Jdi na obsah Jdi na menu
 


Byl MOJŽÍŠ egyptským faraónem? - Dávné mnichovo PROROCTVÍ - SKLENĚNÉ TUNELY, kdo je stavěl a jak?

27. 9. 2015

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Byl MOJŽÍŠ egyptským faraónem?

,,Občas se stává, že renomovaný vědec „zabrousí“ do zcela jiného vědního oboru, než je jeho vlastní. Takový případ se stal slavnému psychiatrovi Sigmundu Freudovi, když těsně před úmrtím v roce 1939 vydal v New Yorku knihu Mojžíš a monoteismus. Kniha vzbudila mimořádný rozruch, který však už byl čtyřiaosmdesátiletému na smrt nemocnému vědci jistě zcela lhostejný. Podívejme se, oč vlastně šlo."

,,Freud přicházel s velmi originálním názorem, že biblický Mojžíš ve skutečnosti „zastával postavení rádce faraona Achnatona“. Tento faraon - náboženský reformátor - dočasně nahradil stovky egyptských bohů jediným bohem Atonem, bohem životodárného slunce, respektive Atona nadřadil všem ostatním bohům. Mojžíš měl být podle Freudova výkladu jeho pravou rukou."

,,Podle proslulého rakouského psychiatra poté, co Achnaton asi v roce 1336 př. n. l. zemřel a po krátké vládě faraona Smenchkare usedl na trůn Tutanchamon, Mojžíš se nehodlal smířit se zavržením Atona a návratem k původnímu náboženství."

„…Zklamán a osamocen ve víru událostí se pak obrátil k cizincům – Izraelitům – pobývajícím v Egyptě“. Přijal je za svůj národ a Izraelité od něho převzali monoteistickou koncepci jediného boha. Mojžíš se tak stal v menšině Izraelitů nejen hlasatelem nové víry v jediného boha, přičemž jméno Aton se změnilo na Jahve, ale i jejím předákem, byť sám nebyl židovského původu. A nakonec v jejich čele opustil Egypt."

,,Je Freudovo tvrzení vůbec v něčem pravděpodobné? Současný britský spisovatel a náboženský badatel Robert Feather souhlasně tvrdí: „Detailní analýzy tóry, talmudu a midraše mě dovedly k závěru, že Mojžíš se nejen narodil a byl vychován jako Egypťan, ale že to byl ve skutečnosti egyptský princ – syn z královského rodu.“

Mojžíš se podle Bible narodil právě v době, kdy nejmenovaný faraon nařídil všechny novorozené egyptské chlapce usmrtit. Matka ho zachránila tím, že ho uložila do proutěného vysmoleného košíku a pustila po vodě do míst, kam se chodívala koupat faraonova dcera. Tajně doufala, že se ho ujme. Princezna ho skutečně našla, adoptovala a dala mu jméno Mojžíš. Až potud Featherovo tvrzení odpovídá událostem líčeným v Bibli."

,,Potíž je v tom, že příběh o Mojžíšově narození nápadně připomíná osud krále Sargona I., který asi v roce 2334 př. n. l. založil v Mezopotámii akkadskou říši. Také z jiných zemí známe pověsti o hrdinech a pozdějších panovnících, kteří byli jako novorozenci pouštěni v košících nebo v truhlách po vodě. Však si za všechny vzpomeňme na českou pohádku o Plaváčkovi."

,,Přes tento zřejmě vybájený příběh Mojžíšova narození je zřejmé, že byl opravdu reálnou postavou. „Je víc než pravděpodobné, že z řad Izraelitů vzešel vůdce, zákonodárce a náboženský reformátor na vysoké úrovni, který osvobodil svůj lid z egyptského otroctví a vedl ho do Kanaánu,“ píše polský spisovatel Zenon Kosidowski. Německý egyptolog Ludwig Morenz však k tomu opatrně dodává: „Mojžíš je z historického hlediska právě tak skutečnou postavou jako zakladatel egyptských dějin bájný král Meni.“ Mohl tedy Mojžíš udělat dvorskou kariéru a stát se rádcem faraona Achnatona, jak tvrdil Freud?"

Šokující hypotéza

,,Egyptský historik Ahmed Osman porovnává postavy Mojžíše a faraona Achnatona a přichází se šokující hypotézou: „Mojžíš a Achnaton jsou jedna a tatáž osoba.“ Podle Ahmeda Osmana se odchod židů z Egypta odehrál mnohem dříve, než se v písemných pramenech objevují zmínky o Izraelitech. Dává do souvislosti jejich exodus s náhlým zmizením faraona Achnatona a dochází k závěru, že „byl spolu s ostatním přívrženci Atonova kultu vyhnán ze země“.

,,Jeho tvrzení podporuje britský spisovatel Gerald O’Farell: „Během let usilovných výzkumů jsem nabyl přesvědčení, že Ahmed Osman má pravdu.“ A jedním dechem dodává: „Věřím, že papyry v Tutanchamonově hrobce potvrzovaly, že Tutanchamonův otec Achnaton byl Mojžíš, jasnovidný faraon a velký prorok a zákonodárce byli jednou a touž osobou.“

,,O’Farell v této souvislosti obviňuje objevitele Tutanchamonovy hrobky, Howarda Cartera a jeho mecenáše lorda Carnarvona, že inkriminované papyrové svitky záměrně odstranili. „Není divu, že svitky musely být zatajeny. Jaký ohlas by se zvedl v Izraeli, kdyby vyšlo najevo, že významné židovské postavy z Bible byly ve skutečnosti faraony a Mojžíš nevedl hrdinsky svůj lid, ale byl vypovězen?“

Podobnosti s Desaterem

,,Přes všechny trochu neuvěřitelné hypotézy je třeba dodat, že na porovnávání Atona s Jahvem může opravdu něco být. Jak nový egyptský kult zaváděný Achnatonem, tak judaismus mají mnoho společného a nejde pouze o uctívání jediného boha. Slavný britský egyptolog William Flinders Petrie upozornil na podobnost biblického Desatera a tzv. atonského zákoníku. V obou se výslovně praví: „V jednoho boha věřiti budeš…“ Ale také další přikázání Desatera mají obdobu v egyptských textech. Jestliže v Desateru se praví: „Nezabiješ. Nepokradeš. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému…“, v egyptské Knize mrtvých se mrtví po smrti zpovídají: „Nedopustil jsem se klamu vůči lidem. Neožebračil jsem své bližní. Nezabil jsem…“ Je to jen náhoda? Neměla snad Bible předchůdce v učeních starého Egypta?"

S vládcem odešla i elita národa

,,Dalším možným důkazem totožnosti Mojžíše s Achnatonem by mohla být legendární archa úmluvy, která obsahovala desky se zmíněným Desaterem. V Bibli se o ní uvádí: „Besaleel zhotovil schránu z akáciového dřeva dva a půl lokte dlouhou, jeden a půl lokte širokou a jeden a půl lokte vysokou. Obložil ji uvnitř i zvnějšku čistým zlatem a opatřil ji dokola zlatou obrubou…“ Přitom k arše má patřit ještě stůl, mísy, lžíce, svícen a další předměty, na něž bylo vesměs potřeba zlato. Ale kde Izraelci vzali na svém útěku z Egypta najednou tolik zlata? Vždyť byli národem otroků?"

,,Znalec Bible a představitel židovské komunity v Maroku Roger Sabbah v souvislosti se zmizením faraona Achnatona tvrdí: „Nezmizela pouze šlechta a kněží, ale také umělci, řemeslníci, dělníci a sluhové. Achnatonovi kněží, písaři a správcové – elita národa… A nevzali s sebou pouze hmotné bohatství, ale i větší část své kultury, duchovna a písemné a ústní tradice.“ ,,Nepřímo tím vysvětluje, že vypovězený faraon se svými souvěrci mohl mít zlata dost a potom by popis archy úmluvy nemusel být přehnaný…"

,,Spekulace o totožnosti Achnatona a Mojžíše postrádají však přesvědčivější argumenty. Mojžíš nebyl Achnaton, přesto mohl být někdejším kacířským faraonem ovlivněn. Jako mladík vzdělávající se na egyptském královském dvoře se patrně dostal do Héliopole, náboženského střediska uctívání slunečního boha Ré. Můžeme se domnívat, že zdejší pobyt mohl Mojžíše v mnohém ovlivnit…"

Jan Bauer

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Dávné MNICHOVO proroctví

8673OGY.jpg

,,Jistá legenda vypráví o mnichovi a biskupovi diecéze v irském Armaghu, který se v roce 1143 stal opatem prvního cisterciáckého kláštera na irském území. Je ho jméno bylo Maelmhaedhoc O’Morgair, říkalo se mu ale Malachiáš."

,,Jeho život spadá do období let 1095 - 1148. Traduje se, že měl při své pouti do Říma v roce 1139 nebo 1140 několik prorockých vidění a podle nich potom latinsky sepsal seznam 112 budoucích papežů, kteří zasednou na svatý stolec před tím, než bude „Řím zničen a soudce přijde soudit lid“. Nikdo neví, jak si tato slova přesně vyložit - zda je míněn konec Říma, církve nebo dokonce světa. Každopádně ačkoli v seznamu Malachiáše nejsou uvedena konkrétní jména (obsahuje jen podobenství a symboliku vztahující se k jednotlivým papežům), podle mnohých zasvěcenců se proroctví naplňuje. Malachiášovy souputníky by tato skutečnost nejspíš neudivila, neboť pravdivě předpověděl i den a hodinu své smrti (však v souvislosti s proroctvími byl také později papežem Klementem III. Malachiáš svatořečen)."

,,Svatý Malachiáš označil jako prvního na svém seznamu papeže „Ex Castro Tiberis - z jednoho zámku na Tibeře“. V letech 1143 až 1144 třímal v rukou otěže církve Celestin II., jenž pocházel z města Citta di Castello při břehu řeky Tibery v Toskánsku. Druhým papežem se měl stát kdosi „Ex magnitude mantis - z velikosti hory“. Vhledem k faktu, že funkci převzal Evžen III. (1145 - 1153) - příjmením Montemagno, narozený na hradě Grammont - jde o příměr výstižný. Výčet pokračuje nejprve v podobném duchu a úspěšnosti. Za velmi zdařilé je považováno avizování pontifikátu papeže Řehoře VI. (1227 - 1241), který je na seznamu jako „Avis Ostiensis - pták z Ostie“. Hodí se to k němu vskutku dokonale, před svým zvolením byl kardinálem Ostie (to je přístav nedaleko Říma). Co se ale předpovědi papežů v 16. století týče, byly popisy již poměrně neurčité a obecné. Někteří kritici a skeptici proto tvrdí, že je předpověď svatého Malachiáše plagiátem."

,,Ano, podvrh vytvořený v 16. století by mohl dobře posloužit ke zmanipulování průběhu tehdejších papežských voleb. Bylo by snadné uvěřit, kdyby slova o papežích 19. a 20. století nebyla přiléhavá. Pius X. (1903 - 1914) je v seznamu jako „Ignis ardens - planoucí oheň“. Zemřel na prahu 1. světové války - planoucího ohně. Nebo třeba Pavel VI. (1963 - 1978) je v seznamu uveden jako „Flos florum - květ květů“. Je to jen náhoda, že měl v erbu tři lilie? Jan Pavel I. nastoupil na papežský stolec v době, kdy tam měl usednout „De meditae Lunae - z poloviny měsíce“. V době, kdy byl vybrán, zářil na obloze půlměsíc. Zemřel jen 33 dnů - měsíc - po svém jmenování a do roku 1958 sloužil v diecézi Belluno (Bel Luno - Krásný měsíc)."

,,Jan Pavel II. (1978 - 2005) je označen formulací „De labore solis - z námahy slunce“. Karol Woytyla se narodil během zatmění slunce (18. května 1920) a rovněž v den jeho pohřbu (8. duben 2005) bylo v jižní, střední a částečně severní Americe pozorovatelné zatmění slunce. Na 111 místě ze 112 prorokovaných papežů je zapsáno jen „Gloria olivae - sláva olivy“. Mělo by jít o současného papeže Benedikta XVI. Ten po svém zvolení tvrdil, že si nové jméno vybral na základě několika indicií - ctí Benedikta z Nursie (jeho symbolem je olivová ratolest) a chce navázat na Benedikta XV."

,,Bez zajímavosti není fakt, že jednou z kongregací benediktínského řádu jsou olivetáni a pravdou také je, že v den narození Josepha Ratzingera si církev připomíná smrt svatého Benedikta Josefa Labre. Ať chceme či ne, seznam je u konce. Poslední papež, který má přijít po Benediktiu XVI., nemá v seznamu žádné označení. Svatý Malachiáš jen uvedl, že svatá církev římská bude pronásledována a „Petrus Romanus - Petr Římský“ bude své stádo pást uprostřed soužení. Až to skončí, bude město na sedmi pahorcích (Řím) zničeno a obávaný „Soudce přijde soudit svůj lid“…

Spirit

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

SKLENĚNÉ TUNELY, kdo je stavěl a jak?

 

,,Neúnavný Erich von Daniken, který prozkoumal systém tunelů v Ekvádoru, vůbec nepochybuje o tom, jak byly vytvořeny. V knize Zlato bohů, v níž dále rozvíjí svou teorii, že na zemském povrchu kdysi žily vesmírné bytosti, říká, že tyto tunely byly vyhloubeny s pomocí tepelné energie.“

 

 Toto je ústřední myšlenka jeho tvrzení :

,,Po svém přistání pronikli astronauti do podzemí. prokopali se do hloubky, přičemž vytvořili podzemní komunikační cesty na dlouhé vzdálenosti a hluboko pod zemí vybudovali opěrné body, které jim zaručovaly bezpečnost. Mohli z nich ovšem vystupovat na povrch a kultivovat oblasti své nové vlasti podle pečlivě promyšlených plánů infrastruktury. Mohu vyvrátit námitky, že stavitelé tunelů byli zaskočeni obrovským množstvím materiálu ve formě odpadu. Ovládali totiž pokročilé technologie. Byli zřejmě vybaveni tepelnou vrtačkou, podobnou té, která byla jako poslední - novinka popsána v časopisu Spiegel v roce 3.4.1972"

 

,,Daniken dále popisuje, jak byla v laboratořích pro atomový výzkum v Los Alamos vrtačka vyvinuta. Je vyrobena z wolframu a zahřívána zvláštním zařízením. Při vrtání nevzniká žádný odpad, protože materiál je taven a tlačen proti stěnám, kde se ochlazuje. Daniken je navíc přesvědčen, že dávní stavitelé používali laser.“

 Dodává :

 "Tyto mé úvahy vyvolal systém tunelů vybudovaných v Ekvádoru. Můj průvodce Juan Moricz se domnívá, že dlouhé přímé chodby mají glazurované stěny a že velké sály byly vytvořeny výbuchem. U vstupu do tunelu, který má pravidelně pravoúhlý tvar, lze jasně rozeznat stejnoměrně opálené vrstvy skály. Technická pečlivost, s jakou byl systém tunelů naplánován, je zřejmá z provedení ventilačních šachet, umístěných v pravidelných intervalech..."

 

,,Hlboko pod juhoamerickou pevninou sa nachádza gigantický tunelový systém, dlhý niekoľko tisíc kilometrov, ktorý kedysi ktosi vybudoval. V Peru a Ekvádore ich už stovky prešli a zmerali. Je to však iba začiatok a svet o tom nič nevie. 21. júla 1969 Argentínčan Juan Moricz uložil u notára Dr. Gustáva Falconiho v Guayaquile právoplatnú listinu, podpísanú niekoľkými svedkami, ktorá potvrdzuje, že je objaviteľom tunelového systému.“

 

Obrazek 

 

 ,,Ať již přijmeme teorii, že systémy tunelů byly vybudovány příchozími z vesmíru, nebo ne, dovednosti jejich původních stavitelů jsou neoddiskutovatelné.“

 

,,Petr Kolosimov, který byl také tunely fascinován, tvrdí, že jakýsi starý lama mu na jeho otázku po původu tunelů odpověděl :

,,Ano, existují, vytvořili je obři, kteří nám darovali dobrodiní svých znalostí tehdy, když byl svět ještě mladý.“

 

,,Dr. Lewis Spence, Harold Wilkins a jejich současníci, kteří legendě o Agartě věnovali mnoho úsilí a času, jsou přesvědčeni, že tunely byly vybudovány Atlanťany, kteří je využili k úniku před holocaustem drtícím jejich kontinent. Ti, kteří přežili, se potom usadili v různých částech světa, ale část z nich se rozhodla zůstat pod zemí, kde vytvořili tajnou říši, v níž se cítili bezpeční před jakoukoli budoucí katastrofou.“

 

Robert Dickoff věří, že skuteční stavitelé tunelů byli lidé velkého vzrůstu a že o nich hovoří slova bible, která najdeme v Genesis: V zemi žili za oněch časů obři..."

 

,,Názorů a dohadů o původních stavitelích nekonečných rovných tunelů rozesetých po celém světě, jejichž stěny jsou jakoby tepelně vytvrzeny a tvoří glazurovaný až skleněný hladký povrch, je mnoho.“

 

,,Například francouz Robert Charroux vyjadřuje názor, že stavitelé tunelů byli Venušané. Není to prý jeho vlastní teorie, ale je odvozená z indických věd a Tibetské knihy mrtvých. Venušané dorazili na naši planetu a z nejasných důvodů vybudovali obrovské oltáře a vyhloubili šachty, kterými sestoupili do útrob země k jádru, odkud pochází veškerý zemský oheň a voda a odkud tryskají všechny proudy lávy. Tam dole v temných základech celého vesmíru, se prý usídlila převážná část národa zvaného "tajemní stavitelé".

 

,,Učitelé teosofů říkají, že vládci Venuše založili Velkou lóži zasvěcení hned poté, co dosáhli země. Místo jejich současného pobytu je symbolicky nazýváno starobylým jménem Šambhala... Legenda o podzemní říši, kde žijí tito vládcové a kde jsou bezpečně uschovány tajné archivy světa, je prý realitou, budící úžas...“

 

,,Skleněné tunely - co uvádí dr. Bernard“

 

,,Ve své knize Podzemní svět cituje dr. Bernard to, co sám nazývá "četnými pověstmi kolujícími v Brazílii". Prohlašuje, že mu několik Brazilců vyprávělo, že podzemní království je něco jako rajská zahrada Eden, prosvětlená podivnou září, kde se všichni živí výhradně různými druhy ovoce. Tito lidé se těší skvělému zdraví, žijí beze strachu a obav a nikdy neslyšeli o zločinu...“

 

Jako příklad uvádí dvě vyprávění, které sám slyšel :

 

,,Přišel k nám člověk a líčil nám, jak se dostal do podzemního města, nacházejícího se v určité vzdálenosti od Paranaguy v jižní Brazílii. Město bylo osvětleno a bylo zde velké množství plodů - včetně obrovských hroznů podivného neznámého ovoce, jablek a dalších druhů, z nichž se výlučně skládá potrava zdejších lidí. Tvrdil, že nasedl do podzemního vozidla poháněného podivnou energií, které jej po spirále zaneslo dolů až do prázdného nitra země, kde spatřil centrální slunce a vysoké bytosti. Poté se vrátil do města. Později cestoval tunelem do jiného podzemního města, vzdáleného stovky mil. Vstup do tunelu byl zakryt vodopádem teplé vody. Bylo to u vodopádů na řece poblíž brazilské hranice."

 

,,Ve druhém vyprávění popisuje jiný Brazilec, jak cestoval skrze "hladce vykrojený, osvětlený tunel" po dobu tří dnů čtyřiadvacet hodin denně, až došel do rozsáhlého osvětleného prostranství naplněného ovocnými zahradami.“

 

,,Podobně jako lord Lytton v knize "Přicházející rasa" se dr. Bernard zmiňuje i o sociální struktuře tamní společnosti.. a dodává, že všichni vypovídající se shodují v tom, že tato podzemní města byla osvětlena, byla obydlena nadrasou, a byla navzájem spojena sítí tunelů.“

 

,,Dr. Bernard se dotkl také dalšího podstatného tématu, když poznamenal, že tunely byly osvětleny. Podobný údaj je také uveden v malé knížečce nazvané Agartha, publikované v Bostnu v roce 1951 Robertem Ernstem Dickhoffem, buddhistickým mnichem. Autor tvrdí, že mu tibetští lamové řekli: "Tyto jeskyně jsou osvětleny zeleným luminescenčním zářením, které podporuje růst podzemních rostlin a prodlužuje lidský život."

 

Matrix 2012

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS