Jdi na obsah Jdi na menu
 


Změňte sebe - A Mistr promluvil - Kolo života - Tvořící myšlenky

30. 12. 2006

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

,,NEJPRVE ZMĚŇTE SEBE!"

 

Obrazek

,,Chceš-li změnit svět, nezačínej s měněním světa. To je špatná cesta, kterou lidstvo šlo až doposud - změna společenského zřízení, změna ekonomické struktury, změna tohohle, změna támhletoho, ale žádná změna individuality. To je důvod, proč všechny revoluce neuspěly. Pouze jedna jediná revoluce může uspět. Revoluce, která až doposud nebyla vyzkoušena – revoluce individuality."

,,Změň sebe. Dávej stále pozor, abys ničím nepřispěl k tomu, aby byl svět peklem. A pamatuj na to, abys přispěl světu něčím, co by z něj udělalo ráj. To je celé tajemství zbožného člověka. A když to každá individualita začne dělat, nastane revoluce bez nejmenšího krveprolití."

,,To jsou ona, ta pravá a vrcholná slova pro každého.“

Obrazek

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

,,MISTR promluvil"

Obrazek

,,Přišel jednoho dne na zem Mistr. Učil se o tomto světě ve státních středních školách a později, jak dospíval, i ve svém řemesle jako automechanik. Tento Mistr však měl znalosti i z jiných zemí a jiných škol, z jiných životů, které prožil. Pamatoval si je, a tak se stal moudrým a silným. Ostatní jeho sílu viděli a přicházeli k němu pro radu."

,,Mistr věřil, že má moc pomoci sobě a celému lidstvu, a když tomu věřil, bylo tomu tak. Ostatní jeho moc viděli a přicházeli k němu, aby vyléčil jejich bolesti a mnohé nemoci. Mistr věřil, že je správné, aby se každý člověk považoval za Božího syna, a když tomu věřil, bylo tomu tak. Dílny a garáže, kde pracoval, byly přeplněny těmi, kteří vyhledávali jeho učení a jeho dotek, a venku na ulicích se tlačili další, kteří toužili po tom, aby na ně, až půjde kolem, padl třeba jen jeho stín a změnil jejich život. "

,,A právě kvůli těmto davům přikázalo Mistrovi několik vedoucích a mistrů, aby opustil své nástroje a šel svou cestou, neboť byl tak těsně obklopen davy lidí, že jemu ani ostatním mechanikům nezbývalo místo na práci."

,,Odešel tedy na venkov a lidé, kteří šli za ním, ho začali nazývat Mesiáš a kouzelník, a když tomu věřili, bylo tomu tak."

Vždy k nim promlouval v podobenstvích. Říkal jim : "V každém z nás je ukryta moc dát souhlas ke zdraví a k nemoci, k bohatství a k chudobě, ke svobodě a k otroctví. Jsme to právě my a nikdo jiný, kdo je ovládá."

I promluvil jeden mlynář a řekl: "Lehko se ti to mluví, Mistře. Jsi veden tak, jak my nejsme, a nemusíš dřít, tak jako my. Člověk si na tomto světě musí na své živobytí vydělat těžkou prací."

Mistr odpověděl: "Na dně jedné velké křišťálové řeky žila kdysi celá kolonie tvorů. Nad všemi mladými i starými, bohatými i chudými, dobrými i zlými tiše plynul proud řeky, proud plynoucí svým vlastním směrem, proud, který znal jen své vlastní křišťálové já. Každý tvor lpěl svým vlastním způsobem na větvích a kamenech na dně řeky, neboť lpění byl jejich jediný způsob života a vzdorovat proudu se učili od narození."

Nakonec však jeden tvor prohlásil: "Už mám dost toho lpění. I když to nevidím na vlastní oči, věřím, že proud ví, kam plyne. Pustím se a nechám ho, ať mě nese, kam se mu zachce. Kdybych tu měl dál zůstat přilepený, umřel bych nudou."

Ostatní se mu smáli a říkali: "Blázne! Pusť se a ten proud, který obdivuješ, tě srazí a rozdrtí o skály. Zemřeš rychleji než nudou." Ale on na ně nedbal a s nádechem se pustil a byl okamžitě stržen proudem a drcen o skály. V okamžiku, kdy tento tvor odmítl další lpění, ho však proud vyzdvihl ze dna a už nic ho nezraňovalo a nepůsobilo mu bolesti.

A tvorové níže po proudu, kteří ho neznali, vykřikovali: "Podívejte, zázrak! Tvor jako my a létá! Podívejte, Mesiáš, přišel nás zachránit.

Tvor unášený proudem jim říkal: "Nejsem Mesiáš o nic víc než vy. Řeka vás sama s radostí vyzvedne ke svobodě, jen co se odvážíte a pustíte se. Naší skutečnou prací je tato cesta, toto dobrodružství."

Oni však o to víc křičeli:"Spasiteli!"a celou dobu lpěli na svých kamenech, a když znovu vzhlédli, byl pryč a oni zůstali sami a vytvářeli legendy o Spasiteli."

,,Toho dne, kdy Mistr viděl, že ta spousta lidí se kolem něj den za dnem tlačí víc a víc, blíž, těsněji a prudčeji než dříve, když si uvědomil, že ho bez přestání nutí, aby je uzdravoval, sytil svými zázraky, učil se za ně a žil jejich životy, odešel na vrchol jednoho kopce a tam se modlil."

A ve svém srdci řekl Nekonečnému Zářícímu Bytí: "Je-li to tvá vůle, sejmi ze mne tento kalich a zprosti mne tohoto neuskutečnitelného úkolu. Nemohu žít život druhé duše, a přesto jich deset tisíc volá po tom, abych tak činil. Je mi líto, že jsem vše nechal zajít až tak daleko. Je-li to tvá vůle, dovol mi vrátit se zpět k mým motorům a nástrojům a žít jako ostatní lidé."

A na vrcholku kopce k němu promluvil hlas, který nebyl ani mužský ani ženský, ani hlasitý ani slabý, jen nekonečně laskavý. A ten hlas mu řekl: "Ne má vůle, ale tvá se staň. Neboť to, co je tvá vůle, je moje vůle pro tebe. Jdi tedy svou cestou jako ostatní lidé a buď na Zemi šťastný."

Obrazek

,Mistr byl za to, co slyšel, rád. Poděkoval, a jak scházel s kopce, začal si broukat písničku mechaniků. A když na něj davy lidí začaly znovu naléhat se svými strastmi a dožadovat se, aby je léčil, aby se za ně učil a aby je neustále sytil svými znalostmi a bavil svými zázraky, usmál se na ně a s potěšením jim řekl: "Skončil jsem."

Zástup na chvíli oněměl úžasem.

I zeptal se jich: "Kdyby člověk řekl Bohu, že chce ze všeho nejvíc za každou cenu pomoci trpícímu světu, a Bůh mu odpověděl a řekl mu, co má dělat, měl by ho poslechnout ?!"

"Samozřejmě, Mistře!" křičela většina. "Mělo by mu být potěšením prožívat pekelná muka, kdyby to Bůh žádal!"

"Bez ohledu na to, jaká muka a jak obtížný je ten úkol?"

"Mělo by pro něj být ctí být pověšen, blažeností být přibit na strom a upálen, kdyby tomu chtěl Bůh," řekli.

"A co byste dělali," zeptal se Mistr zástupů, "kdyby k vám Bůh promluvil tváří v tvář a řekl: "PŘIKAZUJI VÁM, ABYSTE NA TOMTO SVĚTĚ BYLI ŠŤASTNÍ, DOKUD BUDETE NAŽIVU." Co byste dělali pak?"

,,A dav byl úplně zticha a na úbočích kopců v celém údolí, kde stáli, nebylo slyšet ani hlásku."

A Mistr promluvil do tohoto ticha: "Poznání, pro které jsme si vybrali tento život, najdeme na cestě našeho štěstí. Právě to jsem se dnes naučil a rozhodl jsem se vás opustit, aby každý z vás mohl jít po své vlastní cestě podle svých vlastních rozhodnutí."

,,Prošel davem, opustil jej a vrátil se do každodenního světa lidí a strojů."

,,Pokud ukážeme cestu, udělali jsme mnoho pro ty, co ji hledali. Ale po této cestě si musí jít již každý sám.“     Ludmilka

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

KOLO ŽIVOTA

 

Obrazek

 

,,Bez ohledu na znamení, ve kterém jste se narodili, každá perioda, ať je to den, rok, nebo celý život, plyne vždycky v kole zodiaku. Tedy během takového období projdeme všemi znameními a jejich působením na nás. Naše narození odpovídá beranu. Zralosti dosahujeme ve lvu a umíráme pod vlivem znamení ryb, kdy mizíme z hmotné úrovně. Beran způsobuje, že se vůbec něco na světě objeví. A to i tehdy, kdy čas narození bytosti nespadá do znamení berana. Potom musí živý tvor zapustit své kořeny. To se děje za pomoci Býka. Působením Blíženců začne bytost shromažďovat zkušenosti, vyvíjí se různými směry a dosáhne různých vědomostí. V Raku se vrací domů a zpracovává svou duchovní kořist a shromažďuje zkušenosti. Začíná se tvořit jádro. Ohnivým působením Lva se stává život zralým. Rozvíjí se síly, schopnosti a plodí se nová generace. Panna pak přináší žně a shromáždí plody své činnosti do stodoly. V hloubi duše se vyvíjí universální láska. Vahami budou zváženy činy člověka. Positivní i negativní budou vyrovnány. Přivádí věci duchovní a světské do dokonalé rovnováhy. Štír znamená obrat. Člověk musí překonat sám sebe a přestat sloužit materialismu. Zažije mystickou smrt a vzkříšení k nesmrtelnosti ducha. Působením Střelce se stává velkým učitelem, který přerostl sám sebe. V Kozorohu se narodí v srdci božské dítě, neboli universální láska, kterou také člověk projevuje. Ve Vodnáři pak živý tvor vylévá všechny svoje poklady je plamenem nejvyšší síly. A v Rybách zažije pak sjednocení se svou skrytou polovinou, což znamená zničení hmoty. Vracíme se zpět domů, k absolutní jednotě."

,,Všichni procházíme stejnou cestou, ale každý člověk v jiném životě a jiném čase.“    

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Tvořící myšlenky

Obrazek

,,Na počátku každého plánu je myšlenka. Sochař si napřed vše stvoří ve své hlavě, má představu o tom, jak má věc, kterou chce vyrobit, vypadat. Sochu již tedy vytvořil ve své mysli, zapojil do toho svou osobní představivost."

,,Dalším jeho dílčím úkolem je rozhodnout se (chtít) a začít přetvářet myšlenku do vnější reality. Neustále porovnává imaginární představu s tou skutečnou, vytváří, odstraňuje chyby a ladí ji. Má-li své myšlenky pod kontrolou a jsou-li nasměrované tím správným směrem, s největší pravděpodobností dosáhne svého cíle. Socha je hotova."

Obrazek

,,Lidé chodí kolem sochařova díla, jedni ji obdivují, druzí haní, ale jedno mají všichni společné. Ať je jaká chce, vůbec nikdo nepochybuje, že socha existuje. Svými myšlenkami ji posilujeme v tomto hmotném světě až do doby, pokud ji někdo nezničí, nebo se nerozpadne (což všichni víme, že se jednou stane). Bereme ji jako reálný fakt."

,,Co kdyby však všichni lidé začali věřit, že socha, ačkoliv ji vidí, prostě neexistuje. Popírali by a ignorovali její existenci nejen veřejně, ale i ve svých myslích. Co by se s ní stalo? Vždyť jestli-že myšlenka tvoří a posiluje skutečnost, pak by socha musela zákonitě po určité době zmizet. Není to tak, že svými myšlenkami udržujeme hmotné věci zde na Zemi, ať už k nim máme jakýkoliv postoj?"

,,Zdá se Vám to absurdní? Mnohem absurdnější je pro nás představa, že bychom věřili, že věc, kterou vidíme, neexistuje."

Obrazek

,,Víme, že musíme zestárnout, protože to každý říká a všude kolem se to děje. Víme, že se stářím přicházejí nemoci a také, že rakovina se nedá vyléčit. Co kdyby se tyto myšlenkové pochody změnily? A zkusili bychom to napřed u sebe?"

,,Začali bychom věřit, že jsme zdraví, žádné nemoci nemáme, ani mít nebudeme, naše tělesná schránka se bude s přibývajícím věkem naplňovat silou a nevyčerpatelnou energií a náš mozek bude stále bystřejší."

 

,,Tento jev bude u nás fungovat, ale ostatní nás možná budou svými myšlenkami srážet k zemi. Avšak pokud kladně naladěných myšlenek bude víc, všichni uvidí, že to funguje a toto vstoupí do podvědomí lidí jako neměnný fakt. Tato událost bude posilována myšlenkami ostatních a nikdo se nebude podivovat tomu, že je to tak a ne jinak."

 

,,Není možné, že na stejném principu funguje všechno kolem nás ?"

Obrazek

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO