu tím, že přišel na zem, kde trpěl a zemřel. Jeho dílo ve vesmíru je velké, uctívejte Ho, přivolávejte Ho. On je pak skutečně kolem Vás!"

,,Poděkuj Bohu z hloubky svého srdce za dar duchovného psaní. Zasvěť ho a používej ho ku prospěchu lidí. Uzdravuj a věnuj se psaní, uzdravuj a kresli pro slávu Boží! Váš život ať mu je zasvěcen a také rozšiřovaní duchovních věci na zemi.“

 Obrazek

,,Duchovní obrazy. Je nutné, aby se lidský duch nechal něčím upoutat, koncentrovat se, tzn., že musí svou pozornost na něco silně zaměřit. Mozek a oči se musí soustřeďovat v klidu a s plným vědomím. My žádáme pro obrazy, které chceme vidícímu mediu ukázat, klidný zrak, pozornost a schopnost. Tato schopnost znamená magnetické schopnosti v teplotním stavu média a vyjadřuje se myslicími a cítícími orgány. Zde se uplatňuje vůle duchů, kteří médiu obrazy připraví a ukáži, tato fluidická zobrazení děláme pomocí zákona reflexe vzduchu a světla, když se Vaše uměni ve fotografii a v otiscích zdokonalí, vidící médium bude schopno tyto fluidické obrazy pomocí zvětšovacích skel a zrcadel fotograficky reprodukovat.“

„Každá pravda si sama razí cestu a často i dost namáhavě.“

,,Tak je tomu i s duchovní vědou. Nejdříve to pochopí prostí, kteří Boha milují, protože je jim do srdce vloženo více než učeným. Oni jsou dělníky na pánově vinici. Oni v poslední hodině následují Krista. Jistá upozornění ukázala, že se brzy spojí a vyčerpají pramen, který je jim dán ve prospěch lidstva."

,,Odkud jsem přišel?“

,,Šťastný je ten, koho pohled na vesmír podnítí k pokoře a volajíce hledí na otce, který zná každé své stvoření. Šťastný je ten, kdo se umí prodchnout s touto pravdou a  zbožně povznést k Bohu, protože ten není více utiskován."

,,Běda, běda pochybovačům! Pohled na oblohu je neuklidní! Neuklidní je ani ticho a vznešenost přírody, protože neví, kdo jsou, co jsou a kam jdou! Takové pochybnosti mají za následek strašná zoufalství, protože nepoznají milujícího Stvořitele ani věrného Otce."

,,Spiritismus vyhlašuje na zemi pouze Boží pravdy."

Obrazek

,,Magnetismus se svou fluidicko duchovní podstatou je a také na zemi bude. U chronických a akutních nemocí by měla být spojena s přísnou vegetariánskou stravou. Léčí se motlitbami, dobrými myšlenkami a magnetismem.“     Ludmilka

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

  surprise  Telepatie - různé úhly pohledu,

možnosti a zkušenosti  surprise 

Obrazek

,,Co je to vlastně telepatie? Výraz jako takový je složením řeckých slov vzdálený a cítění. Jde tedy o přenos informací umožněný mimosmyslovými schopnostmi, bez technických pomůcek. S tímto jevem počítá parapsychologie i psychotronika, možnost přenosu myšlenek na dálku však již byla ověřována i v rámci experimentální psychologie. Je jisté, že se s ní pokusy prováděly ve vojenských laboratořích USA i bývalého SSSR, stejně jako v nejrůznějších vědeckých institucích po celém světě."

,,Podle skeptiků stále není existence telepatie dostatečně prokázaná, chybí vědecká teorie, která by spolehlivě vysvětlila, jak funguje. Každopádně však lze tvrdit, že termín telepatie zavedl Frederic W. H. Myers a oficiálně se začal používat v roce 1882. V někdejším Československu se o telepatii začalo více hovořit na začátku 20. století (spolu s metapsychologií). A skeptici si koneckonců mohou myslet, co chtějí. Výsledky některých pokusů jasně ukazují, že je-li na straně jedné dobře psychicky vybavený jedinec - coby vysílač - a na straně druhé senzitivní osoba - přijímač - není clona, která by přenosu informací mezi nimi zabránila. Pravdou je, že o tom, jak telepatie funguje, se vedou polemiky, existuje hned několik hypotéz."

,,Zde jsou čtyři z nich, které jsou považovány za nepravděpodobnější - princip možná tkví v elektromagnetickém vlnění, pak se hovoří o Vasiljevově energii psí, v úvahu připadá i Sheldrakova morfická rezonance nebo Jungovo kolektivní nevědomí. Kdybychom zde měli probírat a obhajovat jednotlivé teorie, zabralo by nám to spoustu času a ne všichni by porozuměli. My se ale raději zaměříme na konkrétní případy telepatického spojení, možnosti tréninku a rozvíjení této schopnosti. Možná vás poslední slova trochu zarážejí. Ale nestalo se například také vám, že jste na kohosi pomysleli a on vám zavolal? I to v sobě nese znaky telepatie, přenosu energie myšlenek. Někteří odborníci se proto domnívají, že dar telepatie mají všichni lidé na Zemi, jen ho někteří méně a jiní více využívají. Mají ji zřejmě i zvířata. Proč to tedy nezkusit?"

,,TELEPATIE - přestat lhát, pak přijde telepatie automaticky. Jenže přestat lhát neznamená začít pouštět bez cenzury na své bližní i ty obsahy, které je mohou zranit. Tím je to právě tak obtížné. To, že dospělým lidem nefunguje vzájemná telepatie, je úkaz zcela přirozený, protože tím se navzájem šetříte. Podmínkou telepatie totiž není jen vzájemná upřímnost, ale dosažení čistoty nejen v činech, nýbrž i v myšlenkách. Až bude vaše mysl tak čistá, že i ona přijme za svůj princip neubližování, lhaní odpadne samo sebou. Pak přijde sama sebou i telepatie.“

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo