Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hrad ZLENICE opředený tajemstvím a O ZDERADOVĚ sloupu

6. 3. 2014

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Hrad ZLENICE opředený tajemnem

,,V malebné krajině nad překrásným údolím sázavským se tyčí zřícenina hradu Zlenického, který je opředen tajemnem."

,,Pravděpodobnými zakladateli gotického hradu Zlenice byli páni z Dubé a jeho stavba na ostrohu při vtoku říčky Mnichovky do Sázavy spadá časově do období kolem roku 1320. Téměř sto let svého života na Zlenicích prožil pan Ondřej z Dubé, který působil jako nejvyšší zemský sudí při dvoře císaře Karla IV. Pan Ondřej se vždy snažil blahodárně působit na ostatní lidi kolem sebe. Patřil k velmi pilným a sečtělým. Dodnes je známé jeho celoživotní dílo Výklad na právo země české. Chvíle odpočinku trávíval ve společnosti milých, mladých a usměvavých lidí, a ještě raději na mostě, který vedl k malé čtverhranné hradní věži."

,,Jako nejvyšší zemský sudí se pan Ondřej po dlouhá léta setkával především s odvrácenou stránkou lidského bytí, takže zášť i zlobu potkával mnohem častěji než radost. Snažil se vždy po právu a spravedlivě rozhodovat, což ovšem u některých odsouzených vyvolávalo nevoli a hněv. Ti, kteří se zabývali černou magií, jej proto i proklínali, zaklínali a přivolávali na něho síly temnot. Díky tomu, že byl narozen ve šťastném znamení, dostávalo se mu proti temným silám jisté ochrany. Až teprve v kmetském věku k němu přízraky pronikly poněkud blíže. Mezi ně patřila například bílá paní Zlenická, která se za nocích zjevovala a procházela po hradě. Nikdy sice nikomu neublížila, pouze při setkání s člověkem kývla hlavou na pozdrav. Nicméně se tajuplně vyprávělo, že bývala viděna zejména v předvečer katastrof a úmrtí zdejších rodinných příslušníků. Tak tomu údajně mělo být i jednoho večera roku 1412, než tady bez dědiců zemřel pan Ondřej z Dubé."

,,V dobách husitských obýval Zlenice rod vladyků z Konojed a po nich se o hrad přeli nejrůznější věřitelé. Krátce poté, co tu opět zahlédli bílou paní Zlenickou, byl hrad zničen v následných bojích krále Jiřího z Poděbrad se zelenohorskou jednotou. V roce 1460 hrad zpustl a poté se o něm hovořilo už jako o zbořeném, kde se to duchy a nejrůznějšími strašidly jen hemžilo, takže se tomuto místu raději každý vyhýbal. Nejnápadnější částí zříceniny zůstaly trosky velké věže, zvané Hláska. Právě tady bylo nejednou spatřeno zjevení někdejšího sudího a majitele hradu. Místo se však stávalo dostaveníčkem i dalších duchů, různých světélkujících přízraků, ohnivých psů, čertů, víl i čarodějnic. Mezi lidmi se zde vyprávělo ledacos. Z vodní hladiny Mnichovky i Sázavy též mnohdy v noci vystupovaly mlžné bizarní útvary podobné strašidelným postavám, které se vznášely až k hradním zříceninám. Strašidelná vidění pak nabírala na síle v určitých dnech roku, kdy síly temnot mají k našemu světu nejblíže."

,,Ještě počátkem 20. století patřily zdejší strašidelné historky k velmi aktuálním a právě před sto lety roku 1912, kdy se připomínalo 500 let od úmrtí Ondřeje z Dubé ve Zlenicích, docházelo v okolí hradu k dalším strašidelným zjevením i k některým paranormálním jevům. Tehdy už sem také chodil i známý malíř Josef Lada z nedalekých Hrusic malovat své obrázky, přičemž zřícenina hradu Zlenice i s vodníkem pod ní se stala častým motivem jeho díla."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

O ZDERADOVĚ sloupu

,,Břetislav I., po Oldřichovi I. kníže český (1035-1055), měl s manželkou Juditou pět synů: první dva dosedli na knížecí stolec, Spytihněv II. vládl v letech 1055-1061 a Vratislav II. od roku 1061 do roku 1092; další dva se stali údělnými knížaty - Konrád (řečený "Brněnský") v Brně, Ota v Olomouci. Pátý - Jaromír - se stal biskupem. Vratislav II. (1061-1092) získal za pomoc u Říma od císaře Jindřicha IV. "nedědičný" královský titul (1085), ale za necelých 7 let začal mít spory se svým bratrem Konrádem. Pověst pochází z této doby."

,,Na Křenové ulici blízko řeky Svitavy stojí krásný sloup. Vypadá jako gotický, ale dodnes se neví, kdy, kým a proč byl postaven. Pověst říká, že ho nechal zbudovat český král Vratislav II. Měl lidem navždy připomínat, že tu byl zavražděn jeho přítel Zderad ze Švábenic."

,,V létě roku 1091 se král Vratislav II. rozhodl oblehnout svého "neposlušného" bratra Konráda na jeho hradě Brno."

,,Když určovali místo, kde mají rozložit vojenské stany, vystoupil Vratislavův oblíbenec rytíř Zderad a řekl: "Myslím, králi, že tvůj syn Břetislav II. by měl tábořit tady přímo u vody, aby se mohl často koupat."

,,Někteří se zasmáli, protože věděli, že Zderad naráží na nemilou příhodu, která se stala mladému knížeti před několika roky při tažení proti Sasům - tehdy se přes varování koupal v řece sám a byl zajat cizími vojáky."

,,Jakmile se Břetislavovi II. doneslo, co o něm Zderad řekl, rozhodl se, že mu za tuto pohanu rytíř Zderad zaplatí. Domluvil se s přáteli a pozval Zderada na druhý den ráno na poradu. Ten nic zlého netušil a přišel. Královský syn však nečekal sám. Dovedl si celou svou družinu. Ta se na jeho povel na Zderada vrhla a zabila ho."

,,Až později si všichni uvědomili, co se stalo. Zderad, nejmilejší králův rádce, byl mrtev. Když se to král Vratislav II. dozvěděl, velice se zarmoutil. Přítele nechal pohřbít v jeho rodinné hrobce a tam, kde se ten ukrutný čin stal, dal postavit krásný památník."

Král Vratislav II.

Poznámka k pověsti: v roce 1029 - po smrti polského krále Boleslava Chrabrého - ovládl Břetislav I. celou Moravu. Střídá svého otce Oldřicha I., a stává se vládcem celé (české) říše (1035-1055). Po něm dosedá do knížecího stolce jeho syn Spytihněv II. (1055-1061), kterého po šesti letech střídá jeho bratr Vratislav II. (1061-1092).

,,Když Vratislav II. nechal obnovit moravské "úděly", vznikla tři údělná knížectví: v Brně, Olomouci a ve Znojmě, první dvě navrátil svým bratrům. A byl to právě brněnský kníže Konrád "Brněnský", který se mu téměř po 30ti letech jeho panování vzepřel. Příčinou vzájemného sporu bratrů bylo, že po smrti údělného knížete Oty "Olomouckého" (1087) svěřil král Vratislav II. olomoucký úděl svému synovi Boleslavovi, s čímž se spravedlivý Konrád nechtěl smířit, a dál tvrdě bojoval za práva Otových potomků."

,,A jak celé tažení dopadlo? Při obléhání Brna došlo v královském vojsku ke vzpouře, kterou vedl Vratislavův syn - Břetislav II. Situace přiměla krále, aby podle "stařešinského řádu" (zákon vydal Břetislav I. roku 1055, byl to zákon o "nástupnictví nejstaršího Přemyslovce") určil za svého nástupce Konráda Brněnského. Oba bratři se pak usmířili, ale vzbouřený Vratislavův syn Břetislav II. raději prchl do Uher."

,,Příští rok (1091) král Vratislav II. zemřel, když se zranil při lovu. Jeho zbojný bratr Konrád vládl pouhý jeden rok. Po návratu z Uher převzal panovnictví Břetislav II. (1092-1100), a během této doby se mu podařilo vypudit Němce ze země, o což vždycky usiloval."

,,V souvislosti s touto pověstí je datována první písemná zmínka o Brně , a to v Kosmově kronice, která podává zprávu o tomto obležení."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO