Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na ZEMI nastává zázrak - Rodí se u nás na Zemi děti jiné rasy!

19. 6. 2007

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Na Zemi nastává zázrak“

 

Kdysi dávno se konalo galaktické shromáždění, na které dostal po­zvání bezpočet světelných bytostí: děti Slunce, okřídlení andělé, slu­neční běžci, bojovníci duhy a další světelné bytosti z mnoha hvězd­ných systémů. Tento velký okruh světelných bytostí se sešel z daleka široka.

Ve stanovené chvíli se dostavil Velký Duch, Láska krouží­cích galaxií, který všechny požehnal nebeským světlem a pronesl ta­to slova:

„Zvu vás k inkarnaci ve světě, v němž se má odehrát velká trans­formace. Kdo vyslyší mé volání, bude pomáhat při evoluci planety, kde doposud vládne iluze strachu a oddělení. Volám všechny, kdo mají potřebné vlohy a schopnosti, aby ztělesňováním a pěstováním lásky pracovali na Zemi jako moji vyslanci a zvýšili a transformova­li její frekvence. V tomto mýtu budete tvůrci nové skutečnosti, sku­tečnosti nové oktávy."

 

Velký Duch pak pokračoval:

„Na předchozích výpravách jste všichni osvědčili své navigační umění, orientační smysl a cit, schop­nost probudit své vědomí a vyladit své srdce k pobídkám čisté lásky a milosrdné služby. Jako sluneční běžci a světlonoši jste již dokáza­li, že umíte držet pochodeň vysoko. Zvu vás tedy k hromadné inkar­naci mezi lid na Zemi, abyste pomohli Gáie a jejím dětem při trans­formaci."

„Součástí tohoto plánu je, Že budete zahaleni závojem zapomně­ní," pokračoval Velký duch.

„Až se vsak rozpomenete na pocit dětské nevinnosti a důvěry, stanete se katalyzátorem tohoto cyklu zasvě­cení na Zemi. Inkarnace budou probíhat strategicky, Často v oblas­tech planety s největší hustotou vibrací. U některých z vás možná toto oddělení od lásky, které je však jenom iluzí, vyvolá pocity bez­naděje, nedostatku podpory a odcizení. Přijmete-li však svůj lidský úděl, vaše láska transformuje hlubiny duality a vaše světlo bude po­vzbuzením pro ostatní."

Obrazek

,,Účast na této výpravě je naprosto dobrovolná. Měli byste však vě­dět, že transformace na Zemi je neobyčejně vzácnou příležitostí, jak zhodnotit všechno, čím jste během mnoha inkarnaci byli, a učinit kvantový skok ve vědomí. Je tedy na vás, jestli se rozhodnete spolu s planetou Zemí a jejími dětmi zúčastnit se oslav, ke kterým dojde po transformaci!"

,,Tak promluvil Stvořitel, který je světlem vířivých galaxií. A tak se stalo, že světelné bytosti, které vytvořily bezpočet spojenectví, spol­ků a rad, se rozhodly k inkarnaci na planetě Zemi, aby pomohly při této rozhodující události, při probuzení planetárního snu. Plán pro­buzení těchto bytostí z iluze oddělení a závoje zapomnění, které se na Zemi tak často vyskytuje, obsahoval i bezpečnostní opatření. Zástupci světla se totiž před cestou na Zemi dohodli, že si své poslá­ní budou navzájem připomínat. Tyto bytosti z hvězd se proto vyba­vily různými kódy - zvuky, barvami, světly, obrazy, slovy a symbo-!ly -, vibrační rezonancí, aby na svůj závazek světlu nezapomněly. Podle dohody se tyto kódy měly vyskytovat v různých formách; ve vizionářském výtvarném umění a hudbě, v pronikavém pohledu z očí do očí, v řeči a pocitech - ve všem, co vyvolává hlubokou touhu po probuzení a uskutečnění lásky."

,,A tak se tedy nyní, děti Slunce, koupete ve vodách rozpomenutí a připravujete se jako bojovníci duhy splnit slib, který je obsahem nového i pradávného mýtu. Tím, že přinášíte na Zemi lásku, rozta­hujete plášť bohů, vysíláte léčivé a láskyplné vlny do těla Země, kte­rá po nich dychtivě touží. Objevíte-li své poslání v této době, probu­dí se i vaše vlohy a mohou dávat sílu jiným. S pomocí smíchu, pís­ně, tance, humoru, radosti, důvěry a lásky vytváříte mohutnou trans­formační vlnu, jejíž silou se rozpadne starý mýtus duality a odděle­ní a nastane zázrak jednoty a míru na Zemi."

Obrazek

,,Své vlohy používejte ve prospěch Gáie. V prudkém výbuchu svět­la vystoupí Gáia se svými dětmi, oděnými do světelného roucha, vzhůru, a své místo mezi hvězdami znovu nalezne nebeské těleso lásky a světla! Mytické volání již zaznělo. Velká výprava začala."

,,Pro­buďte se, bojovníci duhy, sluneční běžci, světelné bytosti z galaktic­kých aliancí, federací a rad! Vy, pradávní chodci po nebi, nejvíce obdarujete Zemi tak, když se rozpomenete na svou podstatu. Po­chybnosti nechtě stranou. Jste božské děti Slunce. Jděte tam, kam vás srdce táhne, a podělte se o své úžasné dary. Odevzdejte se kouz­lu a světlu. Na Zemi nastává zázrak. Nezapomeňte, že zde tančíme a zpíváme pro Jedno Srdce."

 

Převzato z mýtického volání

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

,,Rodí se u nás na Zemi děti jiné rasy!"

Zadejte :

https://www.youtube.com/watch?v=FOmAyxGzYkQ

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo