Jdi na obsah Jdi na menu
 


KNIHY - Poselství PLEJÁĎANŮ a Velký experiment, Mistři ascendentu

3. 11. 2008

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Poselství Plejáďanů - Původ a vývoj lidstva na Zemi - Meier Billy

,,Tato kniha se čte jako ten nejnapínavější a nejfantastičtější román science fiction, který kdy byl vydán."
,,Autor poutavě a přesvědčivě popisuje opravdový příběh svého života, který si snad ani nedokážeme představit. Od svého dětství pěstuje kontakty s Plejáďany na telepatické i fyzické úrovni. Plejáďané nám poskytují poučné informace o historii lidstva a Země, o povaze vesmíru a lidského vědomí. Autor srozumitelně vypráví o fenoménech jako létajících talířích, beamingu a časoprostorových skocích, které mohl prožít na vlastní kůži."
,,Billy Meier také vypráví o fascinujícím světě Plejáďanů s jeho technickými, kulturními, společenskými a uměleckými vymoženostmi."

Velký experiment - Wendy Kennedy, Tom Kenyon

,,Země představuje pozoruhodný experiment, kde je uložen genetický materiál z tisíců světů. Společně s tímto genetickým materiálem zde bylo zanecháno veškeré emoční kódování a zkušenosti těchto planet a druhů, které jsou základem pro Velký experiment. Existují další časové osy, v nichž tento experiment nebyl úspěšný. Ale vy, vaše verze, s níž vedeme tuto konverzaci, je úspěšná, a proto procházíte procesem vzestupu. Informace, které v této knize sdílíme, považujeme za nejvhodnější vibrační shodu pro stav, v němž se právě teď nacházíte. Zatímco poskytujeme informace, vždycky se díváme na vibrační úroveň většiny těch, u nichž předpokládáme, že text budou číst. Děláme to proto, abychom vám poskytli verzi pravdy, jež vám nejlépe poslouží k získání přístupu k vašemu nejvyššímu potenciálu. Jsme opravdu nadšení, že se pouštíte na tuto cestu! Toto okno v čase oplývá úžasným potenciálem, jenž je limitován pouze vaší představivostí. Největší výzvou pro vás bude zbavit se zábran způsobených vašimi hodnoceními a přesvědčeními. Vězte, že je možné cokoliv. A o tom všem je vzestup. Jakmile zjistíte, že navzdory všemu „negativnímu“, hrám či manipulacím – jste to vy, kdo je tvůrcem bytí, můžete změnit svou verzi reality. A pokud vás bude dost, kdo se rozhodnou pro jinou verzi skutečnosti, pak se vytvoří zcela nová časová osa, kterou následují změny v současných událostech. A to všechno vede k úplně novému světu. Takže – zbývá udělat pouze jednu věc: Sněte svůj nejkrásnější sen!"

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Zde můžete zhlédnout ve vyobrazení Mistry ascendentu, kteří mají velký vliv ve vesmíru."

PŘEDSTAVUJÍ SE VÁM - Mistři ascendentu

,,Zde můžete zhlédnout ve vyobrazení Mistry ascendentu, kteří mají velký vliv ve vesmíru."

Zadejte:

https://www.youtube.com/watch?v=GDTQDug34vU

https://www.youtube.com/watch?v=S5N2ORwuQ8k

http://cestasramonou.cz/wp-content/uploads/2016/12/Lord-Maitreya.jpg

Mistr Lord MAITREYA

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

,,Vesmírné bytosti – Duchovní Mistři“

 

,,EL MORYA - vystoupený mistr“

 

Obrazek

  ,,V duchovních sférách se nachází množství pomocníků, kteří mají za úkol doprovázet dění celého kosmu a přispět k naplnění původního plánu. K těmto bytostem patří andělé, archandělé, elohimové, vysoce vyspělé duše a my vystoupení mistři, kteří jsme žili pozemským životem stejně jako vy."

,,Snažili jsme se za našeho pozemského života silně působit na dění kolem a věci měnit směrem k lepšímu. Bohužel i my samotní jsme často selhali. Způsob selhání nelpěl na nás samotných, nýbrž na světových událostech, vývoji, myšlení, náboženství a lidech samotných, kteří nám postavili hranice působeni. Snažíme se přesto dále působit z naší duchovní roviny, abychom zabránili negativnímu působení minulosti i přítomnosti, které by mohly vést k totálnímu zničení Země."

 

,,Právě v současnosti je nutné pracovat na záchraně této planety a je nepodstatné ze které duchovni úrovně pomoc přijde. Samozřejmě je to pro nás jednodušší, ale vy jste na sebe vzali tělesnou podobu, aby jste mohli přímo působit na místě dění jako nositele světla. Jetě v duchovní sféře, před vstupem do tělesné podoby jste byli vyškoleni v tomto kosmickém díle. Vzali jste na sebe nelehký úkol jelikož přinášíte Světlo a paralelně zpracováváte vaši karmu, což vám vaši cestu neulehčuje."

,,Pro nás, duchovní bytosti není nic důležitějšího než vyhledávat dialog s člověkem, podat mu pomocnou ruku, aby získal jistotu a ocenění pro komunikaci s námi. Následně vytváříme základ k vzájemné důvěře, klidu a uvolnění. Na tomto bude vystavěna cesta úspěchu a naplnění a všichni zúčastnění dojdou ke spokojenosti. My, duchovní mistři, působíme v duchu kolektivní spokojenosti, bez nátlaku, vyžadování podřízenosti; svobodná vůle je tím nejvyšším přikázáním. Nikomu nebude nic nařízeno, ne, vše bude probíhat pouhým doprovodem a upozorňováním na správný směr cesty, tak jako jsou děti láskyplně doprovázeny jejich rodiči. Dítě má být vedeno, nikoliv vychováváno."

 

Reinkarnace (znovuvtělování)

,,Reinkarnace je jediné a pravé logické vysvětlení pro nespočetné a zjevné nespravedlnosti, které zjistíte při pozorování těžkých osudů jistých osob, vyznačujících se často dobrotou a vzácným charakterem, zatímco osoby, které zveme špatnými, se těší šťastnému životu! Můžete být ujištěni, že zde nejde o nedostatek Boží pozornosti, nýbrž že se jedná o právě vysvětlený zákon akce a reakce, který nemilosrdnou rukou, v kteroukoliv hodinu, na kterémkoliv místě vstupuje v platnost."

,,Proto je také velmi důležité, jak každé individuum reaguje v průběhu různých situací, protože jedině tímto je ovlivňována kvalita jeho života v budoucnosti. Jestliže někdo je schopen neutralizovat svoje chyby, jestliže on sám chce pomoci a sloužit svému bližnímu a tím navěky rozpustit nahromaděné zlo, pak může být osvobozen od své viny. Pakliže ovšem individuum není schopno tyto změny ve svém životě provést, pak průběh jeho inkarnací je stále více zapeklitý a jedině učební čas mezi jednotlivými životy a možnost neustálého vtělování mu přináší naději k harmonizaci svých vin."

,,Většina lidí je sbližována v reikarnacích za jediným účelem – rozpuštění vin neboli hříchů z minulosti. Pakliže mezi některými osobami vládne láskyplná přitažlivost a harmonie, vyplývá z toho, že v minulosti v jiných epochách již existovalo harmonické spojení mezi nimi, společně i pracovaly, a proto byly i tentokrát spojeny, aby toto harmonické soužití mohly vyzařovat a dávat k dispozici těm, kdo ho mohou využít."

,,Pakliže při setkání s cizí osobou v nás bezdůvodně vzniká pocit odporu, či bez jakéhokoliv důvodu zaujímáme obranný postoj, jedná se o vzpomínky na nepříjemné zážitky spojené s minulostí."

,,Bůh je Bohem Lásky, plný dobroty, který by nikdy nevybavil polovinu svých dětí krásou, láskou, hojností a vším ostatním dobrem, zatímco druhou polovinu by vybavil pouze nemocemi, neštěstím, utrpením a jinými negativními stránkami života! Dobří a správní rodiče nikdy nedělají rozdíly mezi svými dětmi a je samozřejmé, že náš dobrotivý Stvořitel by toho také nikdy nebyl schopen!"

,,Představte si například dva mladé lidi. Jeden z nich se narodil v dobré rodině, s vysokou pozicí ve společnosti, obdržel dobrotivé rodiče a stal se uvědomělým občanem, zatímco druhý je synem rozhádaných chudých rodičů, žijícími na okraji společnosti, je neustále nemocen a již v brzkém mládí má úzký kontakt s nízkými elementy a skončí svoji existenci ve vězení. Na první pohled zhodnocení těchto dvou životů ukazuje obrovskou nespravedlnost pro neznalce Božích zákonů! Ovšem ten, kdo z těchto dvou žil těžší život, sklízel pouze to, co v předcházejících inkarnacích zaséval a živil!"

,,Ten druhý z těch dvou, který měl zájem o dobro, chtěl následovat Boží Hlas, který v tolika svých životech již slyšel, žil ve svých bývalých existencích v souladu s hlasem svědomí a moudrosti, stavěl a vytvářel krok za krokem, kousek po kousku dobrý osud, který nyní mohl prožít a který ve srovnání s osudem toho druhého mladého člověka vypadal tak nespravedlivě."

,,Ovšem i ten druhý obdržel, tak jako předešlý mladý člověk, Boží Hlas (neboť Bůh působí v každém lidském srdci) a jeho volání, ale reagoval na ně právě opačně. Nechtěl tento Hlas znát a také ve své minulosti vykonával vědomě zlo, a tak krok za krokem, kousek po kousku si budoval své negativní karma, které byl nucen nyní prožívat. – A co učiní z tohoto posledního života, co z něj vytěží, to rozhodne, zda jeho viny budou vymazány, či zda budou pokračovat a zda se k nim nahromadí ještě více. Neboť od Boha přichází jen dobro. Veškeré neštěstí je dílo člověka, není absolutně vůlí Boží, aby někteří z Jeho synů trpěli, nýbrž tito pouze sklízí ovoce špatně užitých životních energií, které Bůh všem propůjčuje."

,,Toto hromadění lidského utrpení a bídy se děje již miliony let a kdyby neexistovaly způsoby, jak mírnit tyto ničivé původy, pak sklizeň tohoto veškerého nahromaděného zla by byla přímo katastrofální. Jsou požehnaní ti, kteří znají a používají Boží nástroj, který mají k dispozici."

,,Je úžasnou úlevou a útěchou znát pravdu a skutečnost, že Boží odpuštění za všechny tyto dalekosáhlé přestupky je pro každou jednotlivou osobu, která si to opravdu z hloubi srdce přeje, vždy připraveno!"

,,Vám již delší dobu známé „věčné zatracení“, které bylo rozšířeno mezi lidmi, aby v nich vzbudilo pověrčivost, hrůzu a slepou oddanost, je LŽIVÉ!"

,,Pro každou chybu, pro každý hřích a pro každý původ nečistot a slabostí existuje jistá cesta, jistý způsob, jak transformovat neboli zmírnit tyto chyby a jak se od nich osvobodit. Je to každodenní užití fialového ohně lásky a transformace!"

 

Duchovní kmotři a ručitelé

 

Obrazek

Nanebevzetý Mistr Kuthumi  nebo někdo z jeho zástupců, doprovází všechny mladé, kteří v raném věku opustili svá fyzická těla a poskytuje jim svou veškerou oporu.

 

Obrazek

 

Nanebevzetý Mistr El Morya je duchovním kmotrem všem těm, kteří ve svém životě zastupovali místa ve vládě a to i těm, kteří chybovali ve své práci.

 

Obrazek

 Nanebevzetý Mistr Paolo Veneziano pomáhá všem, kteří pracovali ve prospěch míru a bratrství mezi lidmi.

 

Obrazek

 Nanebevzetý Mistr Serapis Bey věnuje svoji ochranu umělcům, hudebníkům, architektům a inženýrům.

 

Obrazek

 Nanebevzetý Mistr Hilarion je ochráncem a pomocníkem všech lékařů, vědců, nemocničního personálu a všech nevěřících.

Obrazek 

Nanebevzetý Mistr Ježíš se stará o všechny, kteří sloužili v jeho jménu v jakékoliv církvi.

 

Obrazek

 Nanebevzetý Mistr Saint Germain je ochráncem všech, kteří, ať vědomě či nevědomě, se věnovali a podporovali věc svobody a to ať v oblasti politiky, církve, či mezilidských vztahů.

 

Nanebevzetý Mistr Ježíš říká :

 

Milovaní synové a dcery Boží, přináším vám moje vítězné Nanebevzetí! To všechno, co jsem Já ve fyzickém těle, podobném tomu, které užíváte, vykonal a dosáhl, nebyl zázrak! Podobný cíl je určen pro každého z vás, pro každou bytost na této planetě.

 

Moje úsilí předvést lidskému zraku Kristovu Dokonalost – má být příkladem každému synovi a dceři této planety a zároveň pobídkou ke snaze dosáhnout stejného výsledku, jako byl můj! Jedna z velkých chyb, které nechali upadnout křesťanskou dispansaci do bahna, byla – uznat jen Mě, pouze Mě, právo být Synem Božím, zatímco ostatní Boží děti jsou zavrhovány! Potom, co jsme konečně dosáhli období Osvícení, bylo možno tento špatný názor změnit (objasnit) a tak napravit neplodné a špatné lidské myšlení.

 

A tak energickou a rozhodnou silou se mohla otevřít brána duchovní cesty lidstva a mohlo se rozšířit poznání, že realizace Kristovy Přítomnosti nebyla umožněna jen a pouze mojí skromné bytosti, ale také všem ostatním.

 

Už dávno před mým vstupem do poslední inkarnace, mnoho jiných bytostí již dosáhlo úplného Mistrovství realizace Kristovy Přítomnosti. Tito naši Bratři svojí schopností zvýšit vibraci svých nižších těl dosáhli Vítězství – Ascensao. V křesťanské dispenzaci jsem měl jedinečnou příležitost manifestovat Ascensao, jaká se uskutečňuje každé jaro přirozenou cestou bez námahy v Říši přírody.

 

Mým úkolem bylo přinést do zemské substance Přítomnost Boží, která mě stvořila, rozvinout ji uvnitř člověka (ve Mně) a ukončit tak vývojový cyklus Bůh → člověk → člověk + Boží přítomnost → člověk + Boží přítomnost + Bůh.

 

Pro každého tvora Božího – ať je to anděl, déva, serafín nebo člověk – existuje model dokonalosti. Pro člověka se tento model jmenuje individualizace Boží Přítomnosti „Já jsem“. Boží model dokonalosti je formován z živoucího Světla a nesmrtelnost je zaručena sestoupením Trojplamene Života do srdce.

 

V tomto Plameni je zahrnuta jak inteligence, tak i vědomí. Také reprezentanti menší životní kategorie (např. květiny) mají svůj Boží model, který je udržován dévy.

 

Představíme si, že jeden z nich má zajistit život jedné narcisky. Model je utvořen v jeho myšlenkách a citech ve vnitřní sféře tzv. primitivní substancí Světla, posílené tlakem elementárního života a zakotvena v poupěti květu. Déva svým dechem a svojí životní esencí uvede rostlinné embryo spolu s Božím modelem, který je přítomen v poupěti, do propuknutí a manifestace dokonalé imitace květiny (Božího plánu), čímž se stane vyjádření tohoto modelu narcisky viditelným.

 

Vy všichni, mojí misionáři na Zemi, byste Mě poctili, kdybyste si prostudovali a prodebatovali tento příklad vývoje, který jsem vám právě podal. Dojdete pak zákonitě k závěru, že každý narcis či jakýkoliv jiný keř nebo strom, co poslušně a přirozeně sleduje svůj Boží model ve své vývojové říši (Přírodě), vlastně vykonává stejnou cestu jakou i Já jsem vykonal v mém fyzickém těle, v mé vývojové říši, a kterou také vy, stejně jako ostatní, budete muset realizovat!

 

Uvnitř vaší Boží Přítomnosti „Já Jsem“ vlastníte svůj Boží plán a váš vývojový model. Byli jste stvořeni a vysláni ze srdce svých Božích rodičů. Někteří přišli z Kosmického srdce Alfy a Omegy, druzí z Isis a Osiris, jiní z Apolla a Diany nebo možná od Krišna a Sofia. Mnozí z vás přišli od Helia a Vesty.

 

Vaše individualizace Boží Přítomnosti „Já Jsem“ byla stvořena k obrazu a podobnosti vašich Božích rodičů. Váš Trojplamen vám byl dán z Jejich Srdcí a kolem tohoto Plamene vzniklo ze substance Kosmického Světla nádherné elektronické tělo. Později část tohoto Plamene se promítla do vašeho vnějšího fyzického světa. Přináší si tedy každý z vás aspekt, semínko Božství vašeho vlastního Boha, tak jak poupátko v našem předešlém případě obsahuje model narcisky.

 

Myslíte, že máte menší hodnotu jak poupátko této květiny, které přináší v sobě kvalitu a určení své bytosti? Či jste horší, jak list stromu, jste něco míň jako malé kuřátko, které prorazí skořápku vejce a věrně sleduje model svých rodičů?

 

Ó, to jistě ne! Vy jste mnohem důležitější! Neboť vy vlastníte něco, co není dáno v Říši přírody! Vlastníte Svobodnou Vůli! Špatným užitím této svobodné vůle jste zavrhli Boha, který žije ve vašich srdcích a tím jste nedovolili úplné rozvinutí vaší Boží Dokonalosti.

 

Čas od času různé bytosti z vnitřních sfér vám byly zasílány přes bránu fyzického zrození, aby vám všem byla ukázána cesta Mistrovství a duchovního vývoje, úplného rozvinutí květiny v „Kristu“.

 

Jako „druhý příchod Krista“ má být chápáno probuzení synů a dcer planety a vítězná manifestace Božího plánu, vyvýšením svého vědomí – svojí Ascensao. Toto bylo také mým úkolem a mým posláním. Proto jsem přišel na Zemi, z toho důvodu bylo nutné projít každou zkušenost života na Zemi, až do deformace mého fyzického těla. Dopustil jsem toto, aby tak mohla být dokázána nesmrtelnost a Božství Syna Člověka.

 Tenet Nosce

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM