Jdi na obsah Jdi na menu
 


Letokruhy na kmenech stromů - Ginkgo biloba - Strom hrdina - Stromy v krajině

25. 1. 2007

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Letokruhy na kmenech stromů

Obrazek

 ,,Když proběhla analýza stromových letokruhů, starých až sedm tisíc let, ukázalo se, že letokruhy na kmenech stromů z dávné minulosti, uchované v prastarých močálech, vykazují přibližně jednou za tisíc let minimální přírůstky. To by znamenalo, že příslušné roky byly mimořádně chladné či jinak nepříznivé. Nejtenčí letokruhy jsou datované do období kolem roku 540. Jejich nárůst je tak minimální, že se to už nedá vysvětlit pouze nepřízní počasí, neboť stromy musely tehdy projít téměř fyzickým poškozením. Obdobné výsledky z této doby pak přinesly rovněž výzkumy letokruhů v Německu, Finsku, v Severní i Jižní Americe a na Sibiři. Všechny letokruhů pocházejí z období mezi rokem 536 a 545."

Obrazek

,,Zdá se, že právě v tomto čase se muselo stát něco, co mělo globální dosah.“     Ludmilka

------------------------------------------------------------------------------------     

  ,,Nejstarším zachovaným a žijícím druhem stromů na světě je GINKO BILOBA."

,,Ginkgo biloba"

Obrazek

 

,,Nejstarším zachovaným a žijícím druhem stromů na světě je Ginkgo biloba - jinan dvoulaločný.

Jedna se o rostlinu starou cca 150 - 200 milionu let, kdy byly tyto stromy roztroušeny po celém světě. Tento strom je vlastně jehličnanem a je ve skutečnosti jediným stromem, který přežil ze skupiny rostlin primitivnějších než opravdové jehličnany."

 

,,Na území České republiky roste největší exemplář v Brně - tento jedinec je považován rovněž za jeden z největších stromů tohoto druhu v Evropě. Nejznámějším Jinanem je Ginkgo biloba "Pragense" rostoucí v botanické zahradě Karlovy university v Praze.“

Obrazek

,,První zmínka o přivezení Jinanu do naší vlasti pochází ze zámku v Hlubošti rok výsadby 1807. Tento strom se už nezachoval do dnešních dnů. Naštěstí bylo přivezeno více exemplářů jeden byl darován augustiniánskému opatství na Starém Brně - dnes památník Gregora Johanna Mendela na Mendlově náměstí. Tento Jinan jak se zdá oslaví zanedlouho své dvousté narozeniny v plné vitalitě a se svým obvodem 425 cm se již dávno zařadil mezi evropské velikány.“

Obrazek

,,Také bych vám moc přála, aby alespoň jeden z těch vašich nově vysazených jinanů, které se rozhodnete vysadít Vy sami, aby  se dožil takového stáří jako tento velikán, který si musí pamatovat otce genetiky Johanna Mendela.“     Ludmilka

 _______________________________________________________________________

  ,,Strom hrdina“

Obrazek

 ,,Titulem Strom hrdina chci upozornit na stromy, které s velkou statečností odolávají nepříznivým podmínkám způsobeným nezřídka lidskou činností."

 

V roce 2006 byl titul Strom hrdina udělen následujícím stromům :

Korkovník pana Kodýtka   

,,Korkovník se nachází v botanické zahradě v Bečově nad Teplou, kterou vybudoval zahradník vévody Jindřicha Beaufort-Spontin pan Kodýtek. Zahrada měla soupeřit ba předčít zahradnické umění vévodova tchána Emanuel Silva Tarouca, zakladatele průhonického parku a propagátor introdukce cizokrajných rostlin. V 80. letech 20. století došlo vzhledem k čtyřicetileté absolutní absenci péče nejen o strom, ale i celou sbírkovou zahradu k rozlomení dvoukmene a rozvrácení na dvě strany."

 

 Korozlucká líska

,,Příběh Korozlucké lísky se začal odehrávat na jižním svahu Jánského vrchu počátkem 19. století. Jakoby hlavním údělem této lísky bylo němě sledovat a s odstupem času dosvědčit nejen střídání jejích majitelů, politických systémů či myšlenkových postojů doby, ale být svědkem různých životních osudů a údělů zámečku. Líska rostoucí v zámecké zahradě v Korozlukách má letos 200. narozeniny, přežila devastaci zámečku a nyní přihlíží jeho rekonstrukci."

 

Třešeň v Huti sv.Antonie   

,,Třešeň jejíž stáří je odhadováno na 200 let, je pravděpodobně vzpomínkou na řemeslníka Rolínka, sochaře amatéra, který vytesal v Rudce u Kunštátu do piskovce Blanické rytíře a který vytesal i pískovcové sochy v bořitovském Chlumu, jež se nedaleko třešně nachází."

 

Dub v Novém Lískovci   

,,Nejstarší strom v brněnské městské části Nový Lískovec měl původně i své dvojče, to však bohužel vzalo za své při stavbě posledního panelového domu na Koniklecově ulici."

 

Olšovecký morušovník

 ,,Olšovecký morušovník je živou vzpomínkou na vlastence, historika a rodáka z Přerova  Franitška Struschka, jež se zasloužil o pěstování bource morušového v Přerově. Sám zakoupil 1000 jednoletých sazenic moruše, dovezl do Přerova a 2. 4. 1862 je rozdělil zdarma žákům škol, aby je vysadili na farské zahradě. Pokud tomu tak bylo (v Olšovci fara není) a sazenice byla opravdu jednoletá, pak má strom letos přesně 145 let."

 

 Neborský dub

,,Nejstarší a nejkrásnější dub v Neborech je ohrožen plánovanou stavbou rychlostní komunikace v obci. Tento strom by mohl být ušetřen tím, že by se krátký úsek trasy posunul do holých pastvin. Místní občané se o svůj strom bojí, v jejich obci není kromě stromů prakticky nic, na co by mohli být pyšní. Rozhodli se proto strom zachránit. Dub tak dal dohromady lidi, kteří žili léta blízko sebe a přesto vzdálení."

 

4 lípy v Brumově-Bylnici

 ,,Lípy lemující kašnu na náměstí valašského městečka nesou jména Wilson, Masaryk, Štefánik, poslední lípa byla nazvána lípou Svobody. Dnes jsou stromy neoznačené, přestože jsou spjaty s významnými historickými událostmi v době vzniku společného státu Čechů a Slováků v roce 1918. V říjnu letošního roku tomu bude už 88 let, co lípy zdobí brumovské náměstí a vzdorují povodním i lidské činnosti."

 

 ,,Příběhy stromů jsou často dojemné, jejich osud velmi tvrdý, stojí však dál. Zasluhují si naši pozornost a úctu.“     Ludmilka

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 ,,Stromy v krajině“

Obrazek

 ,,Rozptýlená zeleň, což je termín používaný v územním a krajinném plánování, v sobě zahrnuje jednotlivé dřeviny nebo jejich porosty rostoucí ve volné krajině rozptýleně, a to jak na zemědělské, tak i nezemědělské půdě. Mají různý původ, půdorys, prostorovou podobu a druhovou skladbu, v katastru nemovitostí přitom nejsou zapsány jako les ani zemědělská kultura. Ve starší odborné literatuře můžeme pro takovéto porosty nalézt označení nelesní nebo také mimolesní, roztroušená, rozvinutá, mozaikovitá či vysoká zeleň."

 

 ,,Dřeviny představují charakteristickou součást krajinné struktury, která vznikala v závislosti na způsobu dlouhodobého využívání území. Jsou nezbytnou součástí mnoha procesů probíhajících v krajině a úzce navazují na řadu přírodních, i člověkem vytvořených prvků v území. Spoluvytvářejí charakteristický obraz krajiny, ovlivňují její mikroklimatický režim, rekreační hodnotu, obyvatelnost, hygienické podmínky, stejně jako její biologickou i estetickou úroveň. Ovlivňují podmínky vedoucí k vodní i větrné erozi. Jsou nenahraditelným prvkem, který se významně podílí na zvyšování retenční schopnosti krajiny, tzn. schopnosti krajiny zadržet vodu."

 ,,Funkčnost dřevin a jejich porostů závisí zejména na jejich umístění a prostorovém uspořádání v území, druhové a věkové skladbě, výškové struktuře, kvalitě i množství.“     Ludmilka

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ