Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jehoviánské pečetě, skutečné vnitřní ukřižování Krista - Příprava dvanácti panen a mudrců

9. 10. 2010

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

,,Jehoviánské pečetě - skutečné vnitřní ukřižování Krista"

Obrazek 

,,Co tedy jsou Jehoviánské pečetě a jaký mají případně účinek na lidské tělo ?"

 

,,Pro odpovědi si musíme zajít do období 25 500 let před naším letopočtem !"

 

,,V této době došlo k zformování úsilí některých skupin Soupeřů ( zejména Plejádsko-Nibiruánských a Jehoviánských Anunnaků ) do agendy, která je známá jako tzv. Atlanská konspirace. Agenda této Atlanské konspirace je dodnes aktuální s tím, že právě v našem SAC 2000-2022 dojde k jejímu vyvrcholení."

 

,,V rámci této agendy, která stála v pozadí hlavního pádu Atlanské civilizace, přistoupili vítězní Soupeři k implementaci energetických implantátů do lidské morfogenetiky. Využili své znalosti lidské bio-energetiky a prostřednictvím těchto implantátů zamýšleli a dosáhli odpojení a i přesměrování energetických proudů v lidském těle z napojení na správnou Duchovní matrici, na jejich reverzní tzv. Fantomovou matrici ( mytologicky známou jako Hádes ). Tímto přesměrováním energetických, vitálních proudů v lidském těle, které šlo tehdy ruku v ruce i s připojením planetární mřížky k tomto jejich Fantomovému matrixu, dosáhli několika, pro inkarnované lidstvo, velmi neblahých důsledků."

 

Mezi ty nejdůležitější patří tyto :

A ) Zkrácení délky lidského života

 

B ) Omezení výkonnosti lidského mozku

 

C ) Poškození biologické DNA lidských ras T-2

 

D ) Prohloubení blokování v přístupu ke kolektivní rasové paměti

 

,,Právě pro tyto neblahé důsledky, byly implementace těchto implantátů pojmenována jako tzv. skutečné Vnitřní ukřižování Krista a následně genetické mutaci jako tzv. Šachová mutace."

 

,,Po technické stránce bylo toto vnitřní ukřižování zrealizováno v podobě sedmi frenkvenčních implantátů ( známých jako tzv. Jehoviánské pečtě ), kontrolujících bio-energetické dráhy v lidském těle ( axi-a-lines ) - meridiány, umístěných do devíti lokalit, všechny v levé části těla podél 7. meridiánu."

 

,,Tato Šachová mutace neobsahovala implementaci pouze výše zmíněných sedmi frekvenčních pěčetí, ale i několika desítek dalších menších implantátů, které dodenes blokují správný tok energií lidským tělem skrze všech 12 hlavních meridiánů. A tyto meridiány přímo korespondují s katara mřížkou, dimenzemi a čakrami !"

Obrazek

,,Vyjmenujeme si nyní pro upřesnění umístění těchto Jehoviánských pěčetí včetně data, kdy jsou opětovně připojovány k lidskou psychosomatiku ovlivňujícímu ,,vysílání" ze strany Soupeřů, což nám může pomoci v identifikaci našich případných, blíže nediagnostikovatelných obtíží či ,,vizí."

J-1 - Levá strana temene hlavy, opět aktivní od 5/2001

 

J-2 - Srdce, levá plíce, levé koleno ze zadu, opět aktivní od 5/2001

 

J-3 - Epifýza, opět aktivní od 7/2001

 

J-4 - Levá strana krku, šíje a lymfatický systém, opět aktivní od 1/2002

 

J-5 - Levé stehno zezadu, levá hýždě, opět aktivní od 1/2002

 

J-6 - Alta Major, Hypotalamus, levé rameno, opět aktivní od 9/2002

 

J-7 - Levá krční tepna, opět aktivní od 9/2002

 

,,Uvedené datumy korespondují s tím, kdy Soupeři aktivují příslušné reverzně kódované ovlivňování planetární mřížky s cílem udržet ji pod svoji kontrolou a neumožnit tak Strážcům, tuto kontrolu odstranit. I tato bitva je jedna z těch, které v dnešní době patří mezi ty neskutečné aktivity, které lze souhrně označit jedním slovem - Armagedon."

 

Samozřejmě se nabízí otázky - ,,Dá se s tím něco individuálně a svépomoci dělat ? Může jednotlivec konat něco, co by mu pomohlo se těchto implantátů zbavit ?"

 

,,Odpověď je ANO a právě v dnešní době je pomoc i relativmě jednoduchá ( rozhodně jednodušší, než se dostat k samotné znalosti o těchto věcech ). Svépomoc spočívá v praktikování bio-regeneračních, vizualizačně-energetických cvičení a prací s kristovskou D12 tzv. Maharickou energií."

 

,,Tato energie a technika je účinná právě proto, že se na Zemi, do našeho SAC 2000-2022 opětovně dostala po monoha a mnoha tisíciletích a je používana Strážci mj. i k bio-terapii zemské planetární mřížky a její bio-energetiky. Prostřednictvím této energie lze nejen rozpouštět diskutované Jehoviánské pečetě a léčitelské aplikace ve vztahu k druhým osobám. Konec konců, je to právě tato kristovská Maharická energie která, pokud se podaří ukotvit ji v pozemské bio-energetice v plné, 12-ti stupňové síle, bude tím konečným prostředkem, který bude schopen definitivně zbavit naši planetu a lidstvo ,,záškodnického psychotronického" vlivu Soupeřů."

Obrazek

Maharickou techniku naleznete na těchto stránkách :

 

(http://www.cestydusi.cz/view.php?nazevclanku=technika-stribrneho-stitu&cisloclanku=2007020010)

 

,,Po svolení autora jsem vypsala tyto informace z knihy Tajemství Amenti 1 aneb O čem to všechno je."

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

,,Příprava dvanácti panen“

18-pohled_z_karmelu.jpg

  Pohled z Karmelu 

,,Bylo soustředěno veškeré úsilí na přípravu jedné skupiny dívek tak, aby se jedna z nich mohla stát matkou Mesiáše. Všichni rodičové mladých dívek, kteří byli dokonalí svým tělem i duchem a kteří se rozhodli věnovat své děti této službě, přivedli tyto dívky do chrámu či školy na hoře Karmel. Z nich bylo vybráno dvanáct panen nejvhodnějších pro to, aby se staly prostředníky pro příchod Prince míru.“

,,Mezi nimi byla i Maria, čtyřletá holčička, dcera Anny. Anna byla svobodná žena, již tvrdila, že její dítě bylo počato nadpřirozeným způsobem. Toto tvrzení nebylo jednoznačně přijato a způsobilo pochyby, zdali by měla být Maria vybrána pro tento posvátný účel. Její duchovní i tělesná dokonalost však nakonec tyto pochybnosti převážila a Maria byla vybrána jako ,,jedna z dvanácti“ – jako představitelka dvanácti částí, jež tvoří Izrael a člověka.“

,,Příprava těchto dívek byla započata esejskými knězi, ještě když byly dětmi. A z vykopávek v Kumránu vyplývá, že členové esejské skupiny žili ve stanech či boudách, seskupených kolem společenského stavení, kde také vykonávali společně různé práce. Je tedy pravděpodobné, že i podobné uspořádání existovalo na Karmelu.“

,,Všechny činnosti dívek byly pečlivě řízeny. Jejich výchova se musela podle tohoto popisu podobat životu novicek v dnešních katolických klášterech.“

,,Spočívala ve cvičeních tělesných i duchovních s důrazem na pohlavní čistotu lásku a trpělivost, zvláštní pozornost byla věnována i příprava jejich jídel. Nebyly jim podávány kvašné nápoje a jídla byla připravována v souladu s doporučením Arona a Ra Ta v Egyptě. ( Ra Ta byl egyptský kněz, jenž se podílel na stavbě a provozu kláštera, určeného k tělesnému a duchovnímu rozvoji ).“

,,Tak během Mariina dětství byly realizovány přípravy těch, jež byly potencionálními prostřednicemi, skrze něž by mohl přijít milovaný syn, který by vyvedl lidstvo z temnoty.“

,,Přípravy mudrců"

  ,,Šalmar byl jedním z esejských a shromažďoval informace od učitelů z různých zemí. Byl jedním z mudrců a byl ve spojení s knězi v karmelské oblasti a byl seznámen ,,s učením skupin z Persie, Indie a Egypta.“ On a věštkyně Anna byli mezi těmi, kdož vybrali dvanáct panen pro jejich přípravu. Byli zde rovněž i ti, kteří přišli do Karmel z jiných zemí, aby s esejskými porovnali své vlastní poznatky. Mezi nimi byla i žena věštkyně jménem Zermada.“

,,Byla představitelkou duchovních učení Syroféničanů a studentkou astrologie již od svých raných let a rozvinula v sobě schopnost ,,interpretovat sny a předvídat budoucnost.“ Byla ve spojení s národy Dalekého východu. Když na jejich základě dospěla k přesvědčení, že k dlouho očekávaným změnám dojde ve Svaté zemi, podnikla tuto cestu a později se natrvalo usadila ve společenství esejů na Karmelu.“

,,Řada lidí z jiných zemí přišla do Svaté země, aby se poradila se Zermadou, zvláště když byly vyloženy záznamy či znaky známé i ,,moudrým mužům“ z Východu. Tito ,,moudří mužové“ přicházeli z ,,Persie, Indie a Egypta do Karmelu, aby se dozvěděli více o tom, co se mělo přihodit.“ Byli ,,hledači pravdy,“ ale byli také ti ,,kteří interpretovali pro druhé staré matematické vědomosti a učení z Persie z doby Zenda a Oga a Uhjltda.“ Byla to doba značného duchovního rozkvětu. V novém anglickém překladu Bible v příběhu narození Ježíše jsou tito ,,moudří mužové“ nazýváni spíše astrology než moudrými muži anebo magiky, což bylo jméno užívané pro učenou třídu kněží v Persii.“

,,Tito lidé studující astrologické a numerologické informace očekávali spolu s esejci zjevení či vizi. A k této události skutečně došlo. Byla v souladu s tradicemi, podle nichž k ni mělo dojít před zrozením Krista. Bylo to v době, kdy byl pro Marii vybrán manželů."

,,Výběr Marie jako ,,té, která se měla stát matkou vyvoleného“ byl oznámen andělem, když Marii bylo mezi dvanáctým až třináctým rokem ,,na schodech chrámu.“ Na tyto chrámové schody svítilo slunce, když vyvolené dívky přicházely na ranní bohoslužby. Když Maria vstoupila na poslední schod, zahřměl hrom a zablesklo se. Tu anděl vzal Marii za ruku a vedl ji k oltáři. Tak došlo k jejímu pověření, neboť Maria vedla v tento den ostatní dívky.“

,,Poté, co byla Maria zvolena jako prostředník pro příchod Mesiáše, byla oddělena od ostatních a pobývala v blízkosti těch, kteří byli zodpovědní za přípravu a výchovu dívek. Tato pozdější fáze její přípravy trvala přibližně čtyři roky.“

,,Pak, co nastala doba, během níž mělo podle starých proroctví dojít k jejich vyplnění, byla Maria provdána za Josefa.“

  Vypsáno z knihy Edgar Cayce - O Ježíši – Co Bible neříká od Anny Read

 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO