Jdi na obsah Jdi na menu
 


O umění získávat PŘÁTELÉ

4. 7. 2008

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,O umění získávat přátele“

Výsledek obrázku pro přátelství

,,Přátelství je vznešený způsob, kterým Bůh prostřednictvím druhého člověka projevuje svou lásku. Bůh zahrnuje svými city malé dítě skrze lásku matky a otce. Jejich láska k dítěti je vrozená. Stvořitel to tak zařídil, že si rodiče nemohou pomoci a musí své dítě milovat. Ale přátelství nám dává jako svobodné, nestranné vyjádření své lásky.“

 

 Pán Kršna říká v Bhagavadgítě: "Takový člověk mne vskutku zná jako konečný cíl obětí a pokání, jako velkého Pána všech světů, dobrodince a přítele všech tvorů. Takový člověk dojde věčného království míru."

 ,,Stává se, že se setkají dva neznámí lidé a okamžitou volbou svého srdce si přejí pomáhat jeden druhému. Uvažovali jste někdy o tom, že je to možné a jak k tomu dochází ? Tato vzájemná spontánní touha navázat s někým přátelství přichází přímo, skrze zákon daný samotným Bohem. V minulých životech se mezi dvěma dušemi nahromadily činy vzájemného přátelství a postupně vytvořily karmickou vazbu, která je k sobě neodolatelně přitahuje. A to tak dlouho, dokud je tento vztah chráněn před nákazou sobectví nebo připoutanosti k opačnému pohlaví; tak dlouho je čistý. Ale často bývá poskvrněn.“

,,Přátelství roste na stromě našich nejvnitřnějších citů, bývá však znehodnocováno negativními touhami a sobeckými činy. Přátelit se s někým pouze proto, že je hezký, bohatý, vlivný či že pro vás může něco udělat - to není přátelství.“

Výsledek obrázku pro přátelství

 ,,Chcete-li přitahovat opravdové přátele, musíte zlepšovat svou povahu a odstraňovat skvrny sobectví. Buďte duchovně pročištění a nesobečtí. Přátelství nemůžete najít všude. Některé lidi vídáte každý den a nemáte k nim vztah sounáležitosti, a u jiných cítíte, že se znáte odjakživa. Měli byste se snažit tuto vnitřní stopu rozpoznat a zachytit.“

 

,,Ať jste kdekoliv, vždy mějte oči otevřené, a cítíte-li k někomu přátelství v tomto ušlechtilém slova smyslu, rozviňte je, protože to je jistě nějaký váš přítel z minulého života. Máme mnoho přátel z minulých životů, ale tato přátelství se ještě nestala dokonalými. Je lepší začít budovat na základech již jednou položených než na písku náhodných známostí.“

 ,,Člověk lehce uvěří, že má mnoho přátel, dokud se necítí z jejich strany něčím zraněn, a pak je hluboce rozčarován. Mnoho lidí chybuje ve volbě svých přátel, nechává se svést jejich vnějším zjevem.“

 

Související obrázek

 ,,Jediná cesta, jak pravé přátele rozeznat, je více meditovat. Čím více budete meditovat, tím snáze rozpoznáte přátele ze své minulosti. Meditace probouzí spící vzpomínky na přátelství z minulých životů, která znovu uskutečníme.“

 

 ,,Mnoho lidí, které uvidíte ve své meditaci, později potkáte. Snažte se nacházet své přátele božskou cestou a jednoho dne zjistíte, že jste obklopeni skutečnými přáteli. Sami na sobě budete pociťovat přátelství samotného Boha skrze tyto opravdové lidi, kteří umějí dát sami sebe k dispozici božskému proudu a nepřerušovat jej. Skrze taková ryzí srdce k vám bude proudit Božské světlo přátelství. Přátelství by mělo existovat ve všech lidských vztazích - mezi rodiči a dětmi, muži a ženami, mezi muži navzájem a mezi ženami navzájem.“

 

 ,,Přátelství není ničím podmíněno. Je-li ve vás touha přátelit se s druhými, je to přítomnost Boha, kterého cítíte. Přátelství je dar od Boha. Bůh není uspokojen, vidí-li své lidské děti jen v roli rodičů a příbuzných. Přichází jako přítel, aby nám dal příležitost vyjádřit lásku svého srdce, která není ničím podmíněna. Budete-li se zdokonalovat ve svých vlastnostech a nacházet a překonávat své lidské slabosti a nedostatky, pak budete nacházet stále více přátel. Cožpak nebyli Ježíš, Kršna nebo Buddha opravdovými přáteli všech lidí ?“

 

Výsledek obrázku pro přátelství

 

,,Kdy jste schopni přesvědčit ostatní o své lásce ? Tehdy, jste-li si po prověření časem a mnoha zkušenostmi, kterými jste společně prošli, jisti, že váš přítel s vámi z celé duše cítí a vy stejným způsobem cítíte s ním, aniž by v tom byl stín nějakého zisku; když víte, že to vše je jen o božském pohledu ryzího přátelství. V takovém vztahu se ve vás bude zrcadlit Bůh.“

 ,,Dávejte své přátelství všem - tak jak to činí Bůh. Neuzamykejte je pouze do jednoho vztahu, ale postupně tento božský vztah rozšiřujte i na ostatní, kteří smýšlejí dobře. Pokusíte-li se navázat přátelství s člověkem, který myslí chybně, budete rozčarováni. Nejprve si vyberte lidi skutečně dobré a hodné a pak postupně rozšiřujte svůj okruh na ostatní, dokud nebudete schopni cítit přátelství ke všem a dokud nebudete moci jednou říci: "Jsem přítelem každého člověka, dokonce i svého nepřítele."

 

Výsledek obrázku pro přátelství

 

,,Ježíš cítil přátelství i k těm, kteří ho křižovali, a tak ve svých posledních okamžicích dokázal to, co vždy učil: "Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kteří vás proklínají, čiňte dobře těm, kteří vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vám škodí."

 ,,Pravé přátelství je božská láska. Je bezpodmínečná a trvalá. Krásně to vyjádřil Emerson v jedné své eseji: "Nejlepší dohoda, kterou se svým přítelem můžeme uzavřít, je - ať je mezi námi vždy pravda. Je úžasné procítit druhého a vědět o něm. Nemusím se s ním vidět, mluvit s ním nebo mu psát, nemusíme si posílat dárky na důkaz, že nezapomínáme. Já se spoléhám na něj a on na mne. A ať udělal cokoliv, vím, že si počínal správně."

 ,,S přítelem můžeme mluvit o všem a nemusíme se bát, že by neporozuměl či neměl pochopení. Ale přátelství nemůže vzniknout tam, kde je jen stín nějakých požadavků jednoho vůči druhému. Přátelství může vyrůstat pouze na základě svobody a duchovní rovnosti. A tak byste se ke každému měli chovat božským způsobem a s vědomím, že každý člověk je obrazem Boha.“

 ,,Vesmírné přátelství začíná doma. Jestliže máte ve své rodině někoho, s kým jste v harmonii, začněte u něho. Pak se snažte rozvíjet přátelství ve svém okolí, s někým, kdo má podobné ideály jako vy. Odstraňte všechny touhy zrozené ze sobectví. Potom pocítíte, jak vás na této cestě přátelství vede sám Bůh."

 

Výsledek obrázku pro přátelství

,,Rozvíjejte přátelství s dobrými lidmi. Skuteční přátelé nám jen zřídkakdy neporozumí, a když, tak jen na krátko. Když někdo zklame vaši důvěru, nevzdávejte se a dále ho milujte a doufejte, že se to spraví. Ale jestliže ten člověk ve své nevraživosti pokračuje a nechce přijmout ruku nabízenou k přátelství, pak je lépe se na čas stáhnout. Přátelství je velká, nesmírná síla. Je-li vaše touha po přátelství dostatečně silná, pak vás magnet přátelství svede dohromady s tím, kdo je stejně duchovně vyladěn jako vy, i kdyby žil na jiném kontinentu. Jen sobectví může ve vás tuto přitažlivost zničit. Sobečtí lidé nejsou schopni rozšiřovat a přijmout dobro v životě.“

,,Dávejme svou lásku všem. Modleme se, abychom potkali přátele z minulosti, zdokonalovali s nimi svá přátelství a nakonec byli schopni porozumět a ocenit přátelství se samotným Bohem. Dokud nebudeme skrze ducha přátelství spojeni se všemi jeho dětmi, nedosáhneme spojení s Ním. Pro mne není nikdo cizincem - jaký je to stav radosti a štěstí ! Ani největší nepřítel mne nemůže donutit, abych ho nechápal jako svého přítele. Získáte-li toto prozření, milujte prostě všechny stejně, víte, že každý člověk je dítětem vašeho Otce a láska, kterou cítíte ke všem bytostem, nikdy nepomine. Roste a zvětšuje se, až v lásce ke svým přátelům uskutečníte lásku k samotnému Bohu.“

 

 

,,Přátelství je dar, važme si ho !"    

 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP