Jdi na obsah Jdi na menu
 


Až na věky věků - Ilumináti - Odstranění vědění o reinkarnaci

23. 3. 2009

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

,,NA ZAČÁTKU STÁLI SKUTEČNÍ OKULTNÍ ODBORNÍCI"

,,Až na věky věků“

Obrazek

,,V dobách středověku, kdy byla znalost písma velice vzácnou výjimkou, nemůžeme hledat nějaké široké lidové hnutí, i když to tak možná  v historii chvílemi vypadá. Listiny se mohly ztratit, jejich obsah mohl být zkomolen nebo propagandisticky upraven, svědectví vynucena a také impozantní soubory tvarových zářičů – KŘÍŽŮ– bylo možno zničit. A i přesto jejich trosky dokážou mluvit jasnou řečí.“

Obrazek

 Přečtěte si názor odborníka na slovo vzatého, dr.Wattse :

,,Podíváme-li se na půdorys katedrály, okamžitě si uvědomíme podobu kříže, stromu nebo lidské postavy. U paty je voda a v hlavě, kterou představuje kopule nebo apsida, je nebe. Cesta do křtitelnice k oltáři symbolizuje vzestup ducha k osvobození, odvod hmoty, do niž duch sestoupil při Stvoření a Vtělení. Odtud jde křížovou cestou, jejích čtrnáct zastavení je rozvěšeno na pilířích chrámové lodi, ke kněžišti ,,v hlavě“, které odpovídá symbolice ,,lotosu lebky“ nebo ,,slunci na obloze“, místu, kde se realizuje jednota lidského a božského. V kostele je tímto místem oltář, kde dochází k zázračné transsubstanciaci chleba a vína. Indická a křesťanská mytologie tu mají společný základ. Jako hadí síla ( kundalini ) lidského vědomí stoupá stromem páteře do slunce či lotosu v hlavě, kdy uskutečňuje své božství, tak věřící postupuje od křtu ke mši – svátostnému sjednocení, jež se odehrává ,, v hlavě kostela“, obrácené k východu, kde vychází slunce. Tato shoda symbolů je dále zdůrazněna tím, že i když se posvěcená hostie vystaví k uctívání, děje se to na oltáři v monstranci, jež je zlatým obrazem slunce. Jak křesťané tak Indové vědí, že astronomické slunce je jen symbol. V obou tradicích jsou slunce, oltář i monstrance pouhými symboly ,,centrálního bodu“, věčného okamžiku, kde lidské vědomí musí spočinout, má-li se osvobodit od času. V tomto smyslu jsou ohniskem ,,sluneční dveře“, jimiž vstupuje z času do věčnosti a pro než opět existují různé symboly jako štěrbina na temeni lebky, kudy podle indické mytologie odchází při smrti osvobozená duše, lucerna v chrámové kopuli, dvířka svatostánku na oltáři a východní okno v apsidě, kde by měl bát správně vyobrazen Kristus, vznášející se k nebi nebo panující ve slávě.“

Obrazek

 ,,Je běžným znakem, že východní okno odpovídající duchu má tvar kopí a je vysoké a úzké, tedy mužské, kdežto západní okno je kulatá rozeta, ženské, odpovídající pralátce, lunu stvoření. Celé chrámové budově je vzorem Kristus Pontifex, Kristus stavitel mostů, a to mezi nebem a zemí, duchem a tělem, vzdušnými výšinami a vodnatými hlubinami.“

Obrazek

 ,,Ještě pochybujete o tom, že na začátku stáli skuteční okultní odborníci ? A co mělo být jejich cílem ? Nic menšího než nesmrtelnost …“

 

,,Nesmrtelnost v pojetí křesťanských mágů“

 

 Obrazek

 ,,Materialisté mohou chápat nesmrtelnost několika způsoby, buď jako úplný nesmysl, prázdné slovo, které nemají svoji materiální podstatu, jako návnadu kněží, kteří slibem nesmrtelnosti obluzovali své ovečky, případně jako symbolické vyjádření toho, že dílo člověka přežívá v jeho dětech a následovnících. Mystici si tento pojem vykládají také po svém, někteří dokonce mluví o skutečné nesmrtelnosti duše či ducha …“

,,A tady jsme u cíle : Jestliže se život promítá každého z nás do patřičně tvarovaného PAMĚŤOVÉHO POLE, existuje pak kromě ,,fyzického těla“ i jeho odraz v PAMĚŤOVÉM POLI. A tento odraz  - můžeme mu třeba říkat ,,duše“ – pak může žít svým vlastním životem i po smrti toho, podle něhož se formovala, je tedy doslova ,,nesmrtelná“, v prostředí správně vytvořeného a formovaného PAMĚŤOVÉHO POLE, tedy v ,,ráji“ s dušemi dalších věřících, svatých a ,,andělů“.

,,Možná je to pouhá spekulace, jestliže to mágové kříže mysleli skutečně takhle ( a mnohé tomu nasvědčuje ), pak tedy klobouk dolů ! Mimochodem, zdá se, že celá akce má končit zcela jednoznačně – poslední bitvou, Armagedonem a v úplném závěru se počítá s důkladnou čistkou - ,,posledním soudem.“

Obrazek

 ,,Teď když už víme, o co vlastně šlo, můžeme se podívat na naše středověké dějiny z úplně jiného úhlu. Ukazuje se totiž, že se pod zdánlivě logickým průběhem historie stále skrývají fascinující tajuplné pochody." 

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

,,DŮLEŽITÉ INFORMACE !"

Obrazek

,,Ilumináti"

 

 Obrazek

,,IIuminace je filozofický termín používaný sv. Augustýnem a označující náhlé poznání a osvícení. První zmíňky se objevují už v 15. stol. u okultistů prohlašujících, že mají poznání z vyšších míst."
Organizace Iluminátů (Světlonošů) se stala silnou v Německu v druhé polovině 18. stol., kdy prof. Weishaupt propagoval teorii, že člověk je od přírody špatný a chová se dobře, jen když je k tomu donucen násilím a terorem. Vytvořil proto plán pro satanské hnutí (Lucifer = světlonoš), jehož členové měli úplatky, korupcí, vydíráním a hlavně lichvou rozvrátit dosud fungující světový pořádek a zbídačené a vyděšené lidstvo nahnat pod jednu světovládu vyvolených jestřábů, tj. konzumenty a otroky bez vlastní vůle. Ilumináti se s tímto záměrem infiltrovali do zednářských lóží, využili jejich bezvadně fungující tajné organizace a svůj program uskutečňují v celosvětovém měřítku až do dnes.
Organizace přijala do svých řad mnoho svobodných zednářů z různých stupňů.
Vzhledem k obrovskému množství informací souvisejících s tímto řádem jsem se rozhodl shrnout jejich činnost opravdu velmi stručně.
V jejích řadách byl např. Rotschild (prý i financoval francouzskou revoluci), Rockefeller, Goethe, Clinton a mnoho dalších významných osobností.
Pozn.
Pro toho, kdo nic neví o Rockefellerovi, tak bych uvedl příklady jeho vlivu. V podstatě měl pod kontrolou téměř celý ropný trh v USA, strategické rezervy USA atd. To co si přál, tak uskutečnil a měl téměř neomezenou moc. K dosažení svých cílů používal korupci, vraždy atd.
V podstatě lze říci, že v USA tato organizace ovlivňuje "chod země" a její politiku.
Ilumináti mají následující cíle:
1) založit jednu světovou vládu
2) ovládnout ekonomiku světa
3) způsobit války různými prostředky ve vybraných zemích, hladovění a choroby v zemích 3. světa. Smrt 3 mld. lidí do roku 2050, lidé jsou nazýváni neužitečnými jedlíky
4) oslabení morálky národů, demoralizace pracovníků v odborech masovou nezaměstnaností
5) způsobit úplná kolaps světové ekonomiky a úplný politický chaos
6) kontrolovat úplně zahraniční a domácí politiku USA
7) dát plnou podporu mnohonárodnostním organizacím jako OSN, mez. měnovému fondu, mezinár. soud ; místní instituce nechat méně účinné, tyto přesunout pod OSN
Vše má směřovat ke kontrole médií (TV, rádio), tisku, Holywoodu.
Ve středověku bojovala tato organizace proti Jezuitům. V roce 1785 byl řád zakázán a za příslušnost k řádu hrozila smrt.
Struktura řádu je následující. V čele stojí 5 členů, každému podléhá dalších 5 členů. Celkem tedy 30 lidí tvoří velkou radu."

 

,,DOPORUČUJI VÁM, ABY JSTE SI PŘEČETLI

TYTO ŘÁDKY S UVĚDOMĚNÍM !!!" 

 

,,Existuje video pod názvem ,,Tajný vesmír" - I.,II.,III. Toto jsou dokumenty, které nám přibližují okolnosti a přinášejí velké množství nepoznaných informací, které doopravdy existují o tajných projektech, UFO, Iluminátech a NASA. Doporučuji vám všem, kteří máte zájem se dozvědět něco bližšího a konkrétního o neidentifikovatelných objektech a také případech, které se staly během minulého století a poznat tak množství dějů a jmen s tvářemi těch, kteří doopravdy nám odepírají ony mnohaleté a nepřístupné informace. Určitě bude překvapeni tím, kdo se podílel na určitém vývoji války, na vesmírných projektech a kdo byli ti, jenž vynaložili své úsilí a vědomosti pro neblaho lidstva. Se zaujetím se jistě dostanete k informacím po mnoho let utajovaných a které nyní přinášejí světlo, aby nám osvětlili události pro nás i pro naše předky, kteří položili své životy, abychom my mohli tak poznat to pravé světlo světa v určitých bodech zdeformované, ulhané a neproniknutelné až do dnešních dnů. S poznáním a láskou vám všem, kteří hledáte a snažíte se přijít na kloub mnohaletým strastím našeho nedýchatelného života." 

 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

,,ODSTRANĚNÍ VĚDĚNÍ O REINKARNACI"

Obrazek

,,Když se křesťanství ve 4.století stálo římským státním náboženstvím, vznikla první dogmata, přičemž církevní články víry nevznikaly na základě vnitřní systematiky. Nebyly vypracovány platné věroučné pravdy, nýbrž původně byly vůdčími zásadami k odvrácení určitého chápání víry, které nebylo v souladu s církevními zájmy, a proto muselo být prohlášeno za bludné učení."

,,Oficiálně po koncilu v Niceji ( prvním velkém koncilu v dějinách církve ) v roce 325 - ale, jak soudíme, tak již mnohem dříve - začalo vědomé pozměňování nebo dokonce odstraňování nepohodlných nebo nepochopitelných míst v textech Nového zákona."

220px-p46.jpg

,,Církevní úřady úmyslně za tímto účelem zplnomocňovaly pověřené osoby - correctores -, aby psané texty ,,opravily" podle toho, co z hlediska vládců bylo správné. Je pravděpodobné, že v oněch dobách byla odstraněna mnohá místa Nového zákona, tykající se učení o reinkarnaci."

,,Tato praxe nebyla zastavena ani na následujících těch ekunemických koncilech - v Konstantinopoli - dnešním Istanbulu - 381, v Efezu - 431 a Chalcedonu - 451, ba naopak - Ježíši Kristu dávali stále jasnější podobu jediného spasitele našeho věku a každému ,,pravému" křesťanovi slibovali osvobození ze smrtelnosti materiálního těla, pouze skrze přijetí Krista - a jeho církve ! Tím bylo učení reinkarnace vůčihledně potlačeno, poněvadž pro ,,pravého" křesťana už nebylo vhodné (a ani žádoucí), až konečně na příštím, pátém koncilu (Konstantinopol - 553) bylo definitivně odstraněno."

,,Zjíšťujeme, že se vedly prudké spory o pravou víru a nešlo o blaho věřících, ale spíše o vedoucí roli a vliv církve. V dogmatech byly vyjádřeny v prvé řadě sobecké církevní zájmy."

Obrazek

  ,,Odstranění vědění o reinkarnaci pozorujeme z různých mocenskopolitických a egoisticko-lidských důvodů, které vzplály po smrti velkého raně křesťanského učence Órigena z Alexandrie (185 - 254). Byl považován za nejvyšší autorizu vůbec, spojovalo se ještě existující vědění o teinkarnaci stále více s jeho jménem."

,,V polovině 6.století došlo k události s těžkými následky, která se v konečném důsledku stala popudem k úplnému potlačení a odstranění učení o reinkarnaci z institucionalizovaného křesťanství."

,,NAVZDORY OBECNĚ ROZŠIŘENÉMU NÁZORU - KŘESŤANŮM OFICIÁLNĚ NENÍ ZAKÁZÁNO VĚŘIT V REINKARNACI, protože učení o reinakrnaci není pro křesťanství cizí, za to však církvi ANO !!!"

,,Později totiž bylo učení o reinkarnaci unovu na koncilu v Lyonu - 1274 a ve Florencii - 1439 co nejpřísněji odsouzeno. Potom byli přívrženci tohoto učení neúprosně pronásledováni a často dokonce popravováni. Nejznámějším příkladem je italský učenec a bývalý dominikanský mnich GIORDANO BRUNO (1548-1600). Za své filozofické doznání k učení o putování duší byl roku 1592 předvolán před křesťanský inkviziční soud, který ho po dlouhém věznění nakonec odsoudil k smrti upálením. Dne 17.února byl veřejně na Campo dei Fiori v Římě upálen na hranici."

,,Bylo uvedeno, že myšlenka reinkarnace je v rozporu s různými křesťanskými dogmaty, jako například s dogmatem zmrtvýchvstání těla nebo se základním učením, že v tomto životě se rozhoduje o spáse nebo záhubě člověka a že duše odchází bezprostředně po tomto pozemském životě buď do věčného nebe, nebo do věčného pekla."

,,Články víry odporující myšlence reinkarnace musely být teprve po jejim odstranění z církevního učení nově vytvořeny, aby se tím zaplnilo vzniklé teologické vakuum a aby se tím podpořilo stále více se prosazujíci se učení o jedinečnosti lidského života."

Obrazek

,,Tímto způsobem pokračovala církev nabyvší mezitím značnou moc ve své stratégii spočívající v tom, že teologickými frázemi a otevřeným vyhrožováním odbývala lidi, hledající odpověď na smysl utrpení a zdánlivou nespravedlnost Boha odkazem na ,,nevysvětlitelné tajemství" Boha, u něhož je nutno přestat klást otázky."

Vypsáno z knihy - Reinkarnace od spisovatele Ronalda Zurrera

K tématu
Odstranění vědění o reinkarnaci - 
napsal - Alladin 15.4.2014 

,,Tak tento článek je velmi zajímavý a dá se říci pravdivý. Skutečně došlo ke mnoha podvodům a mystifikacím. Co se týče oné biblické zápletky, velmi stručně, nicméně správně ji popisuje autor pod pseudonymem Petr Penguin ve svém textu Tajemství Amenti. V zásadě vznikla bible jako manipulační kodex se záměrem vytvořit dogma, konkurující přepisům originálních textů Jesheuy(chcete-li Ježíše) a jeho týmu mezi vzdělanými a zasvěcenými lidmi od blízkého východu, přes afriku až do indie, zabránit jejich šíření a nahradit je oním manipulačním kodexem( a ten dále silou prosazovat až do úplného odstranění a nahrazení všeho, co přináší pravdu o původu a historii lidského andělského rodu (nejen na této krásné planetě), o pravé povaze jevů nejen naší 3D reality. Tento cíl se nikdy úplně nezdařil, byť ozvláště evropa byla nalpňováním těchto záměrů zasažena nejvíce. Dalším cílem bylo s pomocí nové církve zajistit plnou kontrolu nejen nad tímto dramatem, ale s pomocí svého kodexu a jeho církve dále prohlubovat zotročení lidských bytostí. Ona těm tmářům byla pravda vždy nesmírně nebezpečná. Poté ještě „přitvrdili“ když přišli s novým, ještě agresívnějším gnostickým manipulačním dogmatem a souvisejícím kodexem-koránem. Bible a korán jsou dá se říci „sesterskými produkty“ jediné protilidské manipulační agendy illuminátských komunit. Časem pak byla vytvořena mimo dalších církví a kodexů i účelově stvořená nová víra-ateismus. Toto dogma pak má samozřejmě své „kodexy“ a dogmata. Je dobré si uvědomit, že lidská genetika reaguje na všechny vnější i vnitřní podněty, s nimiž se inkarnát setká. Doslova jsme to, co žijeme. V tomto kontextu pak je zřejmé, že šlo o další systémovou, řízenou manipulaci-degeneraci-mutaci lidského genomu. Cílem je vytvoření nevědomého víceúčelového otroka na aktuálně požadované úrovni. Dnes jsou i technologické možnosti illuminátské agendy poněkud jinde a finální zápletka tohoto času došla vyvrcholení. Lidé dostali novou šanci. Využijme jí !"

 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo