Jdi na obsah Jdi na menu
 


KELTSKÉ kořeny, svátky a tetování - Markvartice u Jičína - Druidové

17. 10. 2011

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

Keltské kořeny

,,Kořeny Keltů sahají přinejmenším do období kolem poloviny 2. tisíciletí př. n. l. a vznikly patrně splynutím několika předchozích kultur. Přestože není jisté, zda všechny kmeny měly stejný rasový původ, vyspěly postupně v etnikum s jednotným jazykem, kulturou a náboženstvím, nikdy však nevytvořily jednotný stát. Jejich největší rozkvět nastal mezi 6. a 1. stoletím př. n. l. (laténská kultura). V 1. století př. n. l. Keltové podlehli Římanům a byli postupně asimilováni či vytlačeni do Skotska a Irska. Přijali křesťanství a vytvořili si na základě latinky vlastní písmo zvané ogham."

,,Dodnes se v západní Evropě hovoří jazyky z keltské jazykové skupiny: velštinou irštinou, skotskou gaelštinou a bretonštinou."
,,Nejasnosti okolo etnického původu dávných národů přineslo genetické inženýrství a zkoumání archeologických nálezů genetiky."
,,Informace o Keltech máme dnes z archeologických nálezů. Mnoho z nich bylo nalezeno i na území dnešní České republiky. Z nich se dnes dovídáme o dávné keltské kultuře a řemeslech, ale například i o platidle, kterým Keltům byly mince, takzvané duhovky."
,,Je všeobecnou mýlkou, že keltští druidi, tedy tehdejší duchovní, zakazovali jakékoliv psaní. To se ve skutečnosti týkalo pouze náboženských záležitostí. Důvod byl ten, že co je psáno, z toho se rychle stane dogma a navíc si to vždy lze vysvětlit po svém."
,,Víme však, že římští kronikáři rozdělovali Kelty (neboli Galy) na tři větší seskupení. A sice na Galii předalpskou, která přejala módu nošení tógy (Římané je ovládli v 2. století př. n. l.), na Galii zaalpskou (jih Francie a Španělsko), kterou ovládli roku 117 př. n. l., a konečně na Galii vlasatou. Tu ovládl Gaius.
Julius Caesar v prvním století před našim letopočtem. Z dobývání právě vlasaté Galie je znám náčelník Vercingetorix, který Caesara v jedné bitvě dokonce porazil. Francouzi ho dodnes uctívají jako národního hrdinu."
,,Keltští druidové nebyli jen náboženskými představiteli, ale jednalo se o keltskou inteligenci. Některé římské prameny uvádí, že se na druida studovalo až 20 let. Byla to velmi vážená vrstva lidí. Každoročně se scházeli ke svým sněmům v Carnutu, v městě na území dnešní Francie. Druid Eduen Diviciacos, keltský diplomat, byl dokonce jako jeden z mála cizinců přijat v Římském senátě, kam byl vpuštěn i se svým štítem a mečem. Druidové byli natolik vážení, že druid mohl pouhým vstoupením na bojiště ukončit probíhající bitvu."

http://czechfolks.com/plus/wp-content/uploads/2011/04/obr.%C4%8D.01-keltsk%C3%A9-k%C5%99%C3%AD%C5%BEe-a-kalend%C3%A1%C5%99e.jpg

KELTSKÉ KŘÍŽE A KALENDÁŘE

Keltské svátky
,,Po Keltech nám zůstala ještě jedna věc, která se kupodivu zachovala v téměř nezměněné formě až dodnes: naše svátky."

,,Kromě obou slunovratů a rovnodenností měli Keltové čtyři důležité svátky, které se ve více či méně zdeformované formě zachovaly až do dnešních dnů. Z astronomického hlediska se jedná o svátky víceméně přesně v polovině mezi slunovraty a rovnodennostmi."
,,Rok začínal Samhainem (nebo také Samainem) a slavil se 1. listopadu v noci z předešlého dne na den sváteční (jako všechny svátky). Jeho název se skládá ze slov „sam-fuin“ tedy „Konec léta“. Dnešního dne se můžeme setkat ve stejné době s křesťanským svátkem Všech svatých 1. listopadu a následných Dušiček 2. listopadu. Byl to svátek všech zesnulých a příprava na období zimy. Papež Bonifác IV. se chtěl zbavit pohanských zvyků a pro období Samhainu vytvořil nový svátek - svátek Všech svatých, který měl staré zvyky nahradit (anglicky se svátek jmenuje All Hallows' Day, z toho vznikl pozdější Halloween). Ale lidé to vyřešili tak, že prostě slavili svátky oba. V 16. století už byly svátky prolnuty tak, že se slavily jako jeden.
1. února se slavil Imbolc v Irsku nazývaný Oimealg. Dnes máme ve stejném čase svátek Hromnice 2. února.
V noci z 30. dubna na 1. května se slavil Beltine (také Beltaine či Beltene), který dnes známe jako „Čarodějnice“, které se pálily už tehdy a symbolizovaly veškeré utrpení a strádání. Název je tvořen slovy „Bel-tine“, což znamená „Jasný (zářící) oheň“, a byl to nástup k pohostinnému letnímu období. Keltové o tomto svátku zapalovali dva velké ohně a mezi nimi proháněli dobytek, ten měl být takto očištěn po zimě."
,,Nakonec i Lughnasad 1. srpna, ze kterého možná vznikly i dnešní dožínky. Šlo o oslavy nadcházejících žní, ale jeho význam tkvěl mimo jiné v uzavírání manželských svazků. V časných ranních hodinách se pak na vrcholcích kopců vítalo Slunce, kterýžto zvyk z Velké Británie nevymizel ani dnes a (dnes už křesťanští) poutníci stoupají na Croagh Patrick, aby se zúčastnili jitřní mše."

,,Římané považovali Kelty resp. Galy za velmi bojovný a srdnatý národ. Paradoxně samotní Keltové veskrze neusilovali o dobývání cizích zemí, nýbrž většinou se omezovali na loupeživé nájezdy a drancování. Výjimečné případy teritoriální expanze byly převážně důsledkem nadměrného nárůstu populace a hrozby nedostatku potravin. Keltský způsob válčení popisovali římští i řečtí autoři jako velice divoký a ztřeštěný. V boji se Keltové postavili čelem k nepřátelskému vojsku, načež prý začali strašlivě křičet a tlouct oštěpy a meči do svých štítů. Pak se měli za neutuchajícího řevu prudce rozeběhnout proti svým soupeřům. Nepřátelští vojáci vyděšení zjevem a hrozivým křikem Keltů leckdy ztratili odvahu a obrátili se na útěk. Boj s prchající armádou byl pak pro Kelty snadnou záležitostí. Pokud se ovšem nepřátelské vojsko nezaleklo, Keltové zastavili krátce před tím, než došlo ke střetu a vrátili se do svého původního postavení, načež pokračoval celý proces nanovo."

Keltské tetování

,,Keltové, obyvatelé Severní Británie zvané Kaledonie, oslavovali sílu života a jeho stvořitelů, přičemž mužské a ženské principy byly na stejné úrovni a v harmonii. Pro Kelty byl život základní hnací silou vesmíru. Silou, která obsahuje absolutní moudrost a zahrnuje ve své podstatě všechny variace. Smrt hrála podružnou roli. Byla jen krátkým přerušením navždy fungujícího a stále se měnícího cyklu života."

http://www.kerere.cz/img/male/keltove2.jpg

,,I proto typická keltská tetování představují do sebe zapletené složité ornamenty a spirály, většinou v černé barvě. Tyto symboly vždy vyžadovaly od toho, kdo tetování prováděl, značnou znalost matematiky a geometrie." ,,Keltské motivy byly používány irskými mnichy v ranném středověku od čtvrtého do přibližně desátého století našeho letopočtu pro kresby v knihách. Mnohé vzory byly také nalezeny na keltských křížích, vytvořených z kamenů."
,,Keltští obyvatelé věřili, že tyto monumenty symbolizují jednotu opozitních sfér. Nahoru a dolů pro nebesa a zemi, doleva a doprava pro muže a ženu. Kruh, ideálně uzavřená forma a výrazový prostředek pro nekonečně plynoucí koloběh, podtrhoval toto znázornění."

 

Vrch Krudum z doby keltských předků

,,Slavkovský les je spojen jak s pověstmi o nadpřirozených bytostech, tak s keltskými tradicemi. Však se také zdejší vrch Chrudim (823 m. n. m.) u Horního Slavkova původně jmenoval Krudum (český název Chrudim dostal až po 2. světové válce). Krudum je pojmenování právě z doby keltských předků, slovo značí okrouhlou pevnost. A pevnost na kopci nejspíš kdysi stála, strážila trasu, po které se vozila sůl z německého Norimberku přes Cheb do Prahy."

,,O kopci Krudum se říkávalo, že má zelenou hlavu (je pokrytý lesem), stříbrné srdce (v jeho nitru se svého času těžilo stříbro) a zlatou patu (v bažinách na jeho úpatí se rýžovalo zlato). Jakkoli se v okolí vrchu našla řada stop a památek po keltském osídlení, na kopci přímé důkazy chybějí. Ovšem pravdou také je, že se zde rozsáhlejší archeologický průzkum nikdy nekonal."

,,Přesto lze podle mnohých indicií tvrdit, že měl Krudum pro Kelty velký význam. Možná by o tom víc prozradil keltský kámen, který tu byl objeven před několika staletími a pak záhadně zmizel. Byl prý popsán nápisy, které údajně jakýsi obchodník rozluštil. Jedna z pověstí praví, že šlo o návod, jak najít poklad ukrytý v hoře. Jeden čas byl pak vrch v obležení hledačů pokladů, ale nikdo nic nenašel a humbuk postupně utichl."

,,V kronikách některých okolních obcí jsou v souvislosti s Krudumem zapsány podivné historky. Vyprávějí o předmětech, které se tam ztrácely a znovu objevovaly, a nejrůznějších potměšilostech, jež se zde udály a má je na svědomí „pán hory“.

 

Keltské dny, týdny, měsíce a roky

,,Někteří hospodáři na Šumavě kosili trávu o letním úplňku. Věřili, že tráva je posvěcena měsíčními paprsky a dobytek ochrání před nemocemi."

,,Taková „posvátná tráva“ prý dokáže divy! Sušila se s obřadní graciézností a v senících se ukládala bokem, odděleně od ostatního krmiva. Domácím zvířatům se dávkovala jako medicína. Však i bylinky trhané za úplňkových nocí měly mít větší sílu. Pro lidi jsou prý ale velmi nebezpečné letní změny lunárního cyklu. Ppojďme si vysvětlit, proč tomu tak je."
,,Badatelka Marta Sillesová – Fuchsová z Rakouska kdysi procestovala celou Evropu a pátrala po souvislostech." ,,Podle ní byl keltský týden patnáctidenní, druhý den před změnou lunárního cyklu tak býval třináctým. Právě v tyto dny prý dochází ke zvyšování kriminality, přihodí se více dopravních nehod, vražd a sebevražd. Keltové si jistá rizika uvědomovali a eliminovali je pravidelným půstem během třináctého dne."

,,Když hovoříme o keltském kalendáři, máme na mysli pouze přibližné odhady měsíců, protože přesné podrobnosti neznáme. Pravděpodobně existovaly dvě kalendářní varianty - jedna s pevnými daty, druhá - pohyblivá, závisela na lunárním cyklu. Ale i jihoameričtí Mayové měli hned tři druhy kalendářů, nejde tedy o nic neobvyklého. Keltové užívali kalendář sluneční a částečně i lunární. Problémem je, že se náboženské a mystické texty téměř nedochovaly."

,,Keltové písmo znali, ale jeho použití bylo omezeno, převážně k obchodním účelům. S nástupem křesťanství se třináctka a pátek staly symboly smůly, nepřízně. I Ježíš byl přece ukřižován v pátek. A strach z mocného Měsíce se promítl také do literatury a filmu – začali nás strašit upíři, vlkodlaci a podobné bestie. Třináctky se pověrčiví lidé bojí dodnes, přitom docela zbytečně…"

Spirit

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

M a r k v a r t i c e   u   J i č í n a

50°25´s. š.; 15°12,3´v. d.

,,Východně od Mladé Boleslavi, při cestě z Markvartic do Hřmenína se nacházejí trosky největší keltské svatyně v Čechách."

 

Lokalita od severo-západu. Zbytek valů, zvaných též Žižkovy valy, či švédské šance, které  nemají s Janem ani Švédy nic společného.

,,V letech 1969-1972 zde provedli pracovníci Severočeského muzea v Liberci, pod vedením dr. Jiřího Waldhausera, podrobný archeologický průzkum. Nalezli zde množství střepů, zlomků nádob, bronzové a železné spony, skleněné korálky, také zlomky meče a nože. Nálezy a celý prostor porovnali s obdobnými nálezy ve Francii, Německu, Rakousku. Tam byly identifikovány jako sídelní pozůstatky starého keltského národa. Ten žil před více než 2.000 lety na území, sahajícím od Irska až po Pyreneje, Odru a Karpaty. Po konzultacích s archeology z marburské university došli liberečtí muzejní pracovníci k závěru, že prostor valů v Šancích je také pozůstatkem keltského osídlení z doby krátce před naším letopočtem."

Pohled na valy od hřbitova.

,,V roce 1972 proto pokračovali v podrobném průzkumu valů a nejbližšího okolí. Nálezy potvrdily, že prostor uvnitř valů tvoří keltskou svatyni. Jde o posvátné místo, které pravděpodobně sloužilo k náboženským a jiným shromážděním Keltů. V rohu uvnitř valů stála malá dřevěná stavba, zřejmě chrámek. Do areálu svatyně se vcházelo po dřevěném mostě nad příkopem. V příkopě byly nalezeny další předměty, které tam splavila voda. Také sondy a vrty poskytly archeologům další cenné nálezy." ,,Našly se kosterní pozůstatky spálením pohřbeného muže, u nichž ležely nůž a spona. Zajímavým nálezem bylo bronzové kolečko s 28 zuby. Právě tolik dní má i keltský kalendářní měsíc."
 

,,Valy oddělovaly prostor od běžného života a činnosti Keltů. Podle dr. Waldhausera stála zřejmě před valy keltská vesnice. Zde se tavil bronz, hutnilo železo, předly nitě a tkaly látky. Pokus o rekonstrukci lokality, Pohledy do minulosti Markvartic; Miroslav Bartoň 2007 Nálezy v prostoru Šanců jsou v Čechách ojedinělé. Obdobná zjištění, v menším rozsahu, byla objevena v Pojizeří a některých místech v Českém ráji. To dokládá mapa keltského osídlení v posledních pěti stoletích před naším letopočtem, jak ji zpracoval tým dr. Waldhausera."

Na leteckém snímku je velmi dobře vidět celý obrys svatyně.

 

,,Podle pamětí faráře z Markvartic, byly roku 1839 zřetelné dva vchody ve směru osy."
,,Dle badatele F. Táborského byly valy zničeny při zcelování pozemků roku 1968."

,,Stavba ve svém půdorysu zakotvuje astronomické směry důležité pro kalendářní účely, ale samotnou konstrukcí neumožňuje určit jedno konkrétní pozorovací stanoviště, ze kterého by přes konstrukční prvky stavby bylo možné zacílit na obzor."
,,Cesta procházela ze západu pravděpodobně přez příkop po můstku do brány široké asi osm metrů, podobně na východní straně opouštěla prostor, ale podle půdních projevů byl zde příkop přerušen."

Jižní val je ještě dnes vysoký téměř dva metry, z vnější strany spadal do 4metrového příkopu.

,,Není vyloučeno, že Kelti postavili svou svatyni na místě již dříve ke kalendářním účelům využívanou mnohem starším místním obyvatelstvem. Víme, že orientaci staveb lze na našem území vysledovat."

,,Stavba je tvořena hlinitým valem ve tvaru protáhlého lichoběžníka, z vnější strany byla chráněna příkopem."

Směr osy svatyně, mírně vpravo od věžičky márnice prochází směr samainový, na obzoru není výraznější vyzír ...

,,Ve směru těchto vstupů probíhá osa svatyně, odkloněna od severu o 112°, směřuje k východu Slunce při deklinaci -14,5°. Směr pohledu ze západní nad východní bránu tedy sledoval Slunce o Samainu a Imbolcu, na obzoru ale nevidíme výraznější vyzír. Dnes je tato deklinace zpravidla 2. listopadu, symbolicky se před průsečíkem os obou valů nachází hřbitov."
,,Podobně výhled ve směru východu Slunce o Beltinu a Lugnasadu nad Kumburkem (642 m n.m.; 19 km) zakrývá bližší obzor."

Rovnodennost.
(Veliš; 430 m n.m.; 8 km; Veles byl slovanským bohem stád)
 Veliš

,,Tento směr prochází jihozápadním rohem objektu a východní bránou, ale ta leží hluboko pod horizontálou, jak je vidět na snímku."
,,Astronomická rovnodennost nepůlí počet dní v roce na polovinu, nebyla tedy vypočitatelná tímto způsobem, ale lze ji určit podle přímé (neprohnuté) stopy konce stínu tyče (gnómonu)

 Veliš První paprsek nad Veliší.. ... ... Východ slunce o jarní rovnodennosti roku 2000 je minulostí ...

Výrazný Tábor nepustil v létě Slunce dále k severu Vrch Tábor

Letní slunovrat
(Tábor; 672 m n.m.; 15,5 km)
Východ Slunce o letním slunovratu nad úbočím Tábora  ©Jan Hejtman 2008
Zimní slunovrat.
(Češov; 323 m n.m.; 13,3 km)
Na jihu Slunce zastavilo a vracelo úbočí Holého vrchu,
Směr hradiště u Češova
jak je velice pěkně vidět na detailním snímku zimního slunovratu roku 2008
Den zimního slunovratu roku 2008; ©Jan Hejtman 2008

eldar.cz

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

,,Druidové“

 

 

,,Slovo Druid je odvozeno z keltštiny a znamená „velmi učený“. Druidové byli keltští kněží, kteří v Galii ( tj.v dnešní Francii ) a v Británii působili jako soudci, učitelé, léčitelé a věštci. Dodnes je obklopuje veliké tajemství. Nemáme totiž o nich mnoho informací."

 

,,Jen někteří staří řečtí a římští autoři se o nich zmiňují ve spisech psaných ve 2. století př.n.l.a ve 4. století n.l. Tak se lidé dozvěděli například o druidském obřadu sbírání jmelí z dubu, což byl posvátný strom Druidů. Šestého dne novoluní vyšplhal bíle oděný kněz na dub a odťal z něj zlatým srpem snítku jmelí. Pokud ji někdo zachytil dříve, než se dotkla země, byla užívána k rituálu plodnosti. Z toho také nejspíš vzniknul zvyk, který se udržuje dodnes, že se lidé na vánoce políbí pod snítkou jmelí."

,,Kult, nebo jakési náboženství Druidů bylo uctíváno po celé západní a střední Evropě. Jeho nejhlubší tajemství byla známa jen zasvěcencům, kteří zůstávali u Druidů v učení až 20 let. Obřady se konaly jednou za rok v posvátných hájích, kde se Druidové scházeli a údajně používali magické síly. Dokázali měnit počasí, objevovali se ve zvířecí podobě, předpovídali budoucnost a dokázali se stát neviditelnými. Pomocí hadího vejce nebo křišťálové koule prý šířili i smrtící čáry."

 

,,Druidové si v hájích ve skalách budovali své svatyně, kde střežili posvátný oheň. Podstatou jejich kultu bylo uctívání přírody. Uctívali mužské a ženské božství. Tedy velkého otce a velkou matku."

 

,,Kromě kněží měli tedy Druidové i kněžky, které byly zavázány přísnou cudností. Tvrdí se o nich, že přinášeli i lidské oběti, ale prokázáno to není."

,,Druidismus je takovou esoterickou formou pohanského náboženství. Nejvyšší bůh se nazýval Dites. Konec Druidů se datuje na rok 61 po Kristu, kdy Římané vyvraždili všechny druidské kněze přímo v centru druidského náboženství. Bylo to nedaleko pobřeží Walesu v keltské ostrovní pevnosti Mona. Římští dobyvatelé nezapomněli vymítit také posvátné druidské dubové háje."

,,Škoda, že o Druidech nevíme víc. Ale možná v nás stále pozůstatky jejich zvyků zůstávají. Druidská novoroční slavnost Samain, kdy se prý po zemi potulovaly nadpřirozené bytosti jsou základem dnešního angloamerického Hallowenu."

,,A od Druidské úcty k posvátným stromům je také odvozeno naše klepání na dřevo pro štěstí – používá se dodnes.“      Ludmilka

Obrazek

 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD