Jdi na obsah Jdi na menu
 


Myšlenky moudrých O štěstí

29. 10. 2007

00000000000000000000000000000000000

Obrazek

,,Myšlenky moudrých o štěstí“

 

 Uspořádal Wilhelm Mühs - Řím - 10.září 1998

Úvod :

 ,,Touha po štěstí od nepaměti rozechvívá lidské srdce – dosvědčuje nám to Bible, filozofové antického Řecka, starořímští literáti, čínští mudrci i indičtí guruové. Ti všichni se snažili vystihnout podstatu této hluboké a bolestné touhy.“

 

,,Ti, kdo zažili okouzlení radostnými a pokojnými dny, hovoří o štěstí jako o stavu plné, prosté a nepopsatelné blaženosti. V čem spočívá jeho tajemství ? Žádné neexistuje – nebo je alespoň nelze shrnout do jedné kouzelnické formulky platné pro každého. Štěstí není prchavý okamžik veselí, jakkoli intenzivního a neopakovatelného; je to spíš určitý stav pokoje, jehož lze dosáhnout i jen tak, že se vydáme po stopách toho, kdo je prožil, nebo kdo jej natolik postrádal, že se pro něj stalo jediným východiskem z děsivé propasti.“

 

,,Z této antologie vyplývá, po jak rozmanitých cestách se člověk štěstí vydává hledat. Zatímco filozof je nachází v moudrosti, teolog je spatřuje v Nejvyšší Bytosti; boháč je ztotožňuje s vlastnictvím pozemských statků, nemocný se zdravím – a ten, kdo trpí a nemá naději, dokonce se smrtí.“

 

,,Charlie Schultz přirovnává štěstí k “teplé přikrývce”; velký Tomáš Akvinský se nespokojil s ničím menším než s “nadpřirozeným patřením na Boha”. Mnozí je spatřovali v pokoji ( Tolstoj ), jiní v absenci viny ( Ibsen ), další ve schopnosti milovat ( Raudiveová ); štěstí dnešního člověka odhalil Fromm v prohlížení výkladů a nakupování všeho, “co si člověk může dovolit, ať už v hotovosti, či na splátky.“

 

,,Marně se lopotí, kdo je hledá v horečné činnosti, v lhostejnosti, nebo v nezřízené touze po pomíjivých věcech. Ten by se měl na chvíli zastavit a pozvednout zrak; zjistí možná, že štěstí na nás kývá z nedaleka – třeba z kousku nebe, co je zrovna nad námi.“

 

,,Tady se ušlechtilá slova a hluboké myšlenky střídají s duchaplnými aforismy a vtipnými výroky. Je jako studánka plná životních zkušeností, z níž si můžeme nabrat do dlaní a kdykoli se na své cestě osvěžit, abychom se na ní necítili sami.“

( Wilhelm Mühs )

  

,,Jestliže se díky některému citátu budete třeba i jen na okamžik cítit šťastnější než doposud – budu velmi ráda.“     Ludmilka

000000000000000000000000000000000000000000000000000

 

Štěstí naplňuje všechny touhy. Je totiž posledním cílem člověka, takže ten, kdo jej dosáhne, nemá, po čem by dále toužil.

 sv. Tomáš Akvinský

 

Šťastný je ten, kdo se za štěstím nehoní jako za motýlem, ale je vděčný za vše, co se mu nabízí.

Phil Bosmans

 

Lidem se téměř nikdy nedaří být šťastní, protože stále vidí minulost lepší, než byla, přítomnost horší, než je, a budoucnost růžovější, než bude.

 Marcel Pagnol

 

Štěstí je zapomenout na sebe.

Alžběta od Nejsv. Trojice

 

Mnoho lidí se připravuje o malé štěstí, protože hledají to velké.

Pearl S. Bucková

 

Štěstí si poprvé všimneme tehdy, když nás za bouřlivých okolností opouští. Marcel Achard

 

Štěstí je jen v lásce, v myšlence a v dobrotě srdce. Všechno ostatní je bolest. Otokar Březina

 

Mnohem více než ve věcech nacházíme štěstí v duši.

Augustin Guillerand

 

Nejšťastnější člověk je ten, který štěstí nepotřebuje.

Seneca

 

Opravdové štěstí stojí za málo – je-li drahé, nestojí za nic.

François-René de Chateaubriand

 

Radosti se nelze zmocnit, musí se tě zmocnit sama. Nelze jí klást podmínky. Paul Claudel

 

Nic na světě vás nemůže učinit šťastnými, pokud to nedokážete vy sami. Friedrich Bodenstedt

 

Nejchudší člověk touží po tom, aby hodinu netrpěl nouzí, chudý člověk chce prožít jeden krásný den, a bohatý člověk požaduje šťastný život.

Marie Ebner-Eschenbachová

 

Štěstí spočívá v tom, že netoužíme po něčem jiném, než co máme.

Ennie Flaiano

 

Štěstí je toto : hledat pravdu až po nejzazší mez, již nelze překonat.

Sv. Augustin

 

Lidé říkají, že vědí, co chtějí. Ale tak to není. Chtějí štěstí, a usilují o hmotné statky.

Walther Rathenau

 

Jen prostí lidé nehledají štěstí.

Vladimír Holan

 

Vědomí, že jsme upřímní sami k sobě, je největším štěstím vůbec.

Mong-c‘

 

Štěstí je způsob života.

Ugo Ojetti

 

Štěstí pramení ze srdce; ne z majetku, nýbrž z toho, že nalezneme smysl bytí, a ze společenství s Absolutnem.

Jean Danielou

 

Když se člověk vrací domů z dlouhé cesty, spatří starou bránu svého města a na obou březích řeky uslyší ženy a děti mluvit jeho rodnou řečí. Není to štěstí ? Ťin Šeng-tchan

 

Štěstí je přímo úměrné prostotě. Většina lidí je tak málo šťastná proto, že žije příliš složitě.

Rudolf Delius

 

Jediným opravdovým štěstím je být poctivý.

Christian F. Gellert

 

Štěstí je teplá přikrývka.

Charlie Schultz

 

Máme sklon zapomínat, že štěstí není dosáhnout něčeho, co nemáme; naopak je to objevení a docenění toho, co máme.

Friedrich Koenig

 

Největší štěstí, jehož můžeme dosáhnout, je poznání, že štěstí nakonec není nezbytně nutné.

William Saroyan

 

Člověk nemůže být šťastný, pokud nežije moudře, krásně a spravedlivě. Epikúros

 

Klíčem ke štěstí je odpuštění.

Gerald G. Jampolsky

 

Touha po opravdovém štěstí osvobozuje člověka od nezřízeného lpění na statcích tohoto světa, aby dosáhla svého naplnění v patření na Boha a v Boží blaženosti.

Katechismus katolické církve.

 

Třebaže chvíle radosti záhy pomine, zůstává po ní trvalá naděje a ještě trvalejší vzpomínka.

Jean Paul

 

Mít co dělat, koho milovat a v co doufat – to jsou ingredience štěstí.

Nino Salvaneschi

 

Štěstí je věčný život pramenící ze spojení s Bohem.

Jan Pavel II.

 

Šťastný je ten, kdo dokáže najít rovnováhu mezi svými touhami a možnostmi. Johann H. Pestalozzi

 

Štěstí tvého života nezávisí na tom, jak se utváří tvůj osud, ale na tom, jak se vůči němu zachováš.

Erich Fromm

 

Štěstí člověka spočívá v dokonalosti jeho přirozenosti, a jeho přirozenost není ničím jiným než součtem všech sil, jimiž jej obdařil Stvořitel.

Vasilij Ščukovskij

 

Být šťastný znamená mít to, co srdce potřebuje.

Jörg Zink

 

Štěstí je prostě dobré zdraví a špatná paměť.

Albert Schweitzer

 

Největší štěstí člověka spočívá v nadpřirozeném patření na Boha.

 Sv. Tomáš Akvinský

 

Štěstí patří těm, kdo si vystačí sami.

Aristotelés

 

Plné štěstí je láska.

Angelus Silesius

 

Co je každé pozemské štěstí proti Ježíšovu příslibu: “…abyste byli tam, kde jsem já”?

Dag Hammarskjöld

 

Člověk se rodí s touhou být šťastný. Tato touha jej doprovází po celý život a obvykle se jí říká sebeláska.

Robert Owen

 

,,Jistě jste se všichni zamysleli nad slovy, které vyjadřují a popisují štěstí !"     Ludmilka

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO