Jdi na obsah Jdi na menu
 


Magické symboly - Dračí žíly úvodem v praxi

19. 1. 2007

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

,,V magii se objevuje celá řada symbolů, proto by bylo užitečné se zmínit o několika z nich.“

,,Magické symboly“

Obrazek

Kruh

Kruh symbolizuje ducha. Jedná se o nejuniverzálnější symbol magie. Jeho nepřerušená linie představuje dokonalost, věčnost a nekonečný cyklus stvoření, zániku a obnovy. Horizontálně dělený kruh značí silné protiklady obsažené v magické proměně: nižší stav skrytých schopností a vyšší stav vytržení a osvícení. Tři propojené kruhy symbolizují mystickou jednotu muže, ženy a ducha. Čínská magie takto zase označuje triádu země, nebe a lidstva.

Čtverec

Čtverec je symbolem hmoty. Představuje stabilitu, řád i konečnost hmotného světa. Postavíme-li ho na jeden vrchol, označujeme tím pomíjivost a přizpůsobivost ducha hmotě. Kruh ve čtverci je znakem osobní celistvosti. Spojení ducha (kruh) a těla (čtverec) je výchozím bodem pro magické proměny.

Trojúhelník

Trojka je známé magické číslo. Celý vesmír je podle některých mágů postaven na principu tří. Trojúhelník často představuje základní trojice: začátek, střed, konec; zrození, život, smrt; Otce, Syna, Ducha svatého apod. Dva propletené trojúhelníky tvoří tzv. Šalamounovu pečeť. Ta symbolizuje nerozpojitelnou jednotu nebe a země. Často je používána jako ochrana proti ohni. Postavíme-li trojúhelník na jeden vrchol, označuje Měsíc a ženskou tvůrčí sílu. Je také symbolem pro vodu a introvertní povahy. Stojí-li trojúhelník na základně, představuje Slunce a touhu pro nebeském a božském. Znamená také plamen, extrovertní povahu a mužskou tvůrčí sílu (jedná se o falický symbol). Pyramida spojuje v prostorovém vyjádření čtverec a trojúhelník. Pyramidy vytvářejí ideální podmínky pro fyzickou i duchovní regeneraci. Schodišťové pyramidy symbolizují vzestupné úrovně vědomí vedoucí k nejvyšším metám.

Kříž

Spojuje dva protiklady, a to jak horizontálně, tak vertikálně: nebe a zemi; život a smrt; světlo a tmu. Někdy se lze setkat s křížem jako znakem stromu života, což souvisí s předkřesťanským uctíváním přírody (zejména stromů). Křesťanský kříž je základním symbolem křesťanů. Symbolizuje Krista, který se obětoval za lidstvo. Je často používán jako magické zaklínadlo. Labarum kombinuje řecká písmena chí (c) a ró (r), tvořící první část slova "chreston" (dobré znamení). Ankh je v současnosti velmi populární, zejména mezi mládeží. Tento egyptský znak reprezentoval kříž života. Povšimněte si, že slučuje solární, falický i vaginální symbol. Představuje posvátnou tradici a vědění získané magickým zasvěcením. Má poetické jméno Klíč k Nilu. Keltský kříž (neboli kříž vepsaný do kola a přesahující jeho obvod) vznikl asi 1 500 let př. n. l. Jedná se o stylizované zobrazení loukotí a ráfu. Používá se jako znak slunce a jeho životadárné síly. V podobě amuletu slouží pro usmiřování nadpřirozených sil a ochranu ve válce. Svastika se hojně používá jako doplněk run. Její původ vystopujeme na Středním východě, jakož i v obou Amerikách. Symbolizuje otáčející se Slunce a vyjadřuje štěstí, zdraví a blahobyt. Oblíbená je zejména v Indii, kde ji malují na prahy, aby zahnala zlé duchy. V dobách, kdy byli křesťané pronásledováni, ji používali jako své tajné znamení. Proto se jí říká Crux dissimulata nebo také Crux gammata (protože je složená ze čtyř písmen L).

Oko

Oko v sobě spojuje znaky vnějšího (materiálního) a vnitřního (duchovního) světa. Vyjadřuje cestu k moudrosti a osvícení. Může však symbolizovat i temné síly (např. známé uhranutí). Jedním z běžných magických symbolů je oko prozřetelnosti. To vyvolává božský vhled a nebeskou ochranu. Najdeme je např. na velké pečeti Spojených států. Třetí oko známe především z hinduismu. Bůh Šiva má třetí oko (čákru) na čele. Představuje nejvyšší moudrost a nadpřirozené schopnosti. V Egyptě byl jedním z nejuctívanějších božstev Hór, strážce osudů lidstva. Jeho všudypřítomný a bdělý pohled vyzařoval dobrodiní. Hórovo oko tak bylo nejposvátnější znamení egyptské magie. Islámský amulet, oko moudrosti, vypadá jako kruh vepsaný do mandorly (protnutí dvou kruhů; tvarem je podobný mandli). Výsledkem je symbol lidského oka.

Pentagram

Znakem, který nejvíce reprezentuje magii, je pentagram. Jedná se o pěticípou nevyplněnou hvězdu, jejíž jednotlivé strany se navzájem prolínají. Symbolizuje "pět údů člověka" (2×ruce, 2×nohy a hlavu). Označuje také mystický pátý element akášu (vedle ohně, země, vzduchu a vody). Pentagram postavený na jeden vrchol je známý jako symbol, který (zne)užívá černá magie; původně ovšem značil vyšší stupeň zasvěcení.

Elementy

Jsou také označovány jako živly. Oheň je symbolizován červeným trojúhelníkem a představuje ničivý živel. Patří ke znamení Lva a jeho (křesťanským) patronem je sv. Marek. Vzduch má ve znaku modrý (někdy také žlutý) trojúhelník. Reprezentuje těkavý živel. Spadá pod znamení Vodnáře a patronaci sv. Matouše. Voda bývá značena modrým, na vrchol postaveným trojúhelníkem. Symbolizuje tekutý živel; patří ke Štírovi a sv. Janovi. Poslední element, zemi, poznáme dle zeleného trojúhelníku, postaveného na vrchol. Země je zástupcem živlu stálosti. Přísluší jí znamení Býka a jejím patronem je sv. Lukáš.

Bohové magie

Magie je darem bohů. K nim se modlíme a je uctíváme. Údajně zcela první knihu magických nauk napsal Thowt, egyptský bůh magie s hlavou ibise. Jeho symbolem je Měsíc. Kniha, jejímž je autorem, nebyla dodnes objevena. V Řecku byl uctíván Hermes, kterého nazývali Hermes Trismegistos (třikrát velký Hermes). Je mu přičítáno sepsání spisu Hermetica, který je prvotním zdrojem evropských magických tradic. Sever Evropy poctil svým darem Ódin, který se obětoval na stromu světa, aby objevil mocné runy.

Obrazek

Zásady správné Magie :

Pro praktické použití magie je vhodné si uvědomit základní pravidlo:

"Pokud nikomu neubližuješ, dělej si, co chceš."

( Toto je opravdu ta nejzákladnější poučka)

Magie je přirozená.

Neubližujte magií nikomu, ani sobě.

Magie vyžaduje úsilí. Výsledek bude úměrný tomu, jaké úsilí jste vynaložili.

Výsledek se obvykle nedostaví okamžitě. Kouzlo potřebuje svůj čas.

Magie by se nikdy neměla provádět za úplatu.

Magie by se neměla provádět ze sobeckých důvodů nebo s cílem někoho zesměšnit.

Magie vám může přinést zisk, ale pouze pokud nikomu neublíží.

Magie je "umění bohů".

Magii je možné použít na obranu, ale nikdy by neměla být použita k útoku.

Magie znamená znalost, a to nejenom jejich zákonitostí, ale především její faktické účinnosti. Nestačí věřit ve skutečnou účinnost magie - je potřeba ji znát.

 

Magie je láska. V momentě, kdy necháte vstoupit do vašich kouzel vztek nebo nenávist, dostanete se do nebezpečné oblasti, která vás může úplně pohltit. Proto by pohnutkou k čarování měla být vždy láska.

Obrazek

,,Vše je tady dáno a psáno, dodržovat dle poučení, jinak se to obrátí po nějakém čase proti vám! A nezapomínejte, pokud o tom nic nevíte a jste jen zvědaví, můžete se dostat do velkých nesnází a jen těžko budete hledat pomoc! Jelikož málokdo Vám z takto těžké situace pomůže!

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

,,Dračí žíly úvodem a v praxi“

Obrazek

,,Proutkařství - jev" 

,,Který se vine lidskou historií už několik tisíciletí, se stále rozvíjí."

,,Nezahrnuje jen vyhledávání spodních vod, ale zabývá se určováním nerostných ložisek při geologickém průzkumu, hledáním podzemních kabelů, závalů v dolech, archeologických vykopávek i podzemních dutin. A hlavně - určováním různých anomálních - geopatogenních zón, které, jak se zjistilo, mají škodlivý vliv nejen na člověka, na živočichy a na rostliny, ale dokonce i na technické přístroje." 

,,Na vzniku geopatogenních zón se podílí celá řada od sebe se lišících fyzikálních polí, měli by se touto problematikou zabývat geofyzici, hydrogeologové, hygienici, lékaři - biofyzici, i archeologové."

,,Staří Číňané se domnívali, že geopatogenní zóny jsou sídly podzemních démonů - draků, a dali těmto místům název "Dračí žíly". Jak dokazují mnohé písemné zmínky, geopatogenní zóny (dále GPZ) znali kromě Číny i v Egyptě a Římě. V Evropě popsal proutkařství jako první Plinius (23 - 78 n.l.)."

,,Ve středověku se významné světské i církevní stavby zakládaly na místech, kde nebyla podzemní voda. Kostely, kláštery a zámky stavěli tak, aby jejich zdi vedly v linii pásů GPZ ( proto tolik nepravých úhlů a kosočtvercových místností ). Na aluviálních naplaveninách a močálech se vůbec nestavělo."

,,Z těchto období se také traduje, že lůžko v nově vybudovaném domě je vhodné umístit tam, kde si lehne pes. Pes se negativním zónám vyhýbá a neležel by v nich. Neplatí to ale vždy u šlechtěných psů, dnes tolik rozšířených. Ti ztratili křížením prastaré instinkty."

,,Kočka je labužnice naopak v negativních zónách a ráda vyhledává infrazvukové GPZ, protože když přede, vibrací záklopky v ústní dutině vytváří podobný tón infrazvuku, který jí rozechvívá a je jí to příjemné. Proto je vhodné v místech, která kočka vyhledává, neobývat !"

,,Dráždivé GPZ vyhovují také dalším zvířatům, která je vyhledávají : včely, mravenci, komáři, vosy, sršni, termiti a mouchy všeho druhu."

,,Z ptáků jsou to straky. Z rostlin houby a lišejníky, kopřiva, bodlák, ze zeleniny : cibule, celer, fazole, rajčata. Ze stromů na těchto místech dobře rostou duby a ořechy. Často rostou přímo nad křížením vodních žil a jsou proto nejčastějším cílem blesku. U mnoha stromů vysázených nad vodními žilami se často vyskytuje rakovina, tyto stromy málo plodí a rychle vysychají."

,,Jistě rádi jste si přečetli článek o geopatogenních zónách, které se u nás také běžně vyskytují a tak máte možnost se těmto zónám vyhnout.“    

 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo