Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dimenze, frekvenční pásma, Nová Země a Převibrování

12. 10. 2009

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

,,Dimenze a frekvenční pásma“

Obrazek

 Abychom lépe jednotlivým frekvenčním pásmům porozuměli, chápejme je uspořádána od nejnižší frekvence po nejvyšší. Platí zde velmi podobné zákonitosti, jako u základní frekvence a harmonických složek elektromagnetického vlnění nebo zvuku. Změna v jedné složce se promítá i do ostatních složek. Nejnižší frekvenční pásmo odpovídá základnímu tónu. Základní tón určuje s větší systémovou prioritou chování ostatních (harmonických) částí ve spektru. V případě naší galaxie Mléčné dráhy je její celkové uspořádání devítidimenzionální, respektive 9+1, jak dále popíši. Jejím základním tónem tedy bude 1. dimenze (1D).

Obrazek

 Dimenze jsou rozděleny na dvě hřebenové skupiny: liché dimenze (teplokrevné) 1D, 3D, 5D, 7D, 9D a sudé dimenze (studenokrevné) 2D, 4D, 6D, 8D. Liché dimenze jsou tvořivé, teplokrevné, datové. Jsou místy, kde se příběhy odehrávají. Sudé dimenze jsou strukturální, studenokrevné, instrukční, servisní, řídící. Každá je přímo kompatibilní pouze ve své skupině. Dimenze nejsou rozdílné jen frekvencí, ale celkovou povahou. Je to podobné jako není stejný zvuk, rádiové vlny a fyzické světlo.

Obrazek

 Co a jak vnímáme určuje šířka pásma našeho vědomí. Vědomí je v současném normálním pozemském stavu velmi úzké. Jeho šířka pásma nepřekročí hranice 3D (viz obrázek). Např. ve spánku se celé vědomí posune výše, do 4D nebo dále, ale šířka pásma zůstane nezměněna. Jde-li pouze o posun, pak již ve spánku nevnímáme události ve 3D. Pokud rozšíříme šířku pásma, vnímáme v bdělém stavu souběžně více dimenzí. Např. 2D, 3D, 4D, 5D. K rozšíření šířky pásma vědomí dochází vlivem zvyšování vibrací a odemykáním světelných pečetí jedince (duchovním vývojem). Je-li tento vývoj přirozený, jedná se o trvalé rozšíření. Při násilném rozšiřování např. pomocí halucinogenních látek je efekt krátkodobý a nepřekročí hranice 4D.

 1. dimenze je tvořena krystalem 1D uprostřed jádra planety Země. Je to nejhustší forma hmoty. Vytváří protipól neprojevenému universu. Mezi neprojeveným universem a krystalem 1D je maximální rozdíl potenciálů. Ohraničuje tak celou škálu projevení. Kvantově vytváří potřebný tah, který akceleruje vzdalování ostatních uzlů mezi sebou. Je tedy akčním ústrojím systému při cestě do zapomnění (projevení se).

2. dimenze je tvořena jednotlivými živly Země, elementárními říšemi Země a telurickými proudy. Patří do studenokrevné skupiny dimenzí.

3. dimenze - náš fyzický svět. Je zde možný fyzický pohyb v prostoru a čase (subjekt se může pohybovat současně jen jedním směrem). Je zde spousta užitečných omezení, je to hlavní, nejodvážnější část projeveného universa. Pobyt ve 3D je v galaxii Mléčné dráhy považován za výjimečný zážitek.

4. dimenze - archetypální rovina (Astrální pláň). Je přímo nad fyzickou rovinou. Vše, co má být realizováno ve fyzické rovině 3D, musí nejprve existovat na této rovině 4D (postup: scénář, film). Pohyb je zde možný všemi směry současně. Patří sem např. i zvukové vlny, které se běžně vyskytují ve 3D (pohybují se ale podle 4D kritérií). 4D je řízena a spravována Anunaki, obyvateli planety Nibiru (poslední planeta naší Sluneční soustavy, perioda oběhu cca 3600 let).

5. dimenze - dimenze srdce, tvorba příběhů (modrá dimenze). Poslední dimenze bez omezení, směrem od neprojeveného universa. Všechny dimenze pod ní již mají příslušná omezení. Jestliže se ve 4D můžete pohybovat současně všemi směry, zde současně na všech místech již jste. 5D je řízena a spravována Plejáďany, sídlí na centrální hvězdě alcyonské spirály v M45, Alcyonu. Do této dimenze se člověk dostává po "smrti" (trvalé opuštění fyzického těla) známým tunelem. Ten vede z 3D přes 4D a vyústí v 5D. Tady začínáme sepisovat svůj další příběh.

6. dimenze - dimenze galaktické geometrie. Tato dimenze má na starosti vzájemný pohyb všech těles v galaxii, řízení jejich drah a sklonu os. 6D je řízena a spravována obyvateli hvězdy Sírius A. Na planetě Zemi je s nimi úzce spojena oblast v dolním Egyptě, komplex Gíza.

7. dimenze - dimenze fotonových svazků. Aby mohly být jednotlivé asynchronní ostrovy (uzly) v galaxii občas synchronizovány (upravována míra uspořádání), je zapotřebí synchronizačních dálnic v podobě fotonových svazků (pásů). Tyto svazky vycházejí z galaktického centra a tvoří podobně jako magnetické siločáry uzavřené okruhy. Některé hvězdy jsou v těchto svazcích umístěny trvale (např. Alcyon). Úprava míry uspořádání v uzlech se provádí změnou informačních potenciálů. Když narůstá míra chaosu v dané oblasti (uzlu), je to asynchronní projev. Opětnou synchronizací jednotlivých uzlů (se systémem) se chaos snižuje (např. vstupem uzlu do fotonového svazku). Jde o proces harmonizace, řád v uzlu narůstá. Pro takový uzel nastalo období "Zlatého věku".

Obrazek

8. dimenze - dimenze galaktické rady. Galaktická rada spravuje celou galaxii, sídlí v souhvězdí Orion.

9. dimenze - dimenze času (Tzolkin). 9D je umístěna v centrální černé díře galaxie. Černá díra má dvě kvantové úrovně. První úroveň 9D je v galaxii Mléčné dráhy a druhá úroveň (druhá strana černé díry) 10D spojuje galaxii Mléčné dráhy s ostatními galaxiemi. 10D je holografická mezigalaktická dálnice (obdoba 7D fotonových svazků uvnitř Mléčné dráhy).

Obrazek

Číselně vyšší dimenze spravuje nižší, komunikace a interakce mezi nimi však podléhá holografickým pravidlům.

Zdroj - Tenet Nosce

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

,,NOVÁ ZEMĚ !“

 

Obrazek

,,Zdravíme vás ! Opět k vám přicházíme, naši drazí ! Hovoříme o propojení vašeho zvyšujícího se uvědomění a srovnatelných změnách, které nyní probíhají ve vaší sluneční soustavě. Tyto změny jsou součástí rozsáhlých interdimenzionálních procesů, které objevují vaše fyzické Stvoření. Jak již víte, vaše sluneční soustava, jako jedna z mnoha třídimenzionálních realit, které existují ve fyzické realitě, vykazuje zvláštní řadu jevů. Když je taková realita transformovaná do jiné struktury, je nutné, aby byla tato realita široce přestavena jak vzhledově, tak i v základních řídících "pravidlech angažmá". Nejdramatičtější změnou ve vašem světě bude změna od dvou povrchových pólů k jednomu vnějšímu (stávající zemský "jižní pól") a jednomu vnitřnímu pólu, který bude umístěn v jádru planety (stávající "severní pól"). Podobným způsobem tento proces ovlivňuje též vaše slunce. Aby se to mohlo uskutečnit, musí nejprve nastat extrémní působení. Tato aktivita je zřejmá ve změnách probíhajících na vašem slunci i na jejích mnoha dceřiných světech.“

,,Abyste pochopili co se děje, podívejte se nejprve na základní dohody, které drží tuto realitu pohromadě. V průběhu několika posledních tisíciletí modifikoval božský plán trochu tento konsenzus, aby během určité doby mohly být pozměněny "pravidla angažmá" v této realitě. Jedním z hlavních vedlejších efektů této modifikace je současný nárůst uvědomění. Dalším efektem projevujícím se poslední dobou je zvýšení magnetických rezonačních hodnot a oslabení magnetického pole planety. To je jednou z hlavních příčin zvýšeného počtu silných zemětřesení a sopečné činnosti. Na slunci to vedlo k neočekávanému zvýšení slunečních skvrn. Tyto události jsou předzvěstí změn v magnetickém poli slunce. Vaši vědci sledující sluneční aktivitu zaznamenali neobvyklé zvýšení aktivity v šesti klíčových bodech. Těmi jsou sluneční magnetické póly, které se vyskytují v šířkách 19,5 stupně od každého pólu, v oblasti slunečního rovníku a v oblastech 19,5 stupně severně i jižně od rovníku. Podobné oblasti lze nalézt na mnoha světech sluneční soustavy.“

 

,,Abyste mohli lépe pochopit tyto události, představte si vaše slunce i její dceřiné světy jako energetické útvary, které se podobají třem propojeným 64 stěnným mnohostěnům, takže vytváří celkem 172 stěn. Kritické průsečíky se nacházejí v šesti oblastech o kterých jsme se zmiňovali. Normálně se tyto víry nacházejí 19,5 stupně jeden od druhého podél stejné zeměpisné délky. Energie, které vstupují, vystupují a udržují celý tvar jsou v těchto uzlech velmi zesílené. Naopak, vedlejší souřadnicové body se nalézají na šířkách 19,5 nebo 22 stupňů od těchto hlavních bodů. Dohromady tvoří tento systém podobnou síť jako meridiány v lidském těle, a vyrovnávají a udržují magnetické a elektrické procesy. Uprostřed těchto tří propojených mnohostěnů leží centrální bod neboli "jádro". Tento bod "řídí" celou soustavu. Aby mohl efektivně řídit, musí neustále komunikovat na nejvyšší možné úrovni a proto potřebuje vnitřní a vnější pól. Tyto "opačné" póly se vzájemně odpuzují a udržují systém na maximálním výkonu.“

 

,,Vaše současná realita využívá tříprvkový systém, který je velmi neefektivní a má tendenci zpomalovat až k zastavení. Tento systém se skládá ze dvou vnějších pólů a třetího, vnitřního ve středu. Centrální pól je neutrální. Tento systém je velmi neúčinný, ale umožňuje vašemu světu a slunečnímu systému pracovat ve velmi nízkých frekvenčních rozsazích. To bylo dříve nutné pro udržování vašeho systému. Nyní se vaše spirituální a fyzická těla spojují a vaše základní frekvence narůstá, čímž jsou umožněny změny ve vaší realitě. Tyto změny směřují k systému, který je mnohem produktivnější. Bude to vyžadovat přesun severního pólu dovnitř a jeho sjednocení se zemským jádrem. Následně se musí váš jižní pól rozprostřít po světě. Aby k tomu mohlo dojít, musí být oslabeno stávající magnetické pole a obvyklé cyklické "přehození" severního s jižním pólem musí být změněno. K tomu používá slunce svoji zvýšenou aktivitu jakožto kanálů, které přinášejí tyto změny.“

 

,,Obrovské množství vyvrhované, vysoce nabité hmoty do slunečního systému, blokuje obvyklé signály vyvolávající "přehození" pólů. Zařízení, které to způsobuje je umístěné ve vrchních vrstvách atmosféry Matky Země, kde velké zvýšení elektricky nabitých slunečních částic ruší normální interakci mezi oslabeným magnetickým polem a obvyklým malým navýšením slunečních částic. V kritickém bodě specifický typ negativně nabitých slunečních částic interferuje s magnetickým polem planety a způsobí opakované prohození pólů. Poté se znovu posílí geomagnetické pole. Postupem doby se opět oslabí a celý cyklus se opakuje. Od té doby, co velký počet pozitivně i negativně nabitých slunečních částic vstupuje do horních vrstev atmosféry je systém zahlcen. To ho nutí navrátit se do původního stavu (takzvaného "mono-polárního" modelu) a to je proces, který právě probíhá.“

 

,,Přihlédneme-li ke skutečnosti současného stavu, potenciální katastrofické "přehození" pólů, které vaši vědci předpovídali, je zažehnané. Místo toho se rychle blížíme k návratu do normálnějších podmínek. Tato procedura zanesla do vašeho slunečního systému veliký chaos. Jak se blížíte k bodu vlastního posunu k plnému vědomí, tak se i realita, která vás obklopuje, připravuje k finálním krokům, které budou zahrnovat změnu povrchu planety. Dva nové kontinenty se vynoří z moře. Polární ledové čepičky na pólech zmizí. Pacifický oceán se rozdělí na tři nová moře a z Atlantiku se stanou dvě další. Podnebí na celém povrchu bude subtropické po celý rok. Nebeská klenba se zformuje do dvou oddělených vrstev tvořících atmosféru.“

 

,,Změny na Zemi budou též zahrnovat "pád" mnoha pohoří. Objeví se nová vnitřní moře místo Rocky Mountains v Severní Americe a Himalájí v Asii. Sahara se opět stane součástí Atlantského oceánu. Z pouští v Malé Asii se opět stanou svěží louky a lesy, spojené řetězem jezer a řek. Austrálie pokvete od pobřeží k pobřeží nepopsatelnou nádherou s nekonečným množstvím bezpříkladných druhů fauny i flóry. Bujné africké tropy se změní na louky a subtropické lesy a uprostřed vyroste nové pohoří. Evropa se změní na nesmírně bujné lesy, občas přerušené loukou. Nové lesy vyrostou v Asii a Jižní Americe a Andy se změní na široké planiny končící v moři.“

 

,,Tato "nová Země" bude vypadat jako ta, kterou jste prapůvodně kolonizovali před téměř dvěma miliony lety. Bude to říše plná kouzla a neomezených možností. Ekosystém této říše bude velmi odlišný od toho, co vás nyní obklopuje; bude vykazovat nesmírné množství života s nekonečně rozličnými tvary, velikostmi a formami. Každý druh živočichů a rostlin bude ctít jeden druhého a budou vytvářet jedinečnou a nádhernou rovnováhu. Vaším úkolem bude udržovat tento překrásný svět, když zakusíte zrození nových znalostí. Z toho plynoucí moudrost použijete při zkoumání tohoto aspektu fyzické reality a při jeho přípravě na sjednocení s Nebesy. I když před vámi, drazí, leží ještě veliký kus práce, stále věříme, že máte patřičné schopnosti a že v tomto úkolu, kterým vás Nebesa milostivě obdařila, uspějete.“

 

,,Dnes jsme probírali změny, které se blíží. Jsou to kroky, které Nebesa vyžadují ke zformování nové reality a vaší transformaci na plně vědomé bytosti. Tento proces se blíží k bodu, kdy bude transformace zakončena. Žádáme vás, aby jste zůstali zaměření a měli důvěru v nevyhnutelný úspěch. Nyní odcházíme. Žehnáme vám, naši drazí ! Pamatujte si, že nekonečná Hojnost a Prosperita Nebes patří vám ! Amen.“

Obrazek

,,Selamat Gajun ! Selamat Ja !

( Síriansky Zůstávejte v Jednotě ! Zůstávejte v Radosti ! )

 

 Spirituální Hierarchie a Galaktická Federace prostřednictvím Sheldana Nidla

 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

,,Převibrování fyzického těla člověka ze 3. do 5.dimenze po splnění světelného poslání."

,,Živé lidské tělo zvyšuje frekvenci kmitání - vibrací atomů díky zvyšování láskyplnosti a tak se může definitívně přemístit do 5.dimenze planety Země."

Odkaz na PŘEVIBROVÁNÍ :

https://www.youtube.com/watch?v=pe0j9KEvYnA

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO